Sesja XXIX 2012r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIX/316/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. o uchyleniu uchwały Nr XVII/203/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Żabowie nr 71 i na jego sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem 61/1000 części w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 144/5 obręb Żabów 2012-11-21 13:23:04
Uchwała Nr XXIX/315/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-11-21 13:22:16
Uchwała Nr XXIX/312/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Straż Międzygminna 2012-11-21 13:21:26
Uchwała Nr XXIX/311/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/195/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania opłat 2012-11-21 13:20:57
Uchwała Nr XXIX/310/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego 2012-11-21 13:20:30
Uchwała Nr XXIX/309/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/200/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji przez gminę Pyrzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 2012-11-21 13:19:49
Uchwała Nr XXIX/308/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 178/86 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/87 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/88 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85 położone w obrębie geodezyjnym 6 miasta Pyrzyce 2012-11-21 13:17:54
Uchwała Nr XXIX/307/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303/1 o pow. 0,0322 ha oraz działka nr 303/2 o pow. 0,0271 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce 2012-11-21 13:17:10
Uchwała Nr XXIX/306/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2012-11-21 12:00:47
Uchwała Nr XXIX/305/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności 2012-11-21 12:00:23
Uchwała Nr XXIX/304/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na własność Gminy Pyrzyce udziału 63/1000 części w nieruchomości nr 256/2 obręb 9 miasta Pyrzyce stanowiącego własność Województwa Zachodniopomorskiego 2012