INFORMACJA NR 21/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 października 2004 roku do 15 listopada 2004 roku.


INFORMACJA NR 21/2004

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 16 października 2004 roku do 15 listopada 2004 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 • udzielenia bonifikaty od ceny działki nr 38/2 w obrębie 8 miasta Pyrzyce, na cele działalności sakralnej,

 • nieodpłatnego przekazania nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Pyrzyce,

 • sprzedaży działki 258/8 w obrębie 9 Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej,

 • zmiany budżetu gminy Pyrzyce na rok 2004 - dwukrotnie,

 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku,

 • ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku,

 • uchwalenia zasad polityki podatkowej Gminy Pyrzyce na lata 2005-2007,

 • poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso,

 • obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku,

 • określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku,

 • zmiany w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

II. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • ustalenia ”Polityki systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Pyrzyce”,

 • rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce,

 • powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i regulaminu przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na lokal gastronomiczny w budowanym Domu Kultury przy Placu Wolności w Pyrzycach,

 • ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • zmiany składu osobowego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

III. Zatwierdziłem:

 • protokół z dnia 20 października 2004 roku, oznaczony RG 51/04 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na wykonanie konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachowego na budowanej strażnicy w miejscowości Brzesko. Przetarg unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

 • protokół z dnia 29 października 2004 roku, oznaczony RG/52/04 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 60 000 euro na wykonanie konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachowego na budowanej strażnicy w miejscowości Brzesko. Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamawiający ogłosił dwa przetargi nieograniczone. Na żaden przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach zaproponował cenę brutto 48 617zł. Wynegocjowano cenę 40 000 zł brutto,

 • protokół z dnia 15 listopada 2004 roku, oznaczony 53/OKKFiS postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzesku. Wybrano ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego Dekarsko-Blacharskiego z Barlinka z ceną brutto 28 335 zł.

IV. Wydałem:

 • dwie pozytywne oraz jedną negatywną decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

 • trzy pozytywne decyzje w sprawie umorzenia odsetek podatku od nieruchomości,

 • dwie pozytywne oraz 5 negatywnych decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego,

 • pięć pozytywnych decyzji w sprawie odroczenia podatku rolnego,

 • dwie pozytywne decyzje w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

 • trzy decyzje o warunkach zabudowy,

 • cztery decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

 • siedemdziesiąt jeden decyzji pozytywnych oraz trzy negatywne w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,

 • trzy decyzje w sprawie opłaty adiacenckiej,

 • trzy decyzje w sprawie podziału nieruchomości,

 • dwie decyzje w sprawie przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność,

 • trzy decyzje w sprawie opłaty za zarząd,

 • jedenaście decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego,

 • cztery decyzje w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-01-2005 11:51:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-01-2005 11:51:10