Informacja nr 33/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 listopada do 15 grudnia 2005 roku


Informacja nr 33/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 listopada

do 15 grudnia 2005 roku

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

-uchwalenia budżetu gminy na rok 2006,

-zmiany budżetu gminy na rok 2005,

-przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do roku 2015,

-wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „ Remont, przebudowa - modernizacja obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej „ w ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”,

-podwyższenia kapitału zakładowego spółka z o. o. pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe z siedzibą w Pyrzycach,

-regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce,

-tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce,

-uchylenia uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 63 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce w zamian za zadłużenia,

-wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Pyrzyce,

-wyrażenia woli utworzenia Straży Gminnej,

-zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis,

-sprzedaży bezprzetargowej lub oddania we współużytkowanie wieczyste działki nr 200/19 położonej w Pyrzycach w obrębie nr 6,

-wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

-Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce,

-zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie,

-zmiany zarządzenia Burmistrza Pyrzyc nr 528/2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie rokowań i przyjęcia regulaminu,

-przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”,

-zmiany budżetu gminy na rok 2005,

-zmian w budżecie gminy na rok 2005,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę części działki nr 335 o pow. 22m2, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ulicy Jana Pawła II,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy Pyrzyce, położonej w obrębie Mielęcin, o powierzchni 0,1150 ha,

-ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, położonej w obrębie Nieborowo, o powierzchni 0,1554 ha,

-ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, położonej w obrębie Nieborowo, o powierzchni 0,1506 ha,

-zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na „wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką budynku Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach w ramach projektu pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko-Niemieckim partnerem”,

-przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy ciepłowniczej w Pyrzycach,

-zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

-zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach,

-zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku,

-zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie,

-zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2005/2006,

-zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy,

-wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz ustalenia procedury jego aktualizacji.

III. Zatwierdziłem:

-protokół z dnia 14 listopada 2005r. oznaczony RG-3410-67 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką budynku Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach w ramach projektu pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko - Niemieckimi partnerami. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

-protokół z dnia 14 listopada 2005 roku oznaczony RG-3490-68 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na obsługę bankową budżetu Gminy Pyrzyce. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Szczecin,

-protokół z dnia 15 listopada 2005 roku oznaczony RG-3410-69 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wymianę stolarki okiennej w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę Fabryki Okien `DAKO” Sp. z o. o. Biczyce Dolne z ceną brutto 60 849,10 złotych,

-protokół z dnia 15 listopada 2005 roku oznaczony RG-3410-70 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na wymianę wykładziny podłogowej w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę firmy UNI-TED P.U.H. ze Szczecina ul. Kościelna, z ceną brutto 87 718 złotych,

-protokół z dnia 15 listopada 2005 roku oznaczony RG - 3410-71 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na demontaż boazerii ściennej i założenie nowych tynków wraz z malowaniem ścian i sufitów korytarzy i hollu w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”. Na podstawie streszczenia oceny i porównania ofert, wybrano ofertę Firmy Handlowo - Usługowej „TOPP” z Pyrzyc ul. Kilińskiego z ceną brutto40 870 złotych,

-protokół z dnia 25 listopada 2005 roku oznaczony RG 3410 - 71 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 60 000 euro na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ulicy Rolnej w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania ofert wybrano ofertę P.P.U.H. „ELEKTROMONT” z Pyrzyc ul. Ogrodowa z ceną brutto 53 686 złotych,

-protokół nr 73 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 18 listopada 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki o pow. 41,80 m2, zabudowanej budynkiem garażowym, położonej na działce nr 152 w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół z dnia 21 listopada 2005 roku, oznaczony RG - 3410 -74 na przebudowę ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach - I etap ulica G. Narutowicza dł. 190 mb. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

-protokół nr 75 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2005 roku rokowań na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1141 ha, zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym, położonej na działce nr 191 w obr4ebie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 231 000,00 złotych,

-protokół nr 76 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 2005 roku postępowania przetargowego - ustny, drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0925 ha, położonej na działce nr 81/9 oraz 1/2 udziału w działce o powierzchni 0,0465 ha, położonej w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce przy ulicy Głowackiego. Przetarg został unieważniony z powodu błędu podania ceny wywoławczej,

-protokół nr 77 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0060 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej na działce nr 64/2 w obrębie Ryszewko. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 78 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,4997 ha, zabudowanej budynkiem socjalno - biurowym, położonej na działce nr 735 w obrębie Brzesko. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół z dnia 12 grudnia 2005 roku, oznaczony RG 3410-79, z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na dostawę cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania ofert wybrano ofertę firmy Ksero Contakt Sp. z o. o. ze Szczecina z cena 16 577,36 złotych

IV. Wydałem decyzje:

1. W zakresie umorzeń:

-sześć pozytywnych oraz trzy negatywne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

-sześć pozytywnych w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-sześć pozytywnych oraz trzy negatywnych w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-jedną negatywną w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,

2. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

-siedemdziesiąt pozytywnych oraz siedem negatywnych.

3.W zakresie gospodarki nieruchomościami:

-jedną w sprawie opłaty adiacenckiej,

-jedną w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości,

-jedną w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

4. W zakresie spraw administracyjnych:

-dwie o wymeldowaniu z pobytu stałego,

-jedną o odmowie wymeldowania.

5.W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

-dziewięć zezwoleń na sprzedaż.

V. Informacja ze spotkań Burmistrza Pyrzyce w okresie od

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-02-2006 12:32:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-02-2006 12:32:56