Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA NR 30/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 sierpnia 2005 roku do 15 września 2005 roku.


INFORMACJA NR 30/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 sierpnia 2005 roku do 15 września 2005 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

-ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach,

-zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce,

-w sprawie zmiany budżetu gminy - dwukrotnie,

-wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p. n. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko-Niemieckim partnerem” - w ramach inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”,

-wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”,

-nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r,

-uchylenia Uchwały Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Gminna Platforma Cyfrowa”,

-uchylenia Uchwały Nr XXX/236/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004 roku o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach”,

-nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce w zamian za zadłużenia,

-zmiany uchwały o powołaniu Komisji dyscyplinarnej I i II instancji.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

-przeprowadzenia powiatowo-gminnych ćwiczeń reagowania kryzysowego i obrony cywilnej w Pyrzycach,

-zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego,

-uchylenia zarządzenia Burmistrza dotyczącego zasad zwrotu bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych,

-przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego,

-powołania Stałej Komisji ds. Oceny Komunalnych Obiektów Budowlanych,

-powołania składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych,

-powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej,

-powołania składu stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

-zmiany budżetu gminy na rok 2005,

-zmian w budżecie gminu na rok 2005,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Krzemlinie,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Mielęcinie,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Brzesku,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Żabowie,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Ryszewku,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Okunicy,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Pyrzycach,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce Nr 333 o pow. 69m2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Krzemlinie,

-o zmianie zarządzenia w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania oraz ustalenia regulaminu pracy tego zespołu,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Pyrzycach,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Krzemlinie,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Mielęcinie,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Brzesku,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Żabowie,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Ryszewku,

-powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Okunicy,

-powołania Obwodowej komisji Wyborczej nr 14 w Pyrzycach.

III. Zatwierdziłam:

-protokół oznaczony RG-34/05 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych oraz odgromowych. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 1 firmy ZEAN „Elektron” Kontrola i pomiary elektryczne z Pyrzyc,

-protokół oznaczony RG-35/05 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę numer 1 firma Radunix Network Movse za Szczecina,

-protokół oznaczony RG-36/05 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Brzesku. Przetarg został unieważniony zgodnie z art. 93.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

-protokół oznaczony RG-37/05 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie robót drogowych - remont ulicy Willowej w Pyrzycach. Przetarg został unieważniony zgodnie z art. 93.1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych - cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,

-protokół nr 38 Komisji Przetargowej przeprowadzonego postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o pow. 22 m2, położonej na działce nr 335 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Jana Pawła II. Nieruchomość została wydzierżawiona za stawkę czynszu miesięcznego w wysokości 23,40zł plus 22% podatku VAT,

-protokół oznaczony RG-39/05 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na obsługę bankową Gminy Pyrzyce. Postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych - w postępowaniu w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

IV. Wydałem decyzje:

-trzy w sprawie przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność,

-trzy w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości,

-siedemnaście o warunkach zabudowy,

-siedem o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

-dwie pozytywne oraz dwie negatywne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

-jedną pozytywną w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości,

-jedną pozytywną w sprawie umorzenia odsetek podatku od nieruchomości,

-jedną pozytywną w sprawie umorzenia podatku rolnego,

-dwie pozytywne w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-dwie pozytywne w sprawie umorzenia odsetek z podatku rolnego,

-jedną pozytywną w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego,

-trzy pozytywne w sprawie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

Burmistrza Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-10-2005 09:58:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-10-2005 09:58:27