INFORMACJA NR 27/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 14 kwietnia do 15 maja 2005 roku


INFORMACJA NR 27/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 14 kwietnia do 15 maja 2005 roku

I. Wniosłam pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2004,

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej z rok 2004,

 • zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej,

 • ustalenia diety sołtysom,

 • ustanowienia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych,

 • kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce - Goleniów na rok 2005,

 • kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce - Złocieniec na rok 2005,

 • kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce - Korbach (Niemcy) na rok 2005,

 • kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce - Bad Sülze (Niemcy) na rok 2005,

 • kontynuacji współpracy oraz ustalenia harmonogramu współpracy pomiędzy miastami Pyrzyce - Vysoké Mýto (Czechy) na rok 2005,

 • realizacji inwestycji infrastrukturalnej w Pyrzycach,

 • sprzedaży działki nr 44 w obrębie 2 miasta Pyrzyce,

 • zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Brzesko,

 • zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Nowielin,

 • uchylenia uchwały Nr XXX/228/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 roku o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadania „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowielinie”,

 • zmiany budżetu gminy na rok 2005 - dwa projekty.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce:

  1. niezabudowanej numer 492/3 o powierzchni 0,2712 ha, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ulicy Staromiejskiej,

  2. rolnej numer 130/34 o powierzchni 7,00 ha, położonej w obrębie numer 3 miasta Pyrzyce,

 • przyjęcia Regulaminu Premiowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi,

 • powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji,

 • uchylenia Zarządzenia Nr OPiZ/365/2005r. Burmistrza Pyrzyc w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

 • zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce,

 • zmiany budżetu gminy na rok 2005 przez zwiększenie dochodów gminy o kwotę 121 190zł w dziale 852 Pomoc społeczna,

 • zmian w budżecie gminy na rok 2005,

 • przyjęcia Regulaminu Tworzenia i Przyznawania Nagród dla Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 26-29 maja 2005 roku,

 • ustalenia Norm Zakładowego Przydziału Odzieży, Obuwia i Sprzętu Ochrony Osobistej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce:

  1. numer 223/1 o powierzchni 0,1554 ha położonej w obrębie Nieborowo,

  2. numer 87/4 o powierzchni 0,1097 ha położonej w obrębie Turze,

  • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach.

  III. Zatwierdziłem:

  • protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2005 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,2372 ha położonej na działce nr 0,36 w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2005 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,46 ha położonej na działce nr 178 w obrębie Pstrowice. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2005 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej na działce nr 317/1 w obrębie Mielęcin przy ulicy Głównej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2005 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0033 ha położonej na działce nr 288 w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 12 maja 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,2712 ha położonej na działce nr 492/30 w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce przy ulicy Staromiejskiej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

  • protokół nr 28 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 12 maja 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 7,00 ha położonej na działce nr 130/34 w obrębie nr 3 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 72 295zł.

  IV. Wydałem decyzje:

  • sześć pozytywnych oraz jedną negatywną w sprawie umorzenia podatku rolnego,

  • sześć pozytywnych oraz dwie negatywne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

  • jedną pozytywną w sprawie umorzenia podatku od psa,

  • pięć pozytywnych w sprawie odroczenia podatku rolnego,

  • osiem o warunkach zabudowy,

  • dwie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  • sześćdziesiąt pozytywnych oraz jedną negatywną w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,

  • sześć w sprawie podziału nieruchomości,

  • jedną w sprawie wygaszenia zarządu,

  • dziewięć o udzieleniu bonifikaty od rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie,

  • cztery w sprawie przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność,

  • pięć w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.

