Załączniki nr1


Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 358/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 1 lutego 2005 roku

Burmistrz Pyrzyc

na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie profilaktyki alkoholowej - propagowania życia wolnego od nałogów.

§ 1

 1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonywania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Pyrzyce wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

 2. Nazwa zadania:

  1. Organizacja wypoczynku letniego z programami terapeutycznymi z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pyrzyce;

  2. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym;

  3. Poradnictwo psychologiczne i prawne dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc;

  4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo - wychowawczym oraz socjoterapeutycznym, z elementami profilaktyki, dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkujących w Pyrzyca;

  5. Działania profilaktyczne prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie;

  6. Organizacja zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum

§ 2

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003r. poz.873), osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę, realizujących statutowe zadania w dziedzinie objętej konkursem, które posiadają zamiar realizacji zadania adresowanego do grupy dzieci i młodzieży - mieszkańców Pyrzyc

§ 3

1 Na realizację zadań określonych w § 1 przeznacza się kwotę:

 • Zadanie nr 1 - 5.000 zł

 • Zadanie nr 2 - 2.000 zł

 • Zadania nr 3 - 8.500 zł

 • Zadanie nr 4 - 10.000 zł

 • Zadanie nr 5 - 20.000 zł

 • Zadanie nr 6 - 15.000 zł

 1. Zadania publiczne tego samego rodzaju lub o podobnym charakterze były realizowane w roku 2004 i przeznaczono na nie następujące kwoty:

 • Zadanie nr 1 - 3.000 zł

 • Zadanie nr 2 - 0 zł

 • Zadania nr 3 - 8.500 zł

 • Zadanie nr 4 - 10.000 zł

 • Zadanie nr 5 - 30.000 zł

 • Zadanie nr 6 - 5.000 zł

§ 4

Zasady przyznawania dotacji określają art. 14 i 15, natomiast warunki realizacji zadania art. 16, 17 i 18 ustawy z dnia 34 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 5

 1. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert stosowane będą następujące kryteria:

 1. merytoryczna wartość oferty - zasięg działania oferenta, cykliczność i różnorodność proponowanych działań, skala ocen 0-5,

 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (zasoby rzeczowe, kadrowe, lokalowe, sprzętowe, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, udział we współzawodnictwie) - skala ocen 0 -5,

 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (planowana ilość grup, zawodników, koszty wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych /preferowane będzie praca w charakterze wolontariusza/) - skala ocen 0 - 5,

 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy w tym wielkość środków własnych - skala ocen 0 - 5,

 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem - wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń), opinie i rekomendacje - skala ocen 0 - 3,

 1. Wymagana liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych od uzyskania.

§ 6

 1. Do oferty należy dołączyć:

  1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru ważny 3 miesiące od daty wystawienia,

  2. statut,

  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe, obejmujące ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu

  4. oświadczenie o :

   • o braku zajęć komorniczych oraz o nie zaleganiu z płatnościami,

   • o zobowiązaniu do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków oraz wyodrębnienia konta bankowego,

   • o nie działaniu oferenta w celu osiągnięcia zysku,

   • o nie prowadzeniu działalności gospodarczej innej niż w rozumieniu art.9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem składania oferty,

   • oświadczenie oferenta, że może ubiegać się o dotację.

 2. program profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia oraz motywujący do powstrzymywania się od wszelkiego rodzaju uzależnień,

 3. harmonogram rzeczowy realizacji zadania.

§ 7

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się w pierwszym półroczu 2005 roku a zakończyć się przed 31 grudnia 2005 roku.

 2. Miejsce realizacji zadania - Gmina Pyrzyce.

§ 8

 1. Oferty oddzielnie dla każdego z zadań należy składać w terminie do dnia 04 marca 2005r.(do godziny 15:00).

W Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub Biurze Pełnomocnika Burmistrz Pyrzyc ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pok. 140 Urzędu Miejskiego tel. 091 5704 756.

Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym ze wzorcem formularza określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs - profilaktyka alkoholowa - propagowanie życia wolnego od nałogów” - Zadanie nr ..... .

W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

 1. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 marca 2005r. Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Burmistrz Pyrzyce w drodze Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 3. Komisja konkursowa powołana zostaje przez Burmistrza Pyrzyc drodze Zarządzenia.

 4. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 9

Złożenie ofert o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

§ 10

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa, zawarta przed datą rozpoczęcia realizacji zadania pomiędzy Gminą Pyrzyce, reprezentowaną przez Burmistrza Pyrzyc, a oferentem.

 2. Warunkiem zawarcia umowy jest:

  1. otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

  2. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu realizacji zadania.

§ 11

 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pok. 140 tel. 091 504 756.

 2. Postępowania będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-02-2005 09:25:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-02-2005 09:25:47