Informacja nr 35/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 stycznia do 15 lutego 2006 roku.


Informacja nr 35/2006

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 stycznia do 15 lutego 2006 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

-nadania imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach,

-zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych, administrowanych przez OSiR,

-zmiany uchwały Nr XXXIII/375/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

-zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

-ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu konkursu p.n. „Pomysł na biznes”,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 200/22 o powierzchni 0,0164 ha, położonej w Pyrzycach w obrębie 6 przy ulicy Rejtana, stanowiącej własność gminy Pyrzyce,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 735, o powierzchni 0,4997 ha, położonej w Brzesku, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce,

-ogłoszenia przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 258/8 o powierzchni 0,1780 ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce,

-kontroli realizacji obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu znajdującego się na dachach obiektów budowlanych,

-zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach,

-zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie,

-zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie,

-zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Nieborowie,

-przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Żabowie,

-zmiany zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Pyrzyce,

-zmiany zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,

-ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę działki nr 73 o powierzchni 5356m2, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Słowackiego,

-zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach,

-zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach,

-zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie,

-zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie,

-przeprowadzenia spisu inwetaryzacyjnego x 37 w:

  1. Urzędzie Miejskim w Wydziale GKŚiR,

  2. Świetlicy Wiejskiej w Okunicy,

  3. Świetlicy Wiejskiej w Stróżewie

  4. Radzie Sołeckiej w Czernicach

  5. Radzie Sołeckiej w Turzu

  6. Radzie Sołeckiej w Krzemlinie

  7. Radzie Sołeckiej w Ryszewie

  8. Radzie Sołeckiej w Ryszewku

  9. Świetlicy Wiejskiej w Rzepnowie

10)Świetlicy Wiejskiej w Pstrowicach

11)Świetlicy Wiejskiej- Klubie w Mielęcinie,

12)Świetlicy Wiejskiej w Mielęcinie,

13)Świetlicy Wiejskiej w Nieborowie,

14)Świetlicy Wiejskiej w Brzesku,

15)Świetlicy Wiejskiej w Mechowie,

16)Świetlicy Wiejskiej w Obrominie,

17)Świetlicy Wiejskiej w Turzu,

18)Klubie w Letninie,

19)Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach - opał,

20)Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach - materiały,

21)Przedszkolu Publicznym w Żabowie,

22)Przedszkolu Publicznym w Brzeźnie,

23)Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pyrzycach,

24)Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pyrzycach,

25)Szkole Podstawowej w Brzesku - artykuły żywnościowe,

26)Szkole Podstawowej w Brzesku - środki trwałe,

27)Szkole Podstawowej w Mielęcinie,

28)Szkole Podstawowej w Okunicy,

29)Szkole Podstawowej w Żabowie,

30)Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach - biblioteka,

31)Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach - artykuły żywnościowe,

32)Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrominie,

33)Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie,

34)Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryszewku,

35)Klubie Abstynenta „Krokus” w Pyrzycach,

36)Urzędzie Miejskim w Wydziale Rozwoju Gminy,

37)Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w kasie.

-zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.

III. Zatwierdziłem:

-protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 44,80m2, zabudowanej garażem murowanym, położonej na działce nr 152 w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów,

-protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, o powierzchni 5,356m2, położonej na działce nr 73, w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Słowackiego. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym z powodu braku oferentów.

IV. Wydałem decyzje:

1.W zakresie umorzeń:

-trzy pozytywne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

-cztery pozytywne w sprawie umorzenia podatku rolnego,

-dwie pozytywne w sprawie odroczenia podatku rolnego,

2.W zakresie dodatków mieszkaniowych:

-sto osiemnaście przyznających oraz sześć odmownych.

3.W zakresie gospodarki nieruchomościami:

-pięć o warunkach zabudowy,

-pięć o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

-dwie w sprawie podziału nieruchomości.

4.W zakresie spraw administracyjnych:

-trzy decyzje o wymeldowaniu.

5.W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

-jedenaście zezwoleń na sprzedaż.

V. Informacja ze spotkań Burmistrza Pyrzyc w okresie od 27 stycznia do 15 lutego 2006 roku.

W dniu 27 stycznia:

1.Spotkałem się z Wojewodą Zachodniopomorskim na temat strategicznych kierunków rozwoju gminy Pyrzyce,

2.Brałem udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie.

W dniu 28 stycznia:

1.Wziąłem udział w uroczystości z okazji I rocznicy działalności zespołu śpiewaczego „Rzepnowianka” w Rzepnowie.

2.Uczestniczyłem w zakończeniu Halowych Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w Piłce Nożnej drużyn klasy „A” i „O” Zwycięzcom turnieju wręczyłem puchary, dyplomy oraz gadżety.

