INFORMACJA NR 22/2004 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 listopada 2004 roku do 15 grudnia 2004 roku


INFORMACJA NR 22/2004

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 16 listopada 2004 roku do 15 grudnia 2004 roku

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 • ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

 • ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

 • wprowadzenia opłaty administracyjnej,

 • zmiany budżetu gminy na rok 2004 (dwa projekty),

 • przyjęcia `Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005),

 • nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na rok 2004,

 • uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce,

 • uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2004 - 2009 oraz Planu Gospodarki Odpadami,

 • zmiany uchwały w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku,

 • przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pyrzyce na lata 2005-2010,

 • zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowielinie”,

 • zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach”,

 • nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce,

 • zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 • ustalenia wynagrodzenia burmistrza,

 • przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,

 • przyjęcia programu współpracy między Gminą Pyrzyce, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005,

 • zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów.

II. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przyjęcia projektu budżetu gminy Pyrzyce na rok 2005,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu ofertowego, na wykonanie „Remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzesku”,

 • przeprowadzenia treningu drużyny wykrywania i alarmowania gminy Pyrzyce,

 • zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

 • zmian w budżecie gminy na rok 2004 - trzykrotnie,

 • zmian dni pracy w Urzędzie miejskim w Pyrzycach w 2004 roku,

 • przyjęcia regulaminu konkursu na „Najładniejszą wystawę świąteczną”,

 • zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego,

 • odwołania członka Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Pyrzycach,

 • powołania członka Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Pyrzycach,

 • zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

III. Zatwierdziłem:

 • protokół nr 54 z przeprowadzonego w dniu 03 grudnia 2004 roku postępowania przetargowego - przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę - 10 lat, nieruchomości lokal gastronomiczny o powierzchni 255m2 w Pyrzyckim Domu Kultury położonej na działce nr 256/2 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Plac Wolności. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w przetargu pisemnym.

IV. Wydałem:

 • trzy pozytywne oraz jedną negatywną decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

 • cztery pozytywne decyzje w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości,

 • jedną pozytywną decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości,

 • trzy pozytywne decyzje w sprawie umorzenia odsetek podatku od nieruchomości,

 • osiem pozytywnych oraz pięć negatywnych decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego,

 • cztery pozytywne decyzje w sprawie odroczenia podatku rolnego,

 • cztery pozytywne decyzje w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

 • pięć decyzji w sprawie przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność,

 • trzydzieści cztery decyzje o naliczeniu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,

 • siedem decyzji w sprawie podziału nieruchomości,

 • trzy decyzje w sprawie opłaty adiacenckiej,

 • siedemdziesiąt pozytywnych oraz trzy negatywne decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego,

 • trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

 • trzy pozytywne oraz jedna negatywne w sprawie ustalenia warunków zabudowy,

 • dwie decyzje w sprawie wymeldowania z pobytu stałego,

 • jedną decyzję o umorzenie postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-01-2005 11:54:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-01-2005 11:54:19