PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 17 do 29 marca 2005 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 17 do 29 marca 2005 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

 • Ewelinę Downarowicz - Kucharską

 • Katarzynę Cysek

działających na podstawie upoważnienia Nr 17/2005 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 marca 2005 roku.

I Temat kontroli: Sprzedaż inwestycji pn. „Gazyfikacja Gminy Pyrzyce”.

II Kierownictwo jednostki:

Burmistrzem Miasta i Gminy Pyrzyce jest Pan Kazimierz Lipiński wybrany w wyborach, które odbyły się dnia 10 listopada 2002 roku.

Ślubowanie Burmistrz Pyrzyc złożył w dniu 21 listopada 2002 roku.

Zastępcą Burmistrza od dnia 20 września 2004 roku jest Pani Teresa Jasińska powołana na mocy Zarządzenia OPiZ Nr 293/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2004 roku.

Skarbnikiem Gminy jest Pani Maria Kozłowska powołana na mocy uchwały Nr IV/31/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 1998 roku.

Sekretarzem Gminy od dnia 1 marca 2004 roku jest Pan Andrzej Ogrodowicz powołany na mocy uchwały Nr XIX/ 138/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Pan Artur Marcinkiewicz wybrany na mocy uchwały Nr I/1/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 listopada 2002 roku.

III Ustalenia kontroli:

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 października 2004 roku radnych Gminy Pyrzyce Burmistrz Pyrzyc w dniu 26 listopada 2004 roku przedłożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyrzycach chronologiczny przebieg zdarzeń - Załącznik Nr 42 do protokołu kontroli.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że:

 1. W maju 2003 roku Burmistrz Pyrzyc przygotował projekt uchwały w sprawie zbycia sieci gazowych średniego ciśnienia w Gminie Pyrzyce wybudowanych w II etapie gazyfikacji.

Projekt powyższej uchwały stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

 1. Projekt uchwały został przez członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 roku zaopiniowany pozytywnie. Jednocześnie wniesiono o przedstawienie wynegocjowanej z nabywcą umowy przed jej podpisaniem dla radnych Rady Miejskiej, celem jej akceptacji.

Wyciąg z protokołu Nr 10/03 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

 1. W dniu 29 maja 2003 roku Rada Gminy zaakceptowała wniosek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej dotyczący przedstawienie wynegocjowanej z nabywcą umowy przed jej podpisaniem dla radnych Rady Miejskiej, celem jej akceptacji.

Obowiązek przedstawienia wynegocjowanej z nabywcą umowy radnym Rady Miejskiej celem jej akceptacji nie został ujęty w formie uchwały.

Wyciąg z protokołu Nr X/03 z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 roku stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

 1. Jednocześnie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zbycia sieci gazowych średniego ciśnienia w Gminie Pyrzyce wybudowanych w II etapie gazyfikacji.

Uchwała Nr X/67/03 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2003 roku stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu kontroli.

Wykonanie powyższej uchwały Rada Miejska powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

 1. Procedura wyłonienia nabywcy I i II etapu gazyfikacji.

5a) Procedura wyłonienia nabywcy I etapu sieci gazowej kształtowała się następująco:

  • Uchwałą Nr XLII/465/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 marca 2002r. wyrażono zgodę na oddanie w dzierżawę/zbycie sieci gazowej średniego ciśnienia w gminie Pyrzyce drogą otwartego przetargu.

W uchwale postanowiono:

- obecnego użytkownika sieci gazowej średniego ciśnienia - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, zaprosić do uczestnictwa w przetargu, jak również do negocjacji zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę Pyrzyce na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie gminy Pyrzyce.

- rozstrzygniecie przetargu nastąpi przed uzyskaniem stanowiska PGNiG S.A. w sprawie warunków zwrotu w/w nakładów inwestycyjnych,

- wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Miejskiemu w Pyrzycach.

Kserokopia przedmiotowej uchwały stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu kontroli.

  • Uchwałą Nr 381/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 27 marca2002r. przyjęto treść zaproszenia do składania ofert pisemnych celem negocjacji warunków dzierżawy i nabycia sieci gazowych średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 1 do uchwały stanowiło Zaproszenie Zarządu Miejskiego w Pyrzycach dla podmiotów posiadających koncesje lub promesę na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych powyżej 1 MJ/s oraz odpowiednie warunki ekonomiczne do składania ofert celem negocjacji warunków dzierżawy i nabycia siec gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce.

W zaproszeniu do składania ofert określono:

- termin i miejsce składania ofert (w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, godz.10.00, dnia 23.04.2002r. )

- wartość i formę wadium (w kwocie 390.000 zł wpłacone na rachunek Urzędu Miejskiego lub w formie obligacji państwowych, papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych, wekslach, zdeponowane w oryginale w Skarbnika Gminy nie później niż do 19.04.2002r.

- termin i miejsce otwarcia ofert (23.04.2002r. godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach),

- miejsce w którym można uzyskać dodatkowe informacje,

W przedmiotowym zaproszeniu do składania ofert nie określono ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza stanowi element ogłoszenia, o którym mowa w §16 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.(Dz. U. Nr 9 poz.30 z późn. zm.).

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Burmistrz i stanowi ono Załącznik Nr 35 do protokołu kontroli.

Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Zarządu Miejskiego stanowiła Specyfikacja Istotnych Warunków Przedmiotu Dzierżawy i Sprzedaży oraz Projekt Przedwstępnej Umowy Dzierżawy/Sprzedaży.

  • Załącznik Nr 1 do projektu Umowy Przedwstępnej stanowiła „Inwentaryzacja środków trwałych zadania „Gazyfikacja Gminy Pyrzyce - etap I” będąca jednocześnie wykazem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

Kserokopia przedmiotowej uchwały wraz z załącznikami stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu kontroli.

Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że:

- sporządzono wykaz środków trwałych, który zawierał długość sieci, opis i przeznaczenie środka trwałego, wartość księgową środka trwałego,

- w wykazie nie ujęto takich elementów jak: ceny wywoławczej środka trwałego (podano wartość księgową), terminu wniesienia opłaty, informacji o przeznaczeniu do sprzedaży,

- przedmiotowego wykazu nie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, a ponadto przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z art.35 ust.1 i ust. 2 pkt 6, 9, 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) - wykaz winien być podany do publicznej wiadomości oraz powinien zawierać informacje wymienione w powyższych przepisach.

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Burmistrz i stanowi ono Załącznik Nr 33 do protokołu kontroli.

Kserokopia przedmiotowego wykazu stanowi Załącznik Nr 43 do protokołu kontroli.

  • Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono ponadto, że:

- ogłoszenia o przetargu (zaproszenia do składania ofert) nie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie właściwego urzędu, o którym mowa w art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Burmistrz i stanowi ono Załącznik Nr 45 do protokołu kontroli.

Zaproszenie do składania ofert podano do publicznej wiadomości publikując je w gazecie „Rzeczpospolita” z dniu 11 kwietnia 2002r.

Kserokopia publikacji zaproszenia do składania ofert stanowi Załącznik Nr 46 do protokołu kontroli.

  • W toku kontroli ustalono, że zaproszenia do udziału w przetargu na dzierżawę/zbycie sieci gazowej średniego ciśnienia wysłano do:

Media -Odra - Warta Sp.z o.o.

KB-GAZ Technologia i Energia Sp.z o.o.

PETRICO Sp. z o.o.

Z-d Instalatorstwa Andrzej Szajda

GRYFNET Sp. z o.o.

Kserokopia potwierdzeń odbioru zaproszeń do udziału w przetargu stanowi Załącznik Nr 47 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 19.04.2002r. spółka Media - Odra - Warta zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 maja 2002r. w związku z koniecznością przeprowadzenia dokładnej analizy ekonomicznej.

Kserokopia przedmiotowego pisma stanowi Załącznik Nr 48 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 22.04.2002r. IGiD. 7023-XVII-19/02 Zarząd Miejski przedłużył termin składania ofert do dnia 10 maja 2002r. do godz.10.00, a termin wpłacenia wadium do dnia 07 maja 2002r.

Kserokopia przedmiotowego pisma wraz z potwierdzeniami odbioru stanowi Załącznik Nr 48 do protokołu kontroli.

Do dnia 10 maja 2002r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Spółkę Media - Odra -Warta z Międzyrzecza.

Kserokopia przedmiotowej oferty stanowi Załącznik Nr 49 do protokołu kontroli.

Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że do dnia 07 maja 2002r. nie wpłacono wadium.

W protokole Nr 27 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2002r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach ustalono, że:

- w przetargu na dzierżawę/zbycie sieci gazowej średniego ciśnienia w gminie Pyrzyce do dnia 10 maja 2002r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta złożona przez MOW Sp.z o.o. w Międzyrzeczu. Otwarcie koperty nastąpiło dlatego, że Komisja Przetargowa chciała sprawdzić, czy wadium w formie niepieniężnej złożono łącznie z pisemną ofertą.

Wobec nie stwierdzenia wpływu wadium przy ofercie, Komisja Przetargowa postanowiła przetarg unieważnić.

  • Pismem z dnia 06.06.2002r. Zarząd Miejski podał do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu. Przedmiotowe pismo wywieszono na tablicy ogłoszeń z dniach 06.06. - 11.06.2002r.

Kserokopia protokołu z postępowania Komisji Przetargowej i pismo informujące o unieważnieniu przetargu stanowią Załącznik Nr 50 do protokołu kontroli.

Kontrolującemu nie okazano pisma informującego spółkę Media - Odra - Warta w Międzyrzeczu o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Zgodnie z § 24 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy - przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi Załącznik Nr 51 do protokołu kontroli.

 • Uchwałą Nr 421/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 11 czerwca 2002r. postanowiono:

- przyjąć treść zaproszenia do składania ofert pisemnych celem negocjacji warunków dzierżawy i nabycia sieci gazowych średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. - treść zaproszenia wywiesić na tablicy ogłoszeń.

- przyjąć treść Specyfikacji Przedmiotu Dzierżawy i Sprzedaży wraz z warunkami umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

Załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały Zarządu stanowiło zaproszenie do składania ofert celem negocjacji warunków dzierżawy i nabycia sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce.

W ogłoszeniu o przetargu ( zaproszeniu do składania ofert) określono:

- miejsce i termin składania ofert ( do godz. 10.00 dnia 02.07.2002r. w Urzędzie Miejskim),

- wartość i formę wadium (390.000 zł wpłacone na rachunek Urzędu Miejskiego lub w formie obligacji państwowych, papierów wartościowych do puszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych, wekslach zdeponowane u Skarbnika do dnia 28.06.2002r.,

- otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2002r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

 • miejsce w którym można uzyskać dodatkowe informacje.

