INFORMACJA NR 28/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 maja do 15 czerwca 2005 roku.


INFORMACJA NR 28/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 16 maja do 15 czerwca 2005 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

-podjęcia realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności,

-zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności”,

-wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. majątku wodno-kanalizacyjnego Gminy Pyrzyce,

-podwyższenia kapitału zakładowego Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Pyrzycach,

-oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce,

-nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce,

-zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”,

-nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzesku,

-opłat za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce,

-sprzedaży działek zabudowanych garażami nr 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11 i 113/12 położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

-sprzedaży działek numer 81/7, 81/8, 81/9, 81/11, i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

-sprzedaży działki numer 200/22 w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

-nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce,

-emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę,

-uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce,

-zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2005 - dwa projekty,

-utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki Nr 434/2 o pow. 0,38 ha niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Letnin gm. Pyrzyce,

-ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

-ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 40/1 o powierzchni 0,0941 ha położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce,

-przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gminie Pyrzyce,

-zmian w budżecie Gminy na rok 2005,

-zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego,

-powołania członka Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o. o. w Pyrzycach - dwa zarządzenia,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie,

-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie,

-przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Pyrzyce,

-o zmianie zarządzenia w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pyrzyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny”.

III. Zatwierdziłem:

-protokół oznaczony OPiZ/19 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na wykonanie przeglądu i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. Na podstawie porównania ofert wybrano ofertę nr 1 firmy PHT Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON S.A. ze Szczecina,

-protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 16 maja 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ przystępujący nie wykonał postąpienia,

-protokół oznaczony RG-21 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Rolnej w Pyrzycach. Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 1 firmy Usługi Projektowe i Nadzór Instalacji Elektrycznych ze Szczecina - cena brutto 3 050,-,

-protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 02 czerwca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,38 ha położonej na działce nr 434/2 w obrębie Letnin. Dzierżawa została nabyta na okres trzech lat za kwotę czynszu rocznego w wysokości 255zł.

IV. Wydałem decyzje:

-sześć pozytywnych w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,,

-jedną pozytywną w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości,

-jedną pozytywną oraz jedną negatywną w sprawie umorzenia podatku rolnego,

-jedną pozytywną w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-jedną pozytywną w sprawie umorzenia odsetek z podatku rolnego,

-jedną pozytywną w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego,

-pięć o warunkach zabudowy,

-dwie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

-dwie w sprawie podziału nieruchomości,

-jedną w sprawie przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność,

-trzy o udzieleniu bonifikaty od rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie,

-jedną w sprawie zameldowania na pobyt stały,

-jedną orzekającą o wymeldowaniu z pobytu stałego,

-jedną w sprawie umorzenia postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego,

-osiemdziesiąt pozytywnych oraz dwie negatywne w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 22 czerwca 2005 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 12:02:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 12:02:05