Wykaz załączników stanowiących integralną część protokołu


Wykaz Załączników stanowiących integralną część protokołu

Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały w sprawie zbycia sieci gazowych średniego ciśnienia w Gminie Pyrzyce wybudowanych w II etapie gazyfikacji.

Załącznik Nr 2 - Protokół Nr 10/03 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej z dnia 21 maja 2003 roku.

Załącznik Nr 3 - Protokół Nr X/03 z obrad X sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 roku.

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr X/67/03 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2003 roku.

Załącznik Nr 5 - Projekt umowy sprzedaży sieci gazowej dla Media Odra Warta Sp. z o. o.

Załącznik Nr 6 - Protokół Nr 24/04 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Gospodarki Komunalnej z dnia 23 marca 2004 roku.

Załącznik Nr 7 - Pismo BRM 0063/2/29/04 Przewodniczącego Komisji z dnia 24 marca 2004 roku.

Załącznik Nr 8 - Protokół Nr XXII/04 z obrad XXII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku.

Załącznik Nr 9 - Umowa sprzedaży z dnia 30 marca 2004 roku.

Załącznik Nr 10 - Kserokopia uchwały Nr X/67/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zbycia sieci gazowych średniego ciśnienia w Gminie Pyrzyce wybudowanych w II etapie gazyfikacji i ogłoszenia przetargu w tej sprawie.

Załącznik Nr 11 - Wyjaśnienie Burmistrza Pyrzyc w sprawie zawarcia umów sprzedaży bez uzyskania akceptacji radnych Rady Miejskiej.

Załącznik Nr 12 - Umowa o współpracy w ramach gazyfikacji z dnia 30 marca 2004 roku.

Załącznik Nr 13 - Umowa eksploatacyjna nr 2/2002 z dnia 10 października 2002 roku, wezwanie do skorzystania z prawa pierwokupu oraz rezygnacja WZG Sp. z o.o. (6 stron).

Załącznik Nr 14 - Umowa eksploatacyjna Nr 1/2002 z dnia 19 lipca 2002 roku, wezwanie do skorzystania z prawa pierwokupu oraz pismo WZG Sp. z o.o. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu (6 stron)

Załącznik Nr 15 - Oświadczenie Burmistrza Pyrzyc w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce.

Załącznik Nr 16 - Polecenie przelewu z dnia 13.04.2004r. oraz faktura na kwotę 244 000 zł.

Załącznik Nr 17 - Pismo BiF. 3360/56/2004 z dnia 29 września 2004 roku oraz projekt umowy z Wielkopolską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o.

Załącznik Nr 18 - Umowa Nr 2/2004 oraz Porozumienie z dnia 12 października 2004 roku.

Załącznik Nr 19 - Informacja Nr 20/2004.

Załącznik Nr 20 - Protokół Nr 31/04 z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 20 października 2004 roku.

Załącznik Nr 21 - Kserokopia zaproszeń do zainteresowania się przetargiem na sprzedaż sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na terenie Gminy Pyrzyce.

Załącznik Nr 22 - Wyciąg bankowy z dnia 21.10.2004 roku oraz faktury.

Załącznik Nr 23 - Kserokopia pisma informującego członków komisji przetargowej o posiedzeniu oraz kserokopia listy obecności z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 21.08.2003r.

Załącznik Nr 24 - Kserokopia protokołu Nr 27 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 21 sierpnia 2003 roku.

Załącznik Nr 25 - Umowa sprzedaży I etapu gazyfikacji z dnia 15 września 2003 roku.

Załącznik Nr 26 - Wyciąg bankowy z dnia 30.12.2004r. oraz faktury.

Załącznik Nr 27 - Kserokopia pisma informującego o negatywnym zakończeniu przetargu.

Załącznik Nr 28 - Korespondencja z Wielkopolską Spółką Gazownictwa (4 strony)

Załącznik Nr 29 - Porozumienia w sprawie umów eksploatacyjnych (2 strony)

Załącznik Nr 30 - Pismo IiD. 7023-XVII-05/04 z dnia 31.05.2004 roku.

Załącznik Nr 31 - Kserokopia Zarządzenia Burmistrza wraz z załącznikami w sprawie II przetargu na sprzedaż sieci gazowych średniego ciśnienia wraz z przyłączami wybudowanymi w II etapie.

Załącznik Nr 32 - Kserokopia zaproszenia do złożenia oferty wysłana do Media-Odra-Warta Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Załącznik Nr 33 - Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie:

  1. nie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

  2. nie ujęcia w wykazie ceny wywoławczej, terminu wniesienia opłaty, informacji o przeznaczeniu do sprzedaży.

