INFORMACJA NR 25/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 lutego do 15 marca 2005 roku.


INFORMACJA NR 25/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 16 lutego do 15 marca 2005 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2005,

 • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce,

 • zamiany budżetu gminy na rok 2005 - dwukrotnie,

 • sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

 • sprzedaży działki numer 191 w obrębie 8 miasta Pyrzyce,

 • sprzedaży działki numer 40/1 w obrębie 7 miasta Pyrzyce.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

 • odwołania Zastępcy Burmistrza,

 • zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2005 roku,

 • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat w tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2005 roku,

 • przyjęcia Kodeksu Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach,

 • określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości za ich udostępnianie,

 • przyjęcia regulaminu konkursu na „Logo Miasta Pyrzyce”,

 • zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku,

 • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • powierzenia funkcji dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pyrzycach,

 • ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce:

  1. niezabudowana numer 236 o powierzchni 0,2372 ha, położona w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej,

  2. niezabudowana numer 178 o powierzchni 1,46 ha, położona w obrębie Pstrowice,

  3. zabudowana numer 317/1 o powierzchni 0,1150 ha, położona w obrębie Mielęcin,

  4. niezabudowana numer 288 o powierzchni 0,0033 ha, położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce ul. Ciepłownicza.

 • przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2005”.

 • III. Zatwierdziłem:

  • protokół oznaczony OPiZ/2 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Wybrano ofertę nr 5,

  • protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 03 marca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1780 ha położonej na działce Nr 258/8 w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 34 023 zł.

  • protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 03 marca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,237 ha położonej na działce Nr 236 w obrębie Nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów.

  • protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 03 marca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 1,46 ha, położonej na działce nr 178 w obrębie Pstrowice. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 03 marca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, o pow. 0,1150 ha, położonej na działce nr 317/1 w obrębie Mielęcin. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 03 marca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0033 ha, położonej na działce nr 288 w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 03 marca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, o pow. 6,6252 ha, zabudowanej dworem + dwa budynki gospodarcze położonej na działce nr 18/30 w obrębie Krzemlin. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 10 z dnia 11 marca 2005 roku z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach. Postępowanie unieważniono, ponieważ było obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  IV. Wydałem:

  • pięć decyzji w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości,

  • pięć decyzji o warunkach zabudowy,

  • jedną pozytywną i dwie negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

  • siedem pozytywnych decyzji w sprawie odroczenia podatku rolnego,

  • pięć pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

  • cztery pozytywne decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego,

  • sto dwadzieścia osiem pozytywnych oraz trzy negatywne decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-04-2005 13:04:59
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-04-2005
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-04-2005 13:04:59