INFORMACJA NR 31/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 września 2005 roku do 15 października 2005 roku


INFORMACJA NR 31/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 września 2005 roku do 15 października 2005 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

-zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,

-przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2006”,

-przyjęcia „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki”,

-upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum rekreacyjno - sportowe w Pyrzycach”,

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ryszewko i Nieborowo w gminie Pyrzyce,

-przystąpienia Miasta Pyrzyce do Stowarzyszenia Związku Miast Czystej Energii,

-udzielenia pomocy finansowej Wspólnotom Mieszkaniowych oraz właścicielom mieszkań w gminie Pyrzyce.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ul. Rolnej w Pyrzycach,

-ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek:

  1. nr 178 o powierzchni 1,46 ha położonej w obrębie Pstrowice,

  2. nr 317/1 o powierzchni 0,1150 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w obrębie Mielęcin,

  3. nr 236 o powierzchni 0,2372 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie ocieplenia wraz z kolorystyką budynku Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach w ramach projektu pn.

„ Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko-Niemieckim partnerem”,

-zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach,

-zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy,

-zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie,

-zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku,

-przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Świetlicy Wiejskiej w Nowielinie,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 248, o powierzchni 0,1004 ha, położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce,

-ogłoszenie przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 44, o powierzchni 0,3273 ha, położonej w obrębie 2 miasta Pyrzyce - działka rolna,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w ramach projektu pn. „ Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na demontaż boazerii ściennej i założenia nowych tynków wraz z malowaniem ścian, sufitów korytarzy i hollu w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę wykładziny podłogowej w ramach projektu pn. „ Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”,

-wprowadzenia procedury corocznego wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Pyrzyce pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”,

-zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach,

-zmiany budżetu gminy na rok 2005,

-ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 191, o powierzchni 0,1141 ha, zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce,

-ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 492/3 o powierzchni 0,2712 ha, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 200/22 o powierzchni 0,0164 ha, położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

-zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego,

-ogłoszenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego „Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce”.

III. Zatwierdziłem:

-protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 16 września 2005 roku postępowania przetargowego - drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1141 ha, zabudowanej budynkiem administracyjnym, położonej na działce nr 191 w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 16 września 2005 roku postępowania przetargowego - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1512 ha, położonej na działce nr 223/2 w obrębie Nieborowo. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 16 września 2005 roku postępowania przetargowego - drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 0,0889 ha, położonej na działce nr 87/3 w obrębie Turze. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 8.900zł netto,

-protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 16 września 2005 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1097 ha, położonej na działce nr 87/4 w obrębie Turze. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 10.100zł netto,

-protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 22 września 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0473 ha, położonej na działce nr 81/8 oraz 1/2 udziału w drodze położonej na działce nr 81/11 o powierzchni 0,0465 ha w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce. Nieruchomość została sprzedana za łączną kwotę 26.410zł netto,

-protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 22 września 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,00425 ha, położonej na działce nr 81/9 oraz 1/2 udziału w działce nr 81/11 o powierzchni 0,0465 ha, położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 47 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 22 września 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 0,1506 ha, położonej na działce nr 223/4 w obrębie Nieborowo. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu barku oferentów,

-protokół oznaczony RG-49/05 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na przebudowę ulic Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach - I etap ulica Narutowicza dł. 190 mb. Na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 postępowanie zostało uą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

-protokół nr 50 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 26 września 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej o powierzchni 68 m2- lokal użytkowy położony na działce nr 333 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej. Nieruchomość została nabyta w formie dzierżawy za cenę netto 1716zł,

-protokół oznaczony RG-51/05 z dnia 28 września 2005r. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego do Świetlicy Wiejskiej w Krzemlinie. Wybrano ofertę najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego w Pyrzycach z ceną netto 13.000zł,

-protokół oznaczony RG-52/05 z dnia 5 października 2005r. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie robót drogowych - remont ulicy Willowej w Pyrzycach - nawierzchnia bitumiczna. Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamawiający ogłosił dwa przetargi nieograniczone, które zostały unieważnione. Firma „Trans Complex” Usługi Sprzętem Budowlanym i Transport Drogowy z Pyrzyc ubiegająca się o udzielenie zamówienia wykona roboty drogowe za cenę brutto 35. 000zł,

-protokół oznaczony RG-53/05 z dnia 5 października 2005r. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ulicy Rolnej w Pyrzycach. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowania zamówienia.

IV. Wydałem decyzje:

1.W zakresie umorzeń:

-cztery pozytywne i dwie negatywne w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-jedną pozytywną w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

-cztery pozytywne oraz jedną negatywną w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

-trzy pozytywne oraz jedną negatywną w sprawie umorzenia podatku rolnego.

2.W zakresie dodatków mieszkaniowych

-sto czterdzieści pozytywnych oraz osiem negatywnych.

3.W zakresie gospodarki nieruchomościami:

-dwie w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości,

-dwie w sprawie przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność,

-sześć o warunkach zabudowy,

-dwie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

4.W zakresie spraw administracyjnych:

-jedną o zameldowaniu na pobyt stały,

-trzy o wymeldowaniu z pobytu stałego,

-jedną o odmowie wymeldowania z pobytu stałego,

-jedną o umorzenie postępowania.