W przedmiotowym ogłoszeniu (zaproszeniu do składania ofert) nie określono ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza stanowi element ogłoszenia, o którym mowa w §16 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.(Dz. U. Nr 9 poz.30 z późn. zm.)

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Burmistrz i stanowi ono Załącznik Nr 35 do protokołu kontroli.

Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Zarządu Miejskiego stanowiła Specyfikacja Istotnych Warunków Przedmiotu Dzierżawy i Sprzedaży oraz Projekt Przedwstępnej Umowy Dzierżawy/Sprzedaży.

Załącznik Nr 1 do projektu Umowy Przedwstępnej stanowiła „Inwentaryzacja środków trwałych zadania „Gazyfikacja Gminy Pyrzyce - etap I” będąca jednocześnie wykazem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

Kserokopia przedmiotowej uchwały wraz z załącznikami stanowi Załącznik Nr 52 do protokołu kontroli.

Na podstawie potwierdzeń odbioru ustalono, że Ogłoszenia o przetargu (zaproszenia do składania ofert) wysłano do:

Gryfnet Sp. z.o.o. Szczecin

Petrico Sp. z o.o. Karlino

KRI Sp. z o.o. Przeźmierowo

KB-GAZ Dołuje

Zakład Instalatorstwa Andrzej Szajda Kluczbork

Media - Odra Warta sp. z o.o. Poznań

Zakład Projektowania i Usług Teletechnicznych A. Brzozowski Sp.z o.o. Opole

Ponadto ustalono, ze ogłoszenie o przetargu (zaproszenie do składania ofert) podano do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń z dniach 11.06 0- 12.07.2002r.

Ogłoszenia o przetargu (zaproszenia do składania ofert) nie opublikowano w prasie lokalnej.

O powyższym jest mowa w przepisach § 6 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz.30 z późn. zm.)

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Burmistrz i stanowi ono Załącznik Nr 45 do protokołu kontroli

Kserokopia potwierdzeń odbioru ogłoszeń o przetargu stanowi Załącznik Nr 54 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 27.06.2002r. spółka Media - Odra - Warta z Międzyrzecza zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do 12 lipca 2002r.

Pismem z dnia 28.06.2002r. Zarząd Miejski w Pyrzycach przedłużył termin składania ofert do dnia 12 lipca 2002r.do godz.. 10.00, termin otwarcia ofert do dnia 12. lipca 2002r. o godz. 11.00, termin wpłaty wadium do dnia 09 lipca 2002r.

Kserokopia pism dotyczących przedłużenia terminu składania ofert oraz potwierdzenia odbioru stanowią Załącznik Nr 55 do protokołu kontroli.

Do dnia 12 lipca 2002r. wpłynęła jedna oferta złożona przez spółkę Media - Odra - Warta.

Złożona oferta stanowi Załącznik Nr 61 do protokołu kontroli.

 • Na podstawie protokołu nr 36 z posiedzenia Komisji przetargowej przeprowadzonego z dniu 12 lipca 2002r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach ustalono, że Komisja Przetargowa postanowiła przetarg unieważnić ze względu na nie zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej - Załącznik Nr 60 do protokołu kontroli.

 • W związku z powyższym ponownie został ogłoszony II przetarg na sprzedaż sieci gazowej I etap.

Uchwała Nr 440/2002 Zarządu Miejskiego z dnia 12 lipca 2002 roku w powyższej sprawie oraz ogłoszenie w prasie stanowią Załącznik Nr 62 do protokołu kontroli.

W ogłoszeniu (zaproszeniu do składania ofert) nie określono ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza stanowi element ogłoszenia, o którym mowa w §16 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.(Dz. U. Nr 9 poz.30 z późn. zm.).

Ponadto ogłoszenia nie podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie urzędu, o czym mówią przepisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)

Wyjaśnienie w powyższych sprawach stanowi ono Załącznik Nr 35 i Nr 45 do protokołu kontroli.

Dokumenty przetargowe przesłano zainteresowanym oferentom tj.:

 • KB-GAZ Spółka Akcyjna

 • Odra-Media-Warta Sp. z o.o.

 • Ofertę zakupu za cenę 2 000 000 zł złożyła spółka Odra-Madia-Warta (Załącznik Nr 63 do protokołu kontroli).

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 6 sierpnia 2002 roku - z uwagi nie zaproponowania przez oferenta ceny wyższej od wywoławczej - przetarg unieważniono.

Protokół z przetargu stanowi Załącznik Nr 64 do protokołu kontroli.

Kontrolującemu nie okazano pisma informującego spółkę Media - Odra - Warta w Międzyrzeczu o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Zgodnie z § 24 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy - przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi Załącznik Nr 51 do protokołu kontroli.

 • Po unieważnieniu drugiego przetargu Gmina Pyrzyce zawarła umowę z Media Odra Warta Sp. z o.o. w dniu 15 września 2003 roku.

W toku kontroli stwierdzono brak protokołu rokowań (negocjacji) z MOW w zakresie sprzedaży I etapu gazyfikacji.

