INFORMACJA nr 19/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

INFORMACJA nr 19/2004

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 03 sierpnia 2004 roku do 18 września 2004 roku

 

I.Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 

-         wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej „Geotermii Pyrzyce” Spółka z o. o.

-         ogłoszenia konkursu i powołania komisji ds. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach,

-         ujednolicenia terminażu wieczystego użytkowania,

-         nadania nazwy dla ronda w Pyrzycach,

-         miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obręb geodezyjny nr 7 miasta Pyrzyce, działki nr 64 i 65,

-         wyrażenia zgody dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat,

-         sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału ½ w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaściciela,

-         zasad udzielania dotacji przez gminę Pyrzyce na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,

-         ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń za pracę,

-         zmiany budżetu gminy na rok 2004,

-         zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2004 rok.

 

II. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 

-         dodania haseł w instrukcji kancelaryjnej Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych Gminy Pyrzyce,

-         przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze dojazdowej, parkingu i chodnikach przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Pyrzycach ul. Rolna 5,

-         ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny wywoławczej i przyjęcia regulaminu,

-         przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach,

-         powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie,

-         ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu – ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej numer 104 o powierzchni 0,20 ha, położonej w obrębie Pstrowice gmina Pyrzyce,

-         ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu – ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek: Nr 763/2 o powierzchni 0,1613 ha i  763/1 o powierzchni 0,1022 ha położonych w obrębie Brzesko,

-         ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu – ustnego przetargu ograniczonego do najemcy, na sprzedaż ½ udziału w działce zabudowanej numer 61 o powierzchni 0,05 ha, położonej w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce,

-         zmian w budżecie gminy na rok 2004,

-         uchylenia zarządzenia dotyczącego zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego oraz odstąpienia od zwrotu bonifikaty,

-         ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej numer 621 o powierzchni 0,36 ha, położonej w obrębie Letnin gmina Pyrzyce,

-         ogłoszenia przetargu i przyjęcia ragulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na garaże usytowanych na działce nr 190/33 o powierzchni 100m², w obrębie 6 miasta Pyrzyce przy ulicy Narutowicza.

 

III. Zatwierdziłem:

-         protokół oznaczony OPiZ/34 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważnej kwoty 60 000 euro na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.. Wybrano ofertę nr 5 z ceną brutto 31.476zł firmy EL TORO s.c Stargard Szczeciński,

-         protokół oznaczony ŚGKMiL/35 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczjącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na zakup i zamówienie „placu zbaw” w Pyrzycach ul. Mickiewicza. Wybrano ofertę nr 2 z ceną 45.286 zł. firmy Pro-Sympatyk z Wrocławia,

-         protokół oznaczony IiD/36 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczjącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na przebudowę ulic Narutowicza i Pod Lipami. Postępowanie unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający  przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

-         protokół oznaczony ŚGKMiL/37 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie dokumentacji technicznej z wszystkimi branżami adaptacji na cele mieszkaniowe budynków administarcyjno-biurowych położonych w Pyrzycach ul. Kwiatowa i Giżyn 11.Wybrano ofertę z ceną 19.950zł firmy „WiW” ze Szczecina,

-         protokół nr 38 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego postępowania przetargowego – ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, o pow. 0,0873 ha, budynkiem hali, położonej na działce nr 282 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Jana Pawła II. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym – brak oferentów,

-         protokół oznaczony IiD/39 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącej podbudowie betonowej na drodze dojazdowej, parkingu i chodniku przy hali widowiskowo-sportowej w Pyrzycach. Wybrano ofertę nr 1 z ceną 115.900zł brutto Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „SANITEX” z Gorzowa Wiel

 

IV. Wydałem:

 

-         dwie pozytywne oraz jedną negatywną decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

-         jedną pozytywną decyzję w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości,

-         jedną pozytywną oraz jedną negatywną decyzję w sprawie umorzenia podatku rolnego,

-         szesnnaście pozytywnych decyzji w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-         dwie decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego na własność,

-         jedną decyzję o podziale nieruchomości,

-         sto sześćdziesiąt pozytywnych oraz cztery negatywne decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,

-         czternaście decyzji o warunkach zabudowy,

-         sześć decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

mgr Kazimierz Lipiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 28-10-2004 08:15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 28-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 28-10-2004 08:15:12