OBWIESZCZENIE IZP.6733.18.2012 informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej (demontaż słupowej stacji transferowej 15/0,4kV; budowa linii kablowej 15kV, budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowa linii kablowej 0,4kV) na działkach nr 122, 47(dr), 38(dr), 8/14, 8/6, 8/7, 10(dr), 9(dr), 7/5, 7/6, 7/7 i 7/8 obręb 12 miasta Pyrzyce oraz na działkach 174(dr), 175(dr), 2(dr) obręb 4 miasta Pyrzyce.