Na podstawie przepisów art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) - przy zbyciu w drodze bezprzetargowej podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół rokowań.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 59 do protokołu kontroli.

Korespondencja z Media Odra Warta dotycząca nabycia sieci gazowej oraz pismo Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa z dnia 31.03.2003 roku zawierające propozycję nabycia I etapu za kwotę stanowią Załącznik Nr 65 do protokołu kontroli.

I rata ceny za zakup I etapu gazyfikacji w kwocie 1 000 000 zł netto została wpłacona w dniu 8 października 2003 tj. 23 dni po dacie zawarcia umowy.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) - pierwsza rata ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 59 do protokołu kontroli.

6b) Procedura wyłonienia nabywcy w II etapie sprzedaży sieci gazowej kształtowała się następująco:

 • Uchwałą Nr X/67/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. wyrażono zgodę na zbycie sieci gazowych średniego ciśnienia w gminie Pyrzyce wybudowanych w II etapie gazyfikacji. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

Kserokopia przedmiotowej uchwały stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu kontroli.

W przedmiotowej uchwale nie określono trybu sprzedaży sieci gazowych średniego ciśnienia w gminie Pyrzyce wybudowanych w II etapie gazyfikacji.

Na podstawie Oświadczenia złożonego przez Burmistrza Pyrzyc ustalono, że przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zastosowano przetarg nieograniczony ze wskazaniem podmiotów posiadających koncesję lub promesę na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych.

Przedmiotowe oświadczenie stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu kontroli.

 • Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że:

- sporządzono wykaz środków trwałych, który zawierał powierzchnię, opis i przeznaczenie środka trwałego, wartość księgową środka trwałego,

- w wykazie nie ujęto takich elementów jak: ceny wywoławczej środka trwałego (podano wartość księgową), terminu wniesienia opłaty, informacji o przeznaczeniu do sprzedaży,

- przedmiotowego wykazu nie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, a ponadto przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z art.35 ust.1 i ust. 2 pkt 6, 9, 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) - wykaz winien być podany do publicznej wiadomości oraz powinien zawierać informacje wymienione w powyższych przepisach.

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Burmistrz i stanowi ono Załącznik Nr 33 do protokołu kontroli.

Kserokopia wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu kontroli.

 • Zarządzeniem Nr 89/03 Burmistrza z dnia 25.07.2003r. przyjęto treść zaproszenia do składania ofert pisemnych celem zbycia sieci gazowych średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały (zawierającym treść ogłoszenia) oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 2 stanowiącym treść specyfikacji przedmiotu sprzedaży wraz z warunkami umowy.

Kserokopia przedmiotowego Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu kontroli.

Ogłoszenie o przetargu (zaproszenie do składania ofert) nie zawierało ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza stanowi element ogłoszenia o przetargu, o którym mowa w § 16 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz.30 z późn. zm.).

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Burmistrz i stanowi ono Załącznik Nr 35 do protokołu kontroli.

W ogłoszeniu o przetargu (zaproszeniu do składania ofert) określono:

  1. wysokość wadium tj.: 340.000 zł (brak ceny wywoławczej uniemożliwia skontrolowanie prawidłowości ustalonej wysokości wadium)

  2. termin wpłacenia wadium do dnia 18.08.2003r.

  3. miejsce i termin składnia ofert (do godz. 10.00 dnia 21.08.2003r.)

  4. miejsce i termin otwarcia ofert (21.08.2003r. godz.12.00, pok. nr 130 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach )

  5. miejsce w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,

 • przedmiotowe ogłoszenie opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 29.07.2003r.

 • Zaproszenie do składania ofert wysłano do:

Gryfnet Sp. z.o.o. Szczecin

Petrico Sp. z o.o. Karlino

KRI Sp. z o.o. Przeźmierowo

KB-GAZ Dołuje

Zakład Instalatorstwa Andrzej Szajda Kluczbork

Media - Odra Warta sp. z o.o. Poznań

Zakład Projektowania i Usług Teletechnicznych A. Brzozowski Sp.z o.o. Opole

Kserokopia przedmiotowych zaproszeń stanowi Załącznik Nr 21 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2003r. IGID. 3410- 14/03 zawiadomiono Komisję Przetargową o jej spotkaniu w dniu 21 sierpnia 2003r. o godz. 12.00 w sali nr 130 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Kserokopia przedmiotowego pisma stanowi Załącznik Nr 23 do protokołu kontroli.

Na podstawie listy obecności z Posiedzenia Komisji Przetargowej odbytego w dniu 21.08.2003r. ustalono, że obecnych było czterech członków komisji.

Kserokopia listy obecności stanowi Załącznik Nr 23 do protokołu kontroli.

 • Na podstawie protokołu Nr 27 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego z dniu 21 sierpnia 2003r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach ustalono, że Komisja Przetargowa w składzie czterech osób dokonała postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce - II etap.

Ponadto ustalono, że:

 • w dniu 21 sierpnia 2003 roku tj. w dniu przetargu (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/03 z dnia 25.07.2003 roku, Specyfikacją i zaproszeniem opublikowanym w Gazecie Wyborczej) wpłynęła oferta Media Odra Warta Sp. z o.o..

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zm.) - oferty w formie pisemnej mogą być składane najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 66 do protokołu kontroli.

W toku kontroli stwierdzono brak oferty cenowej na kwotę 2 200 000 zł, o której mowa w protokole z przetargu.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 66 do protokołu kontroli.

