Treść zarządzenia


Zarządzenie nr...../05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia ................................

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej - propagowania życia wolnego od nałogów.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póż. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia i ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej - propagowania życia wolnego od nałogów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu miejskiego w Pyrzycach oraz Komisji Opiniodawczo - Doradczej.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-02-2005 09:22:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-02-2005 09:22:05