  V. Informacja z odbytych spotkań Burmistrza Pyrzyc od dnia 29 kwietnia do 22 maja 2005 roku.

  W dniu 29 kwietnia:

  • odbyłem spotkanie z Panem Ryszardem Berdzikiem Prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pyrzycach,

  • uczestniczyłem w Powiatowych Obchodach Dnia Olimpijczyka,

  • wziąłem udział w dniach otwartych Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach oraz uczestniczyłem jako gość zaproszony w konkursie turystycznym,

  • spotkałem się ze Starostą Pyrzyckim oraz Powiatowym Komendantem Policji w Pyrzycach na temat monitoringu miasta,

  • odbyłem spotkanie z ks. Dziekanem Waldemarem Gasztkowskim na temat przedsięwzięcia upamiętniającego śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II,

  • spotkałem się z mieszkańcami Osiedla Słoneczne w Pyrzycach.

  W dniach1 oraz 3 maja - uczestniczyłem w imprezach oraz uroczystościach z okazji obchodów Święta Pracy oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  W dniu 4 maja:

  • odbyłem spotkanie w Polskich Kolejach Państwowych S.A w Zakładzie Nieruchomości,

  • spotkałem się z Panią Krystyną Tabaczyk reprezentującą Pyrzyckich Romów oraz sponsorem na temat zakupu materiału celem uszycia strojów cygańskich.

  W dniu 5 maja - spotkałem się z udziałowcem spółki JUMAR.

  W dniu 6 maja - odbyłem spotkanie w Moryniu w związku z wyjazdem dzieci z Pyrzyc do Brukseli i Luksemburga.

  W dniu 9 maja:

  • spotkałem się z dzierżawcą Przedsiebiorstwa Przemysłu Terenowego w Pyrzycach,

  • odbyłem spotkanie z Panem Janem Lempartym Dyrektorem Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego,

  • wziąłem udział w uroczystości z okazji 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej.

  W dniu 10 maja - dzień przyjęć interesantów,

  • uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Brzesku.

  W dniu 11 maja - spotkałem się z Panem Karolem Mońko Dyrektorem Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej Oddział w Pyrzycach.

  W dniu 12 maja;

  • wziąłem udział w seminarium zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie dotyczącym „Mechanizmów finansowym europejskich obszarów gospodarczych”

  • spotkałem się z Panem Czajkowskim z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

  • wziąłem udział w spotkaniu z Państwem Kazimierą i Władysławem Sadłoń z okazji 65-tej rocznicy pożycia małżeńskiego.

  W dniu 15 maja - uczestniczyłem w I Forum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie.

  W dniu 16 maja - odbyłem spotkanie z inwestorem.

  W dniu 17 maja:

  • dalszy ciąg spotkania z inwestorem,

  • uczestniczyłem jako gość zaproszony w powiatowym konkursie

  „ Polityczne rozważania gimnazjalisty” zorganizowanym przez Publiczne

  Gimnazjum w Pyrzycach,

  • wziąłem udział w zebraniu wiejskim w Turzu.

  W dniu 18 maja:

  • uczestniczyłem w obradach I Komisji Techniczno- Gospodarczej w Nadleśnictwie Myślibórz,

  • wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ekologii Rady Miejskiej w Pyrzycach,

  • spotkałem się z Dyrektorem Cukrowni „Kluczewo”.

  W dniu 19 maja - spotkałem się z Panem Henrykiem Rupnikiem Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

  W dniu 20 maja - uczestniczyłem w konferencji sprawozdawczej Delegatów Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Ogród Miejski”.

  W dniu 21 maja:

  • uczestniczyłem w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Bielicach,

  • jako gość zaproszony uczestniczyłem w Gali Boksu, zorganizowanej w Hali Sportowo-Widowiskowej,

  • na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Krokus” w Pyrzycach uczestniczyłam w uroczystym spotkaniu z okazji XII rocznicy powstania Stowarzyszenia,

  • koordynowałem pracami przy usuwaniu awarii sieci wodnej w Mielęcinie .

  W dniu 22 maja - uczestniczyłem w IV Zawodach Konnych w skokach przez przeszkody.

  Pyrzyce, dnia 23 maja 2005 roku

  Burmistrz Pyrzyc

  mgr Kazimierz Lipiński

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-06-2005 10:49:02
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-06-2005
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-06-2005 10:49:02