ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

USC

13

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)

Pokój nr 127, tel.570-49-06

 pn. (7:00 do 16:00),     wt.-pt. (7:00 do 15:00) 

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180, z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

I. WYMAGANE DOKUMENTY - złożone w USC w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego przedkładanego duchownemu

 1. w przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Pyrzycami 
  • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
 2. w przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Pyrzycami ,
  • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub  wyrok  sądu.

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość.( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
 3. w przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Pyrzycami ,
  • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 
  • odpis aktu zgonu współmałżonka.

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 

4.      W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

   Do wglądu:
  • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
  • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł. 
 • zapewnienie (podanie o sporządzenie aktu małżeństwa) - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • podanie  o wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu małżeństwa - 5,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC,  w celu złożenia dokumentów

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku nie spełnienia warunków koniecznych do zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zameldowania. 

VI. UWAGI:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

Jedno z przyszłych małżonków musi być zameldowane na terenie  gminy Pyrzyce, gminy Kozielice oraz gminy Bielice.

Po odbiór odpisów z aktu małżeństwa, małżonkowie powinni zgłosić się do USC ( właściwego dla kościoła, w którym zostało zawarte małżeństwo )   po upływie pięciu dni od daty zawarcia małżeństwa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-11-2005 08:01:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-11-2005 08:01:34