Informacja nr 32/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 października do 15 listopada 2005 roku


Informacja nr 32/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 października do 15 listopada 2005 roku

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

-wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rolne,

-sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Pyrzyce,

-oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Pyrzyce,

-zmiany budżetu gminy na rok 2005 x 2

-obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego,

-zwolnienia z podatku rolnego,

-zmieniający uchwałę w sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

-określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku,

-określenia stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od tego podatku,

-ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

-zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 roku,

-nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2005 rok,

-ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce,

-oddania w formie darowizny lokalu użytkowego położonego w Pyrzycach przy ulicy Kwiatowej 3,

-zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

-zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

-ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Gminie Pyrzyce,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach - I etap ulica G. Narutowicza dł. 190 m.

-korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzyce,

-rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 263 położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, przy ul. Mickiewicza,

-zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

-zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem szafki z kurkiem odcinającym od istniejącej szafki, na budynkach mieszkalnych nr 15, 19, 21, 29, 35, 43 w miejscowości Letnin,

-czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy,

-zmiany zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 511/2005 z dnia 10 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 191 o powierzchni 0,1141 ha w obrębie 8 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce,

-powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

-zmiany budżetu gminy na rok 2005,

-zmian w budżecie gminy na rok 2005,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę wykładziny podłogowej w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wymianę stolarki okiennej w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na demontaż boazerii ściennej i założenia nowych tynków wraz z malowaniem ścian i sufitów korytarzy i hollu w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ul. Rolnej w Pyrzycach,

-zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie,

-zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

-ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości,

-ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek:

1.Nr 81/9 o powierzchni 0,0425 ha oraz 1/2 udziału w działce nr 81/11 o powierzchni 0,0465 ha, położonych w Pyrzycach w obrębie 6 ul. Głowackiego,

2.Nr 64/2 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Ryszewko.

-przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

-Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki Nr 735 o powierzchni 0,4997 ha, położonej w Brzesku, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

III. Zatwierdziłem:

-protokół oznaczony RG54/05 z dnia 14 października 2005r. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, na wymianę stolarki okiennej w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. Przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

-protokół oznaczony RG 55/05 z dnia 14 października 2005r. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, na demontaż boazerii ściennej i założenia nowych tynków wraz z malowaniem ścian i sufitów korytarzy i hollu w ramach projektu pn. ”Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”. Przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

-protokół oznaczony RG 56/05 z dnia 14 października 2005r. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, na wymianę wykładziny podłogowej w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”. Przetarg unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

-protokół nr 57 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonych w dniu 21 października 2005 roku rokowań na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej o powierzchni 1,46 ha, położonej na działce nr 178 w obrębie Pstrowice. Rokowania odbyły się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 58 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonych w dniu 21 października 2005 roku rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, o powierzchni 0,1150 ha, położonej na działce nr 317/9 w obrębie Mielęcin. Rokowania odbyły się ze skutkiem negatywnym, ponieważ zgłoszenie nie odpowiadało warunkom rokowań,

-protokół nr 59 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonych w dniu 21 października 2005 roku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 0,2372 ha, położonej na działce nr 236 w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej. Rokowania odbyły się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 60 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 28 października 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,3273 ha, położonej na działce nr 44 w obrębie nr 2 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 61 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 28 października 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1004 ha, położonej w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Mickiewicza. Nieruchomość została sprzedana za kwotę brutto 26.967,68 zł,

-protokół oznaczony RG 3410-62 z dnia 03 listopada 2005r. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach. Postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

-protokół oznaczony RG/63-05 z dnia 03 listopada 2005 roku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „Eltoro” s.c. ze Stargardu Szczecińskiego za kwotę 32 940 zł,

-protokół nr 64 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0164 ha, zabudowanej stolarnią, położonej na działce nr 200/22 w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ulicy Rejtana. Przetarg został unieważniony z powodu wpłacenia wadium w kwocie niezgodnej w regulaminem przetargu,

-protokół nr 65 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,2112 ha, położonej na działce nr 492/3 w obrębie nr 123/2 przy ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach. Nieruchomość została sprzedana za kwotę brutto 58 855,24 zł,

-protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, na budowę zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem szafki z kurkiem odcinającym od istniejącej szafki na budynkach mieszkaniowych nr 15, 19, 21, 29, 35, 43 w miejscowości Letnin. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowego z Pyrzyc ul. Różana za cenę brutto 13 786zł.

IV. Wydałem decyzja:

1.W zakresie umorzeń:

-jedną negatywną w sprawie umorzenia podatku rolnego,

-dwie negatywne w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-trzy pozytywne w sprawie umorzenia odsetek z podatku rolnego,

-jedną pozytywną w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego.

2.W zakresie dodatków mieszkaniowych:

-sto dwie pozytywne oraz dwie negatywne.