Materiały ofertowe MOW (poza ofertą cenową) stanowią Załącznik Nr 53 do protokołu kontroli.

 • Wadium w wysokości 340 000 zł w formie zaświadczenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. o zablokowaniu środków na rachunku bankowym do dnia 18.09.2003 roku złożono w Urzędzie Gminy wraz z ofertą w dniu przetargu tj. 21 sierpnia 2003 roku.

Na podstawie uregulowań zawartych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku - termin wpłacenia wadium nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.

Wyjaśnienia w powyższych sprawach stanowi Załącznik Nr 66 do protokołu kontroli.

Na podstawie załączonego do Wyjaśnienia zaświadczenia ustalono, że wadium wniesiono terminowo.

Ponadto stwierdzono brak parafowanej przez oferenta ramowej propozycji umowy przedwstępnej, o której mowa w pkt5 Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2003 Burmistrza z dnia 25.07.2003 roku.

 • po zapoznaniu się z dokumentami ofertowymi Komisja stwierdziła, że oferta nie zawierała wszystkich elementów ujętych w specyfikacji a mianowicie brak deklaracji co do wysokości miesięcznej dzierżawy oraz oferowana cena sprzedaży 2.200,000 zł była za niska w stosunku do wartości wynoszącej 6.920.841,91 zł. , w związku z powyższym Komisja zakończyła przetarg ze skutkiem negatywnym.

Kserokopia protokołu stanowi Załącznik Nr 24 do protokołu kontroli.

 • Pismem z dnia 27.08.2003r.( tj. po upływie 6 dni od dnia otwarcia ofert) poinformowano spółkę Media - Odra - Warta oraz podano do publicznej wiadomości informację o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, ponieważ oferent nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Zgodnie z § 24 ust.2 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy - przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wyjaśnienie Burmistrza i kserokopia przedmiotowego pisma stanowi Załącznik Nr 51 do protokołu kontroli.

 • Zarządzeniem Nr 93/2003r. Burmistrza z dnia 22.09.2003r. przyjęto treść zaproszenia do składania ofert pisemnych (w II przetargu) celem zbycia sieci gazowych średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie gminy Pyrzyce wybudowanych w II etapie gazyfikacji , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym Zaproszenie do złożenia ofert na drugi przetarg nieograniczony ofertowy i zgodnie z Załącznikiem Nr 2 stanowiącym Specyfikację Istotnych Warunków Przedmiotu Sprzedaży.

Wykonanie Zarządzenia powierzono kierownikowi Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz Komisji Przetargowej.

W przedmiotowym ogłoszeniu o przetargu (zaproszeniu doskładania ofert) określono:

- termin i miejsce składania ofert (Urząd Miejski w Pyrzycach godz. 10.00, dnia 09.10.2003r.)

- wartość i sposób wniesienia wadium (340.000 zł. wpłacone na rachunek Urzędu Miejskiego, w formie obligacji państwowych, papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych, wekslach zdeponowanych w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego, nie później niż do dnia 06.10.2003r.)

- termin i miejsce otwarcia ofert (09.10.2003r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach)

- miejsce, w którym można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetargu,

 • w przedmiotowym zaproszeniu nie określono ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży.

Cena wywoławcza stanowi element ogłoszenia, o którym mowa w § 16 pkt1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.)

Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Burmistrz i stanowi ono Załącznik Nr 35 do protokołu kontroli.

Kserokopia przedmiotowego Zarządzenia wraz z załącznikami stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu kontroli.

W toku kontroli ustalono, że ogłoszenie przetargu ( zaproszenie do złożenia ofert) opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 23.09.2003r., a także wysłano do spółki Media - Odra - Warta w Międzyrzeczu.

Kserokopia przedmiotowego zaproszenia stanowi Załącznik Nr 32 do protokołu kontroli.

 • Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że do dnia 09.10.2003r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Media - Odra - Warta Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

W II przetargu na sprzedaż II etapu gazyfikacji ofertę i wadium przedłożono w Urzędzie Miejskim w dniu 06.10.2004 roku tj. 3 dni przed przetargiem.

Oferta stanowi Załącznik Nr 56 do protokołu kontroli.

W toku kontroli stwierdzono brak parafowanej przez oferenta ramowej propozycji umowy przedwstępnej, o której mowa w pkt5 Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2003 Burmistrza z dnia 22.09.2003 roku.

Na podstawie protokołu nr 28 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 09 października 2003r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach ustalono, że:

- do przetargu przystąpił jeden podmiot - Media - Odra - Warta Sp.z o.o.

- wadium stanowiła gwarancja przetargowa Nr 030134

Kserokopia gwarancji przetargowej stanowi Załącznik Nr 37 do protokołu kontroli.

Komisja przetargowa stwierdziła, że oferowana cena wynosząca 2.200,000 zł (netto) jest za niska w stosunku do wartości księgowej - 6.920.841,91 zł.

W związku z powyższym przetarg zakończono ze skutkiem negatywnym.

Kserokopia protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej stanowi Załącznik Nr 38 do protokołu kontroli.

 • W dniu 15 października 2003r. tj. 6 dni po przetargu pismem Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce poinformowano spółkę Media - Odra - Warta (MOW) o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, ponieważ nie zaoferowano ceny wyższej od wywoławczej.