Załącznik Nr 34 - Aneks Nr 10 i Aneks Nr 11 do umowy sprzedaży z dnia 28.08.2003 roku.

Załącznik Nr 35 - Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie braku w ogłoszeniu o przetargu elementów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości...

Załącznik Nr 36 - Pismo Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.09.2004 roku i Wiceprezesa WSG Sp. z o.o. z dnia 05.10.2004 roku.

Załącznik Nr 37 - Kserokopia gwarancji przetargowej.

Załącznik Nr 38 - Kserokopia protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej.

Załącznik Nr 39 - Wyjaśnienie Burmistrza Pyrzyc w sprawie nie przestrzegania umów w sprawie sprzedaży I i II etapu gazyfikacji.

Załącznik Nr 40 - Kserokopia pisma informującego MOW o negatywnym wyniku przetargu.

Załącznik Nr 41 - Kserokopia pisma z dnia 20.10.03r. wraz z umową.

Załącznik Nr 42 - Pismo BRM 0051/39/04 z dnia 22 listopada 2004 roku.

Załącznik Nr 43 - Kserokopia uchwały Nr XLII/465/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21.03.2002r. oraz uchwała Nr 381/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 27.03.2002r. (Załącznik Nr 1 i 2 do przedmiotowej uchwały).

Załącznik Nr 44 - Zestawienie kosztów - realizacja I i II etapu gazyfikacji.

Załącznik Nr 45 - Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie braku podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ( zaproszenia) poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu.

Załącznik Nr 46 - Kserokopia publikacji zaproszenia do składania ofert.

Załącznik Nr 47 - Kserokopia potwierdzeń odbioru zaproszeń do udziału w przetargu.

Załącznik Nr 48 - Kserokopia pisma w sprawie przedłużenia terminu składania ofert, pisma przedłużającego termin składania ofert i potwierdzeń odbioru.

Załącznik Nr 49 - Kserokopia oferty spółki z dnia 9 maja 2002 roku.

Załącznik Nr 50 - Kserokopia protokołu z postępowania Komisji Przetargowej i pisma informującego o unieważnieniu przetargu.

Załącznik Nr 51 - Wyjaśnienie Burmistrza Pyrzyc w sprawie nie zawiadamiania oferentów o wyniku przetargu.

Załącznik Nr 52 - Kserokopia uchwały Zarządu Nr 42/2002 z dnia 11 czerwca 2002 roku.

Załącznik Nr 53 - Materiały ofertowe MOW - I przetarg na sprzedaż gazyfikacji II etap.

Załącznik Nr 54 - Kserokopia potwierdzeń odbioru ogłoszeń o przetargu.

Załącznik Nr 55 - Kserokopia pism w sprawie przedłużenia terminu składania ofert oraz ksero potwierdzeń odbioru.

Załącznik Nr 56 - Materiały ofertowe MOW - II przetarg na sprzedaż gazyfikacji II etap.

Załącznik Nr 57 - Korespondencja z WSG Sp. z o.o. (13 kartek).

Załącznik Nr 58 - Korespondencja z MOW Sp. z o.o. (11 kartek).

Załącznik Nr 59 - Wyjaśnienie Burmistrza Pyrzyc w sprawie braku protokołów z rokowań oraz braku wpłaty I raty najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Załącznik Nr 60 - Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 12 lipca 2002 roku.

Załącznik Nr 61 - Oferta MOW z dnia 10.07.2002 roku.

Załącznik Nr 62 - Uchwała Nr 440/2002 Zarządu Miejskiego z dnia 12 lipca 2002 roku.

Załącznik Nr 63 - Oferta MOW z dnia 30.07.2002 roku.

Załącznik Nr 64 - Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 6 sierpnia 2002 roku.

Załącznik Nr 65 - Korespondencja z MOW Sp. z o.o.

Załącznik Nr 66 - Wyjaśnienie Burmistrza Pyrzyc w sprawie nieprawidłowości w zakresie sprzedaży II etapu gazyfikacji.

Załącznik Nr 67 - Oświadczenie Kierownika Biura Rady w sprawie braku uchwał Rady Miejskiej określających zasady zbywania nieruchomości gminnych.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu przekazano kierownictwu jednostki.

Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostkę pouczono o prawie złożenia dodatkowych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości na bieżąco omawiano z zainteresowanymi pracownikami a ponadto były przedmiotem narady pokontrolnej przeprowadzonej w dniu 29 marca 2005 roku.

PODPISY

Inspektorzy RIO Za jednostkę kontrolowaną

Pyrzyce, dnia 29 marca 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-04-2005 10:08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-04-2005 10:08:57