5.W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

-cztery decyzje na sprzedaż.

V. Informacja ze spotkań Burmistrza Pyrzyc w okresie od 30 września do 18 października 2005 roku.

W dniu 30 września:

1.Uczestniczyłem w pogrzebie ks. proboszcza dziekana Stefana Kaczmarka w Puszczykowie k/Poznania.

2.Udział w podsumowaniu Powiatowo - Gminnych Ćwiczeń Reagowania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. W ćwiczeniach uczestniczyły służby i formacje Obrony Cywilnej trzech gmin - Bielice, Przelewice i Pyrzyce.

3.Spotkałem się z Sołtysem Nieborowa na temat wstępnej oceny organizacji Gminnych Dożynek.

W dniu 1 października:

1.Wziąłem udział w Rajdzie Integracyjnym pn. „Nie izoluj mnie” w Nowielinie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pyrzycach.

2.Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie.

W dniu 3 października:

1.Odbyłem konsultacje na temat propozycji zorganizowania mety I etapu kolarskiego Trzebiatów - Pyrzyce w dniu 6 czerwca 2006 roku w ramach Wyścigu Bałtyk - Karkonosze.

2.Wziąłem udział w inauguracji roku akademickiego Politechniki Szczecińskiej.

W dniu 4 października:

Spotkałem się z Prezesem Firmy „DROBIMEX” na temat inwestycji w Pyrzycach.

W dniu 5 października:

1.Odbyłem spotkanie z Panem Tadeuszem Dróżdżykiem Prezesem Zarządu Głównego Krajowego Związku Dzieci i Młodzieży Obozu Koncentracyjnego. W spotkaniu wzięli również udział mieszkańcy naszego miasta, którzy planują założyć Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej.

2.Dzień przyjęć interesantów.

W dniu 6 października:

Spotkałem się z Panem Zenonem Matoszko - Prezesem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Pyrzycach. Tematem spotkania były przygotowania do organizacji Dnia Seniora.

W dniu 7 października:

Spotkałem się z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem prof. Zygmuntem Meyerem.

W dniu 8 października:

Odbyłem spotkanie z rodzicami oraz uczniami, którzy otrzymali stypendium Burmistrza Pyrzyc.

W dniu 11 października:

1.Spotkałem z dzierżawcą gruntów rolnych Zakładu Rolnego w Obojnie.

2.Odbyłem spotkanie z:

-Panią Grażyną Kowalską - Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pyrzycach,

-Panią Wandą Garmatą - Bejuk - Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie,

-Panią Anną Prokop - Kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowielinie,

-Panią Stanisławą Lipiec - Zastępcą Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Zarządu Rejonowego w Pyrzycach,

-Panią Krystyną Kosińską członkiem Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach.

Tematem spotkania było przeznaczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Pyrzycach przy ulicy Kwiatowej (budynek po Bibliotece Pedagogicznej).

3.Dzień przyjęć interesantów.

4.Uczestniczyłem w podsumowaniu Ćwiczeń Powiatowo - Gminnych Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w ramach ćwiczenia przewidzianego dla gminy Pyrzyce. W posumowaniu uczestniczyły wszystkie służby biorące udział w ćwiczeniach.

W dniu 12 października:

Odbyłem spotkanie w Zielonej Górze na temat inwestycji.

W dniu 13 października:

1.Spotkałem się Panią Grażyną Kowalską Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pyrzycach.

2.Wziąłem udział w uroczystym spotkaniu z okazji 30 lat działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych w Pyrzycach oraz Dnia Białej Laski. Organizatorem uroczystości był Polski Związek Niewidomych Koło w Pyrzycach.

3.Odbyłem spotkanie zespołem pracowników Urzędu Miejskiego na temat postępu prac związanych z rewitalizacją miasta.

4.Wziąłem udział w spotkaniu na temat planowanych inwestycji w Pyrzycach przez Obrzańską Spółdzielnię Mleczarską w Kościanie.

W dniu 14 października:

1.Uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu Michała Jabłońskiego słuchacza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

2.Spotkałem się z grupą młodzieży na temat oceny rozwoju miasta i oczekiwań kreujących należyty wizerunek miasta.

3.Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Dziwnówku.

W dniu 15 października:

Spotkałem się z członkami Klubu Seniora w Pyrzycach.

W dniu 15 października:

Wziąłem udział w Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Pyrzyc.

W dniu 17 października:

Wyjazd służbowy do Warszawy w następujących sprawach:

a)rozmowy negocjacyjne w sprawie uregulowania zobowiązań Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wobec Gminy Pyrzyce za sieć gazową doprowadzającą gaz do ciepłowni geotermalnej. Przekazanie nastąpiło 28 marca 1995 roku przez „Eko - Invest” S.A. w Szczecinie,

b)rozmowy w Ministerstwie Gospodarki,

c)rozmowy w Ministerstwie Kultury.

W dniu 18 października:

Odbyłem spotkanie na temat organizacji I etapu kolarskiego Trzebiatów - Pyrzyce w dniu 6 czerwca 2006 roku Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk - Karkonosze”

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 18 października 2005 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-10-2005 09:00:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-10-2005 09:00:11