Zgodnie z § 24 ust.2 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy - przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wyjaśnienie Burmistrza w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 51 do protokołu kontroli.

Pismo z dnia 15 października 2003 roku stanowi załącznik Nr 40 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 20.10.2003r. Media - Odra - Warta Sp. z o.o. poinformowała organ wykonawczy o dalszym zainteresowaniu zakupem przedmiotowej sieci gazowej oraz przedłożono projekt umowy.

Kserokopia przedmiotowego pisma oraz projekt umowy stanowi Załącznik Nr 41 do protokołu kontroli.

 • Po unieważnieniu drugiego przetargu Gmina Pyrzyce zawarła umowę z Media Odra Warta Sp. z o.o. w dniu 30 marca 2004 roku.

W toku kontroli stwierdzono brak protokołu rokowań (negocjacji) z MOW w zakresie sprzedaży II etapu gazyfikacji.

Na podstawie z przepisów art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) - przy zbyciu w drodze bezprzetargowej podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół z rokowań.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 59 do protokołu kontroli.

Korespondencja z Media Odra Warta dotycząca nabycia sieci gazowej stanowi Załącznik Nr 58 do protokołu kontroli.

 • I rata ceny za zakup II etapu gazyfikacji w kwocie 200 000 zł netto została wpłacona w dniu 13 kwietnia 2004 tj. 14 dniu po dacie zawarcia umowy.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) - pierwsza rata ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 59 do protokołu kontroli.

Po zawarciu umowy z MOW, Wielkopolska Spółka Gazownicza korzystając z prawa pierwokupu zgłosiła zainteresowanie wykupem II etapu gazyfikacji.

Korespondencja z WSG Sp. z o.o. stanowi Załącznik Nr 57 do protokołu kontroli.

Z negocjacji prowadzonych z Wielkopolską Spółką Gazownictwa również nie sporządzono protokołu.

Ostatecznie w dniu 14 października 2004 roku zawarto umowę sprzedaży II etapu gazyfikacji dla WSG za cenę tożsamą z oferowaną przez MOW tj. 2 200 000 zł.

Z okazanych kontrolującemu, opisanych powyżej dokumentów i złożonych Wyjaśnień:

 1. nie wynika aby Burmistrz miał obowiązek informowania Rady Miejskiej o przebiegu procedury wyłonienia nabywcy sieci gazowej I i II etapu,

 2. zgodnie z Oświadczeniem Kierownika Biura Rady ( Załącznik Nr 67 do protokołu kontroli) - Rada Miejska nie podejmowała uchwał określających zasady zbywania nieruchomości gminnych,

 3. ze złożonych Wyjaśnień wynika, że w Gminie nie stosowano wprost ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ sieci gazowej nie sprzedawano wraz z gruntem i nie traktowano jej jako nieruchomość.

 1. Projekt umowy sprzedaży sieci gazowej dla Media Odra Warta sp. z o. o. stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu kontroli.

 1. Projekt umowy sprzedaży z Media Odra Warta sp. Z o. o. był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej w dniu 23 marca 2004 roku.

Protokół Nr 24/04 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej w dniu 23 marca 2004 roku stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu kontroli.

 1. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej przekazał w dniu 24 marca 2004 roku Przewodniczącemu Rady Miejskiej pismo, w którym wnosi o wynegocjowanie dodatkowych precyzyjnych zapisów w umowie mających na celu zabezpieczenie interesów odbiorców gazu objętych II etapem, szczególnie pod względem ceny - Załącznik Nr 7 do protokołu kontroli.

 1. Wniosek Komisji uzyskał akceptację Rady Miejskiej w wyniku głosowania na XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku.

Stanowisko Rady Miejskiej nie zostało podjęte w formie uchwały.

Protokół Nr XXII/04 z obrad XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w części dotyczącej wniosku Komisji stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu kontroli.

 1. Umowa sprzedaży z dnia 30 marca 2004 roku II etapu gazyfikacji na rzecz Media Odra Warta sp. z o.o. stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu kontroli.

 1. W § 1 ust. 5 zawartej umowy Gmina oświadcza m.in., że nie zachodzą jakiekolwiek inne ograniczenia po jej stronie w zakresie dopuszczalności zawarcia niniejszej umowy.

Na podstawie przedstawionych powyżej wniosków oraz opinii radnych i członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej Burmistrza zobowiązano do:

  • przedstawienia wynegocjowanej z nabywcą umowy przed jej podpisaniem dla radnych Rady Miejskiej, celem jej akceptacji,

  • wynegocjowania dodatkowych precyzyjnych zapisów w umowie mających na celu zabezpieczenie interesów odbiorców gazu objętych II etapem szczególnie pod względem ceny.

Zobowiązanie powyższe nie wynikało z żadnych z okazanych kontrolującemu uchwał Rady Miejskiej.

Wyjaśnienie w sprawie zawarcia umowy bez uzyskania akceptacji radnych Rady Miejskiej stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu kontroli.

 1. Ponadto w dniu 30 marca 2004 roku zawarta została Umowa o współpracy w ramach gazyfikacji.

Umowa o współpracy w ramach gazyfikacji została zawarta w myśl postanowień § 7 ust. 1 lit. f) umowy sprzedaży.

