Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2006 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu rodzaj zadania: administrowanie gminnym boiskiem do piłki no


Zarządzenie nr 662/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 06 kwietnia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 i ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegółowe warunki konkursów zawiera załączniki do zarządzenia nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Komisji Opiniodawczo-Doradczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz LIPIŃSKI

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 662/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06 kwietnia 2006r

BURMISTRZ PYRZYC

OGŁASZA OTWARTY KONKURS

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

w roku 2006

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU

Rodzaj zadania: administrowanie gminnym boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Nowielin (na działce nr 246/6).

Szczegółowe informacje o konkursie, wynikające z przepisów art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.pyrzyce.um.pl

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 662/2006

Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2006r.

BURMISTRZ PYRZYC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Pyrzyce, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 1. Rodzaj zadania: administrowanie gminnym boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Nowielin (na działce nr 246/6), poprzez: utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektu sportowego, udostępnianie jego w celu organizowania imprez i zajęć rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych na ściśle określonych warunkach innym osobom prawnym lub fizycznym, umożliwianie na administrowanym obiekcie bezpiecznego uprawiania sportu osobom zrzeszonym w działających w Gminie Pyrzyce klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10.000 zł.

(słownie: dziesięć tys. zł.).

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) oraz poniższymi kryteriami:

a) zamiar realizacji zadania adresowanego do grup dzieci i młodzieży mieszkańców gminy Pyrzyce,

b) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie zbliżonej z przedmiotem konkursu,

c) dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

d) posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

5. Termin realizacji zadania: 15 maj 2006r. - 31 grudzień 2006r.

6. Termin składania ofert: do 11 maja 2006 roku.

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką gminy w zakresie kultury fizycznej;

 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów);

 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (planowany zakres prac związanych z utrzymaniem obiektu);

 4. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, w tym wielkość środków własnych;

 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje;

 6. dotychczasowa współpraca - wiarygodność, (rzetelność i terminowość rozliczeń);

 7. posiadanie środki techniczne i kadrowe oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

8. Wydatki, które nie będą kwalifikowane:

    • płatności wynikające ze strat i długów,

    • płatności z poza trwania umowy,

    • zakup gruntów, budynków i lokali,

    • remonty zajmowanych lokali,

    • nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,

    • nagrody finansowe i inne wartościowe nagrody rzeczowe w zawodach i imprezach sportowych,

    • działalność polityczna i religijna,

    • wynagrodzenia zawodników,

    • prowadzenie działalności gospodarczej,

    • pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, chyba że jest to niezbędne dla realizacji zadania.

9. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

- w roku 2005 kwota 10.000 zł. Nazwa realizującego zadanie: OSiR w Pyrzycach

- w roku 2004 kwota 10.000 zł. Nazwa realizującego zadanie: OSiR w Pyrzycach

- w roku 2003 kwota 10.000 zł. Nazwa realizującego zadanie: OSiR w Pyrzycach

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Wydziale Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, pokój 142, telefon 5704942, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl,

e-mail: kultura@um.pyrzyce.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Janusz Kaźmierczak - telefon 5793258, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

 2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 13-04-2006 10:43:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 13-04-2006 10:43:53