INFORMACJA NR 29/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 czerwca do 15 sierpnia 2005 roku.


INFORMACJA NR 29/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 16 czerwca do 15 sierpnia 2005 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

-przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce oraz powołania Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach ds. Rewitalizacji,

-udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

-zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pyrzyce,

-zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce,

-zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce,

-uchylenia części Uchwały Nr XXXIX/313/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży działek numer 81/7, 81/8, 81/9, 81/11 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

-oddania w użytkowanie wieczyste działek numer 81/7 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

-sprzedaży działki numer 735 w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce,

-zatwierdzenia ceny sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

-wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty,

-zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dolice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie miasta Pyrzyce,

-zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kozielice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie miasta Pyrzyce,

-zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Warnice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie miasta Pyrzyce.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

-rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

-zmian w Regulaminie Premiowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki Nr 144/7 w pow. 0,14 m2 niezabudowanej położonej w obrębie wsi Żabów gm. Pyrzyce,

-powołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach,

-ogłoszenia zamówienia w trybie zapytania o cenę, przyjęcia treści zaproszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego „obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce”,

-zmiany składu Komisji Przetargowej,

-zmiany budżetu gminy na rok 2005,

-zmian w budżecie gminy na rok 2005,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach,

-przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalania instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Pyrzyce,

-przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową,

-powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Brzesku,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzemlinie,

-zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

-ustalenia ekwiwalentu za „reprezentacyjny ubiór służbowy” dla Kierownika i zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach,

-wprowadzenia procedury naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

-rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 97/10 położonej w obrębie Giżyn gmina Pyrzyce,

-w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Urzędzie Miejskim - kasa,

-wprowadzenia zasad i procedury szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki Nr 355 o pow. 22 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ulicy Jana Pawła II,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce:

  1. Nr 81/8 oraz 1/2 udziału w działce Nr 81/11 o powierzchni 0,0473 ha + 1/2 udziału w 0,0463 ha położonej w obrębie 6 miasta Pyrzycach przy ulicy Głowackiego,

  2. Nr 81/9 oraz 1/2 udziału w działce 81/11 o powierzchni 0,0425 ha + 1/2 udziału w 0,0465 ha położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce przy ulicy Głowackiego,

  3. Nr 223/3 o powierzchni 0,1506 ha położonej w obrębie Nieborowo,

  4. Nr 64/2 o powierzchni 0,0060 ha położonej w obrębie Turze,

-ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność gminy Pyrzyce, Nr 191 o powierzchni 0,1141 ha, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej,

-ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce:

  1. Nr 223/1 o powierzchni 0,1554 ha położonej w obrębie Nieborowo,

  2. Nr 223/2 o powierzchni 0,1512 ha położonej w obrębie Nieborowo,

  3. Nr 87/3 o powierzchni 0,0889 ha położonej w obrębie Turze,

  4. 4.Nr 87/4 o powierzchni 0,1097 położonej w obrębie Turze,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce,

-przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Brzesku,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach - I etap ulica G. Narutowicza dł. 190m.

III. Zatwierdziłem:

-protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 16 czerwca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1554 ha położonej na działce Nr 223/1 w obrębie Nieborowo. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 16 czerwca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1097 ha w obrębie Turze położonej na działce 87/4. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 20 czerwca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1512 ha w obrębie Nieborowo położonej na działce nr 223/2. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0889 ha w obrębie Turze, położonej na działce nr 87/3,

-protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,6941 ha w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Mickiewicza. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 57 767 zł brutto,

-protokół nr 28 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 07 lipca 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,14m2 części działki położonej na działce nr 144/7 w obrębie Żabów. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół oznaczony RG 29 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zmówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. Przetarg unieważniono ponieważ oferta przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

-protokół oznaczony RG 30 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Brzesku. Przetarg unieważniono ponieważ cena oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

-protokół oznaczony RG 31 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzemlinie. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego z Pyrzyc ulica Różana 2/5 z ceną brutto 17 324,-

-protokół oznaczony RG 32 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie robót drogowych - remont ulicy Willowej w Pyrzycach. Postępowanie zakończyło się ze skutkiem negatywnym, ponieważ koperta wewnętrzna nie posiadała oznakowania identyfikacyjnego oferenta,

-protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 01 sierpnia 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,1141 ha w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów.

IV. Wydałem decyzje:

- pięć pozytywnych w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

- jedną pozytywną w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości,

- jedną pozytywną w sprawie odsetek podatku od nieruchomości,

- siedem pozytywnych oraz dwie negatywne w sprawie umorzenia podatku rolnego,

- dwadzieścia dwie pozytywne oraz dwie negatywne w sprawie odroczenia podatku rolnego,

- pięć pozytywnych w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

- jedną pozytywną w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego,

- sto siedemdziesiąt jeden pozytywnych oraz sześć negatywnych w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,

- dwie w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości,

- sześć w sprawie przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność,

- trzy o udzieleniu bonifikaty od rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 29 sierpnia 2005 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-09-2005 09:41:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-09-2005 09:41:06