Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej – propagowania życia wolnego od nałogów.


Zarządzenie nr 641/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06 marca 2006 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej - propagowania życia wolnego od nałogów.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póż. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia i ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej - propagowania życia wolnego od nałogów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu miejskiego w Pyrzycach oraz Komisji Opiniodawczo - Doradczej.

§ 3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 641/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06 marca 2006roku

Burmistrz Pyrzyc

na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki alkoholowej - propagowania życia wolnego od nałogów.

§ 1. 1.Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Pyrzyce wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

2.Nazwa zadania:

1)Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

2)Działania profilaktyczne i rehabilitacyjne prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie.

§ 2.Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku poz. 873), osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę, realizujących zadania adresowane do grupy dzieci i młodzieży - mieszkańców Pyrzyc.

§ 3.1.Na realizację zadań określonych w § 1 przeznacza się kwotę:

  • Zadanie 1 - 4.000,-

  • Zadanie 2 - 15.000,-

2.Zadania publiczne tego samego rodzaju lub o podobnym charakterze były

realizowane w roku 2005 i przeznaczono na nie następujące kwoty:

  • Zadanie 1 - 25.148,-

  • Zadanie 2 - 14.000,-

§ 4.Zasady przyznawania dotacji określają art. 14 i 15, natomiast warunki realizacji zadania art. 16. 17. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 5.1.Przy wyborze najkorzystniejszych ofert stosowane będą następujące kryteria:

1)merytoryczna wartość oferty - zasięg działania oferenta, cykliczność i różnorodność proponowanych działań, skala ocen 0-5,

2)możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (zasoby rzeczowe, kadrowe, lokalowe, sprzętowe, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, udział we współzawodnictwie) - skala ocen 0-5,

3)ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (planowana ilość grup, zawodników, koszty wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych /preferowana będzie praca w charakterze wolontariusza/) - skala ocen 0-5,

4)zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy w tym wielkość środków własnych - skala ocen 0-5,

5)dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem - wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń), opinie i rekomendacje - skala ocen 0-5,

2.Wymagana liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

§ 6.1.Do oferty należy dołączyć:

1)aktualny wyciąg z właściwego rejestru ważny 3 miesiące od daty wystawienia,

2)statut,

3)sprawozdanie merytoryczne i finansowe, obejmujące ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu,

4)oświadczenie o:

  • o braku zajęć komorniczych oraz o nie zaleganiu z płatnościami,

  • o zobowiązaniu do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków oraz wyodrębnienia konta bankowego,

  • o nie działaniu oferenta w celu osiągnięcia zysku,

  • o nie prowadzeniu działalności gospodarczej innej niż w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem składania oferty,

  • oświadczenie oferenta, że może ubiegać się o dotację.

5)program profilaktyczny propagujący zdrowy styl życia oraz motywujący do powstrzymywania się od wszelkiego rodzaju uzależnień,

6)harmonogram rzeczowy realizacji zadania.

§ 7.1.Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się w pierwszym półroczu 2006 roku, a zakończyć się przed 31 grudnia 2006 roku.

2.Miejsce realizacji zadania - Gmina Pyrzyce.

§ 8.1.Oferty należy składać w terminie do 07 kwietnia 2006 roku(do godziny 15:00).

W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub biurze Pełnomocnika Burmistrza Pyrzyc ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pok. 140 Urzędu Miejskiego tel. 091 5704-756.

Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym ze wzorcem formularza określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), w zaklejonej kopercie z napisem: `konkurs - profilaktyka alkoholowa - propagowanie życia wolnego od nałogów” - Zadanie nr............w Przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta.

2.Odrzuceniu podlegają oferty:

-złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

-niekompletne,

-złożone po terminie,

-dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

-złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie.

3.Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Burmistrz Pyrzyc po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

4.O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

5.Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-03-2006 12:38:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-03-2006 12:38:49