PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA POZOSTAŁE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA POZOSTAŁE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH

 

        

I.                   Cel procedury: Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w urzędzie. Wdrożenie regulaminu uczyni proces zatrudnienia pracowników jasnym i czytelnym dla mieszkańców gminy Pyrzyce. Urząd Miejski w Pyrzycach będzie prowadzić politykę naboru pracowników w oparciu o kryterium fachowości.

II.                Zakres procedury: Procedura reguluje zasady naboru pracowników do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na pozostałe stanowiska urzędnicze.

III.             Właściciel procedury: Organem zatwierdzającym i odpowiedzialnym za aktualizację procedury jest Burmistrz Pyrzyc.

IV.              Definicje i akty prawne:

1.  Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

a)  Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pyrzyc,

b)  Sekretarzu – należy przez to rozumieć  Sekretarza  Gminy Pyrzyce,

c)  Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Pyrzycach.

 

2.  Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),

3.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

4.  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21  poz. 94 z późniejszymi zmianami),  

5.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62,poz. 286 z późniejszymi zmianami ).

V.                 Tryb zgłaszania wakatu:

1.  Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia.

1.1.  Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu informuje Sekretarza o potrzebie

zatrudnienia.

1.2.  Informacja następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie potrzeby

zatrudnienia. W sytuacji, kiedy potrzeba zatrudnienia wiąże się z koniecznością

utworzenia nowego stanowiska pracy, zgłoszenie powinno zawierać opis tego

stanowiska. Zgłoszenie następuje nie później niż w terminie 2 m-cy przed

planowanym zatrudnieniem. W sytuacjach losowych ww. termin nie obowiązuje.

1.3. Opis stanowiska zawiera:

1.3.1.  nazwę stanowiska,

1.3.2.  miejsce stanowiska w strukturze Wydziału,

1.3.3. cel istnienia stanowiska,

1.3.4. podstawowy zakres obowiązków,

1.3.5. wymagania dotyczące kandydata:

a)  wykształcenie ( poziom i kierunek),

b)  kwalifikacje ( zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wymagane

uprawnienia i egzaminy zawodowe),

c)  cechy osobowe, predyspozycje,

d)  uprawnienia wynikające ze stanowiska.

2.  Rekrutacja wewnętrzna.

2.1.        Sekretarz analizuje potrzebę zatrudnienia z Inspektorem ds. Kadr. W trakcie

analizy należy rozpatrzyć możliwość wykorzystania zasobów kadrowych

w Urzędzie ( przeniesienie na inne stanowisko, rozszerzenie zakresu czynności).

2.2.        W przypadku braku możliwości wykorzystania osób już zatrudnionych w Urzędzie Sekretarz przygotowuje  pismo podpisane przez Burmistrza informujące wnioskodawcę o rozpoczęciu procedury naborowej - w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

2.3.        W przypadku stwierdzenia w trakcie analizy wniosku, że jest on bezzasadny i nie występuje potrzeba zatrudnienia, Sekretarz przygotowuje pismo podpisane przez Burmistrza informujące wnioskodawcę o tym stanowisku – w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

VI.       Przygotowanie rekrutacji:

1.  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

1.1.        W przypadku rozpoczęcia procedury naborowej Sekretarz przygotowuje wraz z wnioskodawcą treść ogłoszenia o naborze na stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę pisma, o którym mowa w ust. VI/2.2.

1.2.        Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać :

1.2.1.            nazwę i adres jednostki,

1.2.2.            opis stanowiska, na które ogłasza się konkurs – główny zakres czynności,

1.2.3.            określenie wymagań dla kandydatów na dane stanowisko,

1.2.4.            wykaz wszystkich dokumentów, które powinna zawierać oferta, w tym:

a)  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia kandydata lub ich uwierzytelnione kopie,

b)  życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności ( języki obce, techniki informatyczne ),

c)  dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji ( studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy ),

d)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska,

e)  zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

1.2.5.            miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów -

- termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia,

1.2.6.            sposób składania ofert:

a)  dokumenty w zamkniętej i zaadresowanej kopercie,

b)  dopisek na kopercie ( „ Konkurs na stanowisko .... w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach” ),

c)  oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową,

1.2.7.            przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

 

2.  Podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie.

2.1.Ogłoszenie o naborze podaje do publicznej wiadomości Sekretarz:

2.1.1.     na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),

2.1.2.     na Tablicy Informacyjnej Urzędu,

2.1.3.     na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach,

2.1.4.     w przypadku stanowiska wymagającego szczególnych umiejętności w przynajmniej jednym ponadlokalnym tytule prasowym,

2.2.      Po upływie terminu składania ofert Sekretarz informuje wnioskodawcę o liczbie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie.