W okazanej kontrolującym umowie sprzedaży stwierdzono brak Załącznika Nr 7 dotyczącego umowy współpracy w przedmiocie gazyfikacji.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 39 do protokołu kontroli.

Umowa o współpracy w ramach gazyfikacji z dnia 30 marca 2004 roku stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu kontroli.

 1. Gmina Pyrzyce ustanowiła na rzecz Zakładu Gazowniczego prawo pierwokupu sieci gazowych tj.:

  • I etap programu gazyfikacji - w § 10 umowy eksploatacyjnej nr 2/2002 z dnia 10 października 2002 roku.

  Umowa powyższa, wezwanie do skorzystania z prawa pierwokupu oraz rezygnacja Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z prawa pierwokupu I etapu gazyfikacji stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu kontroli.

   • II etap programu gazyfikacji - w § 10 umowy eksploatacyjnej nr 1/2002 z dnia 19 lipca 2002 roku.

  Umowa powyższa, wezwanie do skorzystania z prawa pierwokupu oraz pismo Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu II etapu gazyfikacji stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu kontroli.

  Dalsza korespondencja z Wielkopolską Spółką Gazownictwa w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu kontroli.

  Umowy eksploatacyjne uległy rozwiązaniu:

   • Nr 1/2002 z dniem 30.09.2004r.

   • Nr 2/ 2002 z dniem 31.12.2004r.

  Porozumienia w powyższej sprawie stanowią Załącznik Nr 29 do protokołu kontroli.

  W dniu 31 maja 2004 roku poinformowano Media Odra Warta Sp. z o. o., że Wielkopolska Spółka Gazownictwa zdecydowała się skorzystać z prawa pierwokupu sieci gazowej - Załącznik Nr 30 do protokołu kontroli.

  1. W wyniku zawartej w dniu 30 marca 2004 roku umowy sprzedaży na rzecz Media Odra Warta Sp. z o. o. na rachunek Gminy Pyrzyce wpłacono w dniu 13 kwietnia 2004 roku - 244 000 zł.

  Na podstawie § 3 ust. 1 zawartej umowy kwota 200 000 zł + VAT winna być zapłacona w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

  Polecenie przelewu stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu kontroli.

  W związku z nieterminową wpłatą raty z tytułu sprzedaży sieci gazowej Gmina nie obciążyła MOW zgodnie z ww. przepisem - odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży w wysokości 6% rocznie.

  Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 39 do protokołu kontroli.

  W § 7 ust. 1 lit. a) określono prawo odstąpienia od umowy m.in. w przypadku zrealizowania przez WSG prawa pierwokupu w stosunku do sieci gazowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

  Na podstawie § 7 ust. 4 umowy z dnia 30 marca 2004 roku - w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Gmina zwróci MOW kwotę rzeczywiście wpłaconą powiększoną o odsetki w kwocie 6% w stosunku rocznym. Zwrot przez potrącenie jest wyłączony.

  W związku z odstąpieniem od umowy kwota 244 000 zł brutto została MOW zwrócona poprzez zmniejszenie należnej Gminie kwoty z tytułu sprzedaży I etapu gazyfikacji tj.:

  • umowa z dnia 15 września 2003 roku (podpisana w dniu 28.08.03r. w Pyrzycach) dotycząca sprzedaży I etapu gazyfikacji na rzecz Media Odra Warta Sp. z o. o. ustalała w § 2 ust. 1 cenę sprzedaży w wysokości 2000000 zł netto (Załącznik Nr 25 do protokołu kontroli)

  • ostatecznie Gmina wystawiła dwie faktury obciążające MOW:

   • Nr IiD 20/03 z dnia 06.10.03r. na kwotę 1 000 000 zł netto

   • Nr RG 25/04 z dnia 17.12.04r. na kwotę 800 000 zł netto a nie na kwotę 1 000 000 zł netto (przelew z dnia 30.12.2004r.)

  Wyciąg bankowy z dnia 30.12.2004r. oraz faktury stanowią Załącznik Nr 26 do protokołu kontroli.

  W związku z powyższym dochody z tytułu sprzedaży I etapu gazyfikacji były mniejsze o 200 000 zł netto od ceny ustalonej w umowie.

  Kontrolującemu nie okazano dokumentów świadczących o dokonaniu powyższych ustaleń między Gminą Pyrzyce a Spółką Media Odra Warta w formie pisemnej.

  Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy sprzedaży z dnia 15 września 2003 roku - zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 39 do protokołu kontroli.

  W Załączniku do Wyjaśnienia Nr 39 przedstawiono kontrolującemu Porozumienie z dnia 17.12.2004 roku o rozwiązaniu umowy sprzedaży na drugi etap gazyfikacji, w którym uregulowano kwestię zaliczenia kwoty 200 000 zł dotyczącej II etapu gazyfikacji na poczet ceny sprzedaży I etapu gazyfikacji.

  Ponadto w toku kontroli nie stwierdzono, aby Gmina zapłaciła 6% odsetek od wpłaconej przez MOW kwoty 244 000 zł brutto lub aby Spółka Media Odra Warta wnosiła żądania odnośnie wyegzekwowania tych odsetek w trybie § 7 ust. 4 umowy z dnia 30 marca 2004 roku.

  1. W dniu 22 września 2004 roku przedłożył w Biurze Rady Miejskiej wynegocjowany z Wielkopolską Spółką Gazownictwa projekt umowy sprzedaży II etapu gazyfikacji.