3.Brałem udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielęcinie.

W dniu 29 stycznia;

1.Otworzyłem Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Głosu Szczecińskiego.

2.Złożyłem życzenia oraz wręczyłem kwiaty oraz prezent Panu Władysławowi Sadłoń z Mechowa, z okazji jego 90 - tych urodzin.

3.Na zakończenie Halowego Turnieju Piłki Nożnej Juniorów wręczyłem zwycięzcom puchary, dyplomy oraz gadżety.

W dniu 30 stycznia:

Odbyłem spotkania z:

-Dyrektorem Banku Gospodarki Żywnościowej w Szczecinie,

-Ks. Dziekanem Waldemarem Gasztkowskim.

W dniu 31 stycznia:

1.Odbyłem spotkania:

-na temat organizacji turnieju brydżowego „Szlem Pyrzycki”,

-z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Panem Ryszardem Grzesiakiem na temat organizacji II Forum Zdrowia.

-na temat inwestycji w Pyrzycach.

2.Dzień przyjęć interesantów.

3.W ramach przyjęć interesantów, kupcy z Targowiska przy ulicy Młyńskiej przybyli do Ratusza prosząc o spotkanie z Burmistrzem. W spotkaniu wziął udział również Pan Artur Marcinkiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach.

W dniu 01 lutego - odbyłem spotkanie z Panią Genowefą Karaźniewicz oraz Panem Edwardem Rymarem na temat opracowania monografii Pyrzyc.

W dniu 02 lutego:

1.Przywitałem uczestników narady w Pyrzycach - Dyrektorów Publicznych Gimnazjów Województwa Zachodniopomorskiego.

2.Spotkałem się z prof. Stanisławem Czepitą Dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat uruchomienia w Pyrzycach „Studenckiej Poradni Prawnej”

2.Odbyłem spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Kazimierzem Nowickim na temat inwestycji sportowych w Pyrzycach.

W dniu 03 lutego:

1.Wziąłem udział w święcie zorganizowanym przez dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mielęcinie - Krzemlinie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

2.O godzinie 14:30 wyjechałem do Korbach - Niemcy w sprawie programu współpracy oraz do Werne i Bad Sülze w sprawie budowy tężni w Pyrzycach. Powrót do Pyrzyc w dniu 05 lutego o godzinie 22:10.

W dniu 07 lutego:

1.Uczestniczyłem w rocznej odprawie Policji w Powiatowej Komendzie Policji w Pyrzycach, z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

2.Dzień przyjęć interesantów.

3.Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Edukacji.

4.Udzieliłem wywiadu dla Radia VOX FM w Lipianach.

W dniu 08 lutego:

1.Uczestniczyłem w ogłoszeniu wyników oraz wręczyłem nagrody i dyplomy zwycięzcom oraz uczestnikom III edycji konkursu dla dzieci z klas I-III pn. „Jak dobrze być zdrowym”.

2.Wziąłem udział w sesji Rady Powiatu.

W dniu 09 lutego:

1.Odbyłem spotkanie na temat utworzenia w Pyrzycach Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

2.Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.

W dniu 10 lutego:

1.Uczestniczyłem w rozmowach na temat inwestycji w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

2.II część sesji Rady Miejskiej.

W dniu 11 lutego:

1.Uczestniczyłem w otwarciu Turnieju Halowego w Piłce Nożnej Juniorów Młodszych o Puchar Burmistrza. Na zakończenie Turnieju wręczyłem zwycięzcom puchary, dyplomy oraz gadżety.

2.Wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Pstrowicach.

W dniu 12 lutego:

1.Uczestniczyłem w otwarciu Turnieju Halowego w Piłce Nożnej Trampkarzy o Puchar Burmistrza. Na zakończenie Turnieju wręczyłem zwycięzcom puchary, dyplomy oraz gadżety.

W dniu 13 lutego:

1.Spotkałem się z współwłaścicielem Firmy NORD w zakresie realizacji inwestycji w Pyrzycach.

2.Wziąlem udział w zebraniu wiejskim w Nieborowie.

W dniu 14 lutego:

1.Spotkałem się w siedzibie firmy BACKER z właścicielami, dyrektorami średnich i dużych firm pyrzyckich.

2.Dzień przyjęć interesantów.

W dniu 15 lutego:

1.Odbyłem spotkania:

-na temat wydania monografii Pyrzyc,

-z osobą zainteresowaną inwestowaniem w gminie Pyrzyce.

2.Wziąłem udział w ogłoszeniu wyników Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach oraz wręczeniu upominków laureatom.

Pyrzyce, dnia 16 lutego 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-02-2006 12:34:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-02-2006 12:34:43