2.3.      W przypadku nie złożenia żadnej oferty na konkurs, Sekretarz informuje o tym fakcie wnioskodawcę i podaje informację o nie złożeniu żadnej oferty do wiadomości publicznej zgodnie  z ust. 4.1.1. i 4.1.2. w terminie 7 dni od upłynięcia terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

VII. Przebieg rekrutacji:

1.  Wstępna rekrutacja.

1.1.   Wstępnej rekrutacji- oceny formalnej zgodności złożonych ofert z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu dokonuje Sekretarz wraz z wnioskodawcą do 7 dni od upłynięcia terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu.

1.2.   Oferty nie spełniające wymagań określonych wobec kandydata w ogłoszeniu zostają odrzucone a kandydat zostaje o tym stanowisku powiadomiony przez  Sekretarza listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

1.3.   Oferty spełniające wymagania określone wobec kandydata w ogłoszeniu zostają zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji.Sekretarz informuje kandydatów, których oferty zostały zakwalifikowane o terminie, miejscu i formie rozpatrzenia ofert, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2.  Rozmowa kwalifikacyjna.

2.1.   Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana nie później niż 14 dni od terminu zakończenia składania ofert określonym w ogłoszeniu.

2.2.   Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja w składzie:

2.2.1.        Burmistrz/Z-ca Burmistrza – przewodniczący komisji,

2.2.2.        Sekretarz,

2.2.3.        Wnioskodawca ( Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu ),

2.2.4.        Inspektor ds. Kadr – Sekretarz Komisji Konkursowej,

2.3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej3 jej członków.

2.4.   Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przeprowadzana jest w porządku alfabetycznym.

2.5.   Rozmowa kwalifikacyjna poprzedzona jest zapoznaniem się członków Komisji z dokumentacją złożoną przez kandydatów.

2.6.   Rozmowa kwalifikacyjna powinna pozwolić zbadać:

a) zakres predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujący prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków - obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

b) zakres wiedzy fachowej z zakresu specyfiki stanowiska,

c) zakres wiedzy ogólnej m.in. z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2.7. Po rozmowie kwalifikacyjnej członkowie Komisji omawiają kandydatury określając przydatność do zajmowanego stanowiska.

2.8. Wyboru kandydata na stanowisko objęte rekrutacją dokonuje Burmistrz biorąc pod uwagę opinię Komisji przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną. 

2.8.1. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

2.9. O wyniku rekrutacji jej uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie, listem

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo przygotowuje Sekretarz

a podpisuje je Burmistrz.

           VIII           Postanowienia końcowe

1.  Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy

jej członkowie obecni na posiedzeniu. Protokół zawiera w szczególności:

1.1. datę i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

1.2. określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór,

1.3. skład Komisji,

1.4. imiona, nazwiska oraz adresy  nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

1.5. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

1.6  ilość punktów zdobytych przez poszczególnych kandydatów,

1.7  decyzję komisji o wyłonieniu/nie wyłonieniu zwycięzcy konkursu,.

1.8  uzasadnienie dokonanego wyboru.

2.  Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w  terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata

3.  Burmistrz nawiązuje stosunek pracy z wybranym przez siebie kandydatem.

3.1. Jeżeli kandydat, któremu Burmistrz zaproponuje nawiązanie stosunku pracy, nie

przyjmie jej, wówczas:

3.1.1.     w przypadku kiedy w rozmowie uczestniczyło więcej niż jeden kandydat, Burmistrz proponuje nawiązanie stosunku pracy drugiemu / kolejnemu kandydatowi,

3.1.2.     w przypadku kiedy w rozmowie brał udział tylko jeden kandydat, Burmistrz ogłasza nowy konkurs zgodnie z niniejszą procedurą.    

4.  Ogłoszenie o wyniku konkursu Sekretarz podaje do publicznej wiadomości:

3.1. na Tablicy Informacyjnej Urzędu,

3.2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

5.  Komisja Konkursowa zostaje rozwiązana z chwilą nawiązania stosunku pracy na stanowisko objęte naborem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 10:34:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 10:34:49