3.W zakresie gospodarki nieruchomościami:

-osiem o warunkach zabudowy,

-cztery o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

-dwie w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości,

-dwie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,

-jedną w sprawie opłaty adiacenckiej.

4.W zakresie spraw administracyjnych:

-trzy w sprawie wymeldowania z pobytu stałego,

-jedną o odmowie wymeldowania z pobytu stałego.

5.W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

-dwadzieścia zezwoleń na sprzedaż.

V. Informacja ze spotkań Burmistrza Pyrzyc w okresie od 19 października do 12 listopada 2005 roku.

W dniu 19 października - odbyłem spotkanie z Panem Ryszardem Hadrysiem Dyrektorem Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, na temat:

-modernizacja drogi nr 106 przebiegającej przez wieś Okunica, budowa chodnika i odwodnienie,

-modernizacja drogi na ulicy Mickiewicza,

-budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Warszawskiej.

W dniu 20 października:

1.Promocja gminy Pyrzyce w TVP 3.

2.Odbyłem naradę w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach poświęconą następującym sprawom:

-ocena projektu budżetu PG na 2006 roku,

-omówienie planu remontów na lata 2005 -2006 i lata następne,

-ocena możliwości optymalizacji dowozów i odwozów uczniów PG,

-ocena realizacji szkolnego programu poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania patologiom.

3.Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Pyrzycach.

4.Wziąłem w udział w obchodach Dnia Seniora w Restauracji „Faraon”.

W dniu 21 października spotkałem się z kandydatem na Ministra Środowiska prof. Janem Szyszko.

W dniu 22 października - spotkałem się z członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ministrem Ryszardem Sławińskim na temat rozszerzenia formuły Pyrzyckich Spotkań z Folklorem oraz na temat promocji Pyrzyc w ogólnopolskim programie TV.

W dniu 23 października - uczestniczyłem jako gość zaproszony w Halowym Turnieju w Piłce Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza.

W dniu 24 października - spotkałem się z Panem Pawłem Dawiskibą Dyrektorem Cukrowni „Kluczewo”.

W dniu 25 października:

1.Wziąłem udział w inauguracji roku akademickiego 2005/2006 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach.

2.Spotkałem się z Panem Stanisławem Stępniem - Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Jana Pawła II.

W dniu 26 października odbyłem spotkanie w Bad Sülze na temat budowy tężni.

W dniu 27 października - uczestniczyłem w Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

W dniu 28 października - uczestniczyłem w Seminarium Budżetowym.

W dniu 29 października - wziąłem udział, jako gość zaproszony w Rajdzie „Mielęcińska Jesień”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Mielęcinie.

W dniu 31 października - dzień przyjęć interesantów.

W dniu 2 listopada:

Spotkałem się z:

1.Panem Krzysztofem Marszałkiem Prezesem Firmy „Europa Systems”,

2.Panem Karolem Pawłowskim Prezesem Zarządu Dyrektorem Naczelnym Elektrowni „Dolna Odra” w Gryfinie.

W dniu 3 listopada:

1.Wziąłem udział w ceremonii pogrzebowej osoby zainteresowanej inwestowaniem w Pyrzycach.

2.Uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu „Jesienią Malowane”.

W dniu 4 listopada - odbyłem spotkanie w Lőcknitz, z dr. Peterem Heise Dyrektorem Kommunalgminschaft Euroregionu Pomerania. Intencją spotkania było opracowanie projektu budowy tężni solankowych, które zlokalizowane byłyby na szlaku solnym od Karlina do Pyrzyc po stronie polskiej, w Bad Sülze po stronie niemieckiej.

W dniu 5 listopada - wziąłem udział jako gość zaproszony w Turnieju Halowym w Piłce Nożnej chłopców rocznik 1995/1996 o Puchar Burmistrza.

W dniu 6 listopada - wziąłem udział jako gość zaproszony w Turnieju Halowym Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza.

W dniu 7 listopada - odbyłem spotkanie z młodzieżą „Młodzież - kontra”.

W dniu 8 listopada - wyjazd służbowy do Warszawy, gdzie spotkałem się z przedstawicielami banków oraz instytucji poręczeniowych.

W dniu 10 listopada:

1.Spotkałem się z Panią Grażyną Kowalską - Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nowielinie.

2.Odbyłem spotkanie na temat zorganizowania warsztatów dla rodziców pt. Jak mówić żeby dzieci chciały słuchać, jak słuchać żeby dzieci chciały mówić”.

3.Dzień przyjęć interesantów.

4.Uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W dniu 11 - 13 listopada - wziąłem udział w uroczystościach i imprezach zorganizowanych z okazji Święta Niepodległości.

W dniu 12 listopada - uczestniczyłem w Krzemlinie Festynie Trzeźwościowym zorganizowanym przez Klub Abstynenta „Krokus”.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 16 listopada 2005r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-11-2005 14:11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-11-2005 14:11:51