  W dniu 29 września 2004 roku Burmistrz Pyrzyc zwrócił się do Przewodniczącego Rady celem akceptacji w terminie do dnia 11 października 2004 roku projektu umowy z Wielkopolską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. w związku z wyznaczonym na dzień 14 października 2004 roku terminem jej podpisania.

  O piśmie Burmistrza Pyrzyc poinformowano radnych gminy na obradach XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004 roku.

  Pismo z dnia 29 września 2004 roku i z dnia 22 września 2004 roku, projekt umowy oraz protokół z sesji w części dotyczącej ww. pisma stanowią Załącznik Nr 17 do protokołu kontroli.

  1. Umowa z Wielkopolską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. została zawarta dnia 12 października 2004 roku bez uzyskania akceptacji Rady Miejskiej.

  Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu kontroli.

  W tym samym dniu podpisano porozumienie w sprawie wzajemnych rozliczeń stron.

  Umowa nr 2/2004 sprzedaży sieci gazowej oraz Porozumienie z dnia 12 października 2004 roku stanowią Załącznik Nr 18 do protokołu kontroli.

  Umowa z dnia 12.10.2004r. z Wielkopolską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. jak i umowa z dnia 30.03.2004r. z Media Odra Warta Sp. z o. o. przewidywała cenę sprzedaży za kwotę 2 200 000 zł netto tj. 2 684 000 zł brutto.

  Na mocy Porozumienia z dnia 12.10.2004r. zawartego z Wielkopolską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. ustalono, że po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń WSG zapłaci na konto Gminy Pyrzyce kwotę 2 364 016,14 zł brutto ogółem wynikającą z:

  • cena sprzedaży - 2 684 000 zł brutto

  • nakłady poniesione przez Gminę - + 412 016,14 zł brutto

  • nakłady poniesione przez Zakład Gazownictwa - - 732 000,00 zł brutto

  Kwotę wynikającą z Porozumienia tj. 2 364 016,14 zł Wielkopolska Spółka Gazownicza wpłaciła na rachunek Gminy zgodnie z zawartą umową dnia 21 października 2004 roku.

  Wyciąg bankowy z dnia 21.10.2004r. oraz faktury stanowią Załącznik Nr 22 do protokołu kontroli.

  1. O podpisaniu umowy z WSG w dniu 12 października 2004 roku Burmistrz Pyrzyc poinformował radnych w dniu 19.10.2004r. w informacji nr 20/2004 z bieżącej pracy za okres od 16 września do 15 października 2004 roku.

  Informacja powyższa stanowi Załącznik Nr 19 do protokołu kontroli.

  Pomimo powyższego - projekt umowy w sprawie sprzedaży II etapu gazyfikacji był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej w dniu 20 października 2004 roku.

  Protokół Nr 31/04 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 października 2004 roku stanowi Załącznik Nr 20 do protokołu kontroli.

  1. Umowa sprzedaży z dnia 15 września 2003 roku I etapu gazyfikacji na rzecz Media Odra Warta Sp. z o. o. stanowi Załącznik Nr 25 do protokołu kontroli.

  W umowie powyższej określono cenę sprzedaży na kwotę 2 000 000 zł netto płatną w dwóch ratach.

  Ustalono również przypadki umownego prawa odstąpienia od umowy.

  W dniu 11 października 2004 roku podpisano aneks nr 11 do powyższej umowy, w którym przedłużono termin skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez MOW do dnia 30.11.2004r.

  Aneks Nr 10 i Nr 11 w sprawie przedłużenia terminu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowią Załącznik Nr 34 do protokołu kontroli.

  Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy prowadzono z WSG rozmowy w zakresie kupienia od Gminy Pyrzyce I etapu gazyfikacji oraz zapłaty należnych dla MOW odsetek w przypadku odstąpienia przez Spółkę Media Odra Warta od umowy sprzedaży - Załącznik Nr 36 do protokołu kontroli.

  Ostatecznie Spółka Media Odra Warta nie skorzystała z prawa odstąpienia od umowy w związku z czym nie dokonywano zwrotu kwot wpłaconych przez Spółkę na zakup I etapu gazyfikacji.

  1. Po bezskutecznych próbach sprzedaży gazyfikacji Gminy Pyrzyce w trybie przetargowym - ostatecznie sprzedaży dokonano w drodze negocjacji po cenie niższej od rzeczywistej wartości inwestycji.

  Procedurę wyłonienia nabywcy sieci gazowej opisano w pkt5 niniejszego protokołu.

  W Załączniku Nr 44 wykazano koszty związane z realizacją I i II etapu gazyfikacji.

  Z zestawienia wynika m.in., że:

  • koszt zadania (po pomniejszeniu o niesprzedane kotłownie) wynosi 10 924 784,35zł a dochód z tytułu sprzedaży (po uwzględnieniu zwrotu VAT) wynosi 4 645 919,77zł i stanowi 42,52% tych kosztów,

  • uwzględniając wyłącznie środki własne przeznaczone przez Gminę na realizację zadania w kwocie 8 483 791,05zł dochód z tytułu sprzedaży (po uwzględnieniu zwrotu VAT) wynosi 54,76% środków własnych,

   

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-04-2005 10:07:36
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-04-2005
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-04-2005 10:07:36