INFORMACJA nr 16/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 15 kwietnia 2004 roku do 11 maja 2004 roku.


 

INFORMACJA nr 16/2004

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 15 kwietnia 2004 roku do 11 maja 2004 roku.

 

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 

1)     nadania statutu Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej,

2)     zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,

3)     uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach,

4)     szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat,

5)     zasad zwrotu wydatków na dożywanie uczniów szkół podstawowych i średnich,

6)     zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku,

7)     wydzierżawienia gruntu pod pawilonami handlowymi stanowiącego własność gminy Pyrzyce,

8)     sprzedaży działek numer 763/1, 763/2, 763/3 w Brzesku i obciążeniu służebnością drogową,

9)     ustanowienia służebności gruntowych na działkach stanowiących własność gminy Pyrzyce,

10) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce,

11) powołania Rady Kultury Fizycznej przy Burmistrzu Pyrzyc,

12) liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  

           podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce,

13) zmiany budżetu gminy na rok 2004,

14) nabycia gruntów na rzecz Gminy Pyrzyce.

 

II. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 

1)     ogłoszenia konkursu pod hasłem „Pyrzyce do fotografii proszę”,

2)     zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,

3)     przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce  i nr 12 miasta Pyrzyce,

4)     rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej numerem działki 37/3, o powierzchni 0,0613 ha,

5)     rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej numerem działki 417/1, o powierzchni 0,0857 ha,

6)     przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia oraz wybudowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami przy ulicy Młyńskiej w Pyrzycach,

7)     organizacji Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

8)     zmiany budżetu gminy na rok 2004 polegającej na zwiększeniu dochodów gminy – dotacje celowe o kwotę 1 753 400zł w Dziale Pomoc Społeczna,

9)     zmian w budżecie gminy na rok 2004,

10)zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego,

11)zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów  

    poniesionych na jego remont,

12)zmieniające Zarządzenie nr 20/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce

    z dnia 05 lutego 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych w Pyrzycach,

13)wykonania uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołania komisji

    do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki

    Publicznej w Pyrzycach,

14)zmiany dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2004 roku,

15)powołania komisji do wyłonienia kandydata i ogłoszenia konkursu na

     stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,

16)ogłoszenia i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na

     sprzedaż działki zabudowanej nr 336/4 o pow. 0,1327 ha, położonej w

     obrębie 9 miasta Pyrzyce,

17)zmiany uchwały o powołaniu na stanowisko dyrektora Miejskiej

    Biblioteki Publicznej w Pyrzycach,

18)zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola

     Publicznego nr 4 w Pyrzycach.

III. Zatwierdziłem :

 

1)     protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 05 kwietnia 2004 roku przeprowadzonego postępowania przetargowego – ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę podczas Pyrzyckich Spotkań z Folklorem nieruchomości niezabudowanej o pow. 200m² położonej przy ulicy Kilińskiego. Nieruchomość została wydzierżawiona za kwotę

     5 000zł,

2)     protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 19 kwietnia 2004 roku przeprowadzonego postępowania przetargowego – ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 130/34 o pow. 7, 0000 ha położonej na działce nr 136/34 w obrębie 3 przy ulicy Ciepłowniczej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

3)     protokół z dnia 06 maja 2004 roku oznaczony: RGGiPP postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce  obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym nr 10 i nr 12 miasta Pyrzyce. Przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

4)     protokół z dnia 06 maja 2004 roku oznaczony: OKKFiS postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie zabezpieczenia ścian przed przemarzaniem w Szkole Podstawowej w Żabowie – budynek w Żabowie i wymiana drzwi wejściowych w budynku w Ryszewku. Przetarg został unieważniony ponieważ wpłynęły mniej niż dwie ważne oferty,

5)     protokół z dnia 06 maja 2004 roku oznaczony: IiD 7023-XIII postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie projektu budowlanego” uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami przy ulicy Młyńskiej w Pyrzycach. Wybrano ofertę nr 1 firmy PROGAZ –PP Sp. z o. o. Szczecin z cenną brutto 21.777zł.

IV. Wydałem:

 

1)     sześć pozytywnych oraz dwie negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

2)     trzy pozytywne oraz trzy negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego,

3)     osiem pozytywnych oraz jedną negatywną decyzję w sprawie odroczenia podatku rolnego,

4)     trzy decyzje o warunkach zabudowy,

5)     dwie decyzje o podziale nieruchomości,

6)     dwie decyzje o oddaniu gruntu w zarząd,

7)     siedem decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego na własność,

8)     dziewięćdziesiąt dziewięć pozytywnych oraz  jedną negatywną decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

9)     sześć zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Burmistrz Pyrzyc

 

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 21-05-2004 11:10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 21-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 21-05-2004 11:10:56