INFORMACJA nr 17/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 12 maja 2004 roku do 21 czerwca 2004 roku

INFORMACJA nr 17/2004

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 12 maja 2004 roku do 21 czerwca 2004 roku

 

I.Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 

-         powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

-         wydzieżawienia pomieszczeń wraz z udziałem w gruncie, położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce stanowiące własność Gminy Pyrzyce,

-         zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku,

-         sprzedaży działki niezabudowanej numer 40/1 o pow. 0,0941 ha, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Mickiewicza,

-         sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki zabudowanej nr 61 położonej w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce,

-         sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki niezabudowanej nr 104 położonej w obrębie Pstrowice gmina Pyrzyce,

-         ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Pyrzyce,

-         zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2004 rok – limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne,

-         zmiany budżetu gminy na rok 2004 – zwiększenie dochodów budżetu gminy.

 

II. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 

-         ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki: 34 o pow. 40m², położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Mickiewicza,

-         ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę działki nr 39 o pow. 0,2630 ha, położonej w obrębie 12 miasta Pyrzyce przy ulicy Lipiańskiej,

-         ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części dzaiłki nr 113/2 o pow. 20m² położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce przy ulicy Kościuszki,

-         powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Pyrzycach,

-         przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

-         przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

-         powołania Obwodowych Komisji Wyborczych od numeru 1 do numeru 14 w mieście i gminie Pyrzyce,

-         zmiany budżetu gminy na rok 2004 – zwiększenie dochodów budżetu gminy,

-         ogłoszenie i przyjęcie regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń położonych w budynku przy ulicy Kwiatowej 3 stanowiących własność Gminy Pyrzyce,

-         przyjęcia regulaminu konkursu „NAJŁADNIEJSZE OTOCZENIE – 2004”,

-         ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki: 34 o pow. 40 m² położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Mickiewicza,

-         ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny wywoławczej i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki zabudowanej nr 336/4 o pow. 0,1327 ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce,

-         powołania na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,

-         zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,

-         zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku,

-         zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy,

-         zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie.

 

III. Zatwierdziłem:

 

-         protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 25 maja 2004 roku postepowania przetargowego – ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,1327 ha budynkiem Przychodni, położonej na działce nr 336/4 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Jana Pawła II. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferenta,

-         protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 maja 2004 roku postępowania przetargowego – ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej o pow. 0,2630 ha niezabudowanej położonej  na działce nr 39 w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ulicy Lipiańskiej. Nieruchomość została wydzierżawiona na okres trzech lat za stawkę czynszu dzierżawnego rocznego w kwocie 260,00zł,

-         protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 maja 2004 roku postępowania przetargowego – ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o pow. 40m² części działki położonej na działce nr 34 w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Mickiewicza. Przetarg odbył się ze skutkiem nagatywnym z powodu braku oferentów,

-         protkół nr 23 z posiedzenia Komisji Przetargowej z postępowania przetargowego – ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o pow. 20m² części działki położonej na działce nr 113/2 w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ulicy Kościuszki. Nieruchomość została wylicytowana za cenę 30,00zł + podatek VAT jako cena czynszu miesięcznego na okres trzech lat,

-         protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego postepowania przetargowego – ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o pow. 7,00ha w obrębie nr 3 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-         protokół z dnia 31 maja 2004 roku oznaczony OKKFiS postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na zabezpieczenie ścian przed przemarzaniem w Szkole Podstawowej w Żabowie – budynek w Żabowie i wymiana drzwi wejściowych – budynek w Ryszewku. Przetarg unieważniono ponieważ wpłynęły mniej niż dwie ważne oferty,

-         protokół z dnia 03 czerwca 2004 roku oznaczony OPiZ/2 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na dostawę cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 5 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IDE” Szczecin,

-         protokół z dnia 03 czerwca 2004 oznaczony OPiZ/1 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia na przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Przetarg został unieważniony z powodu odrzucenia wszystkich ofert, ponieważ nie spełniały wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

IV. Wydałem:

-         czetry pozytywne i jedną nagatywną decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

-         siedem pozytywnych oraz trzy negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego,

-         trzydzieści pięć pozytywnych oraz jedną negatywną decyzję w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-         dziewięć decyzji o warunkcah zabudowy,

-         jedną decyzję o podziale nieruchomości,

-         jedną decyzję o oddaniu gruntu w zarząd,

-         dziewięćdziesiąt sześć przyznających oraz sześć odmownych decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 V. Pracuję nad reorganizacją trzech Wydziałów Urzędu Miejskiego: Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Drogownictwa oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 29-06-2004 12:37:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 29-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 29-06-2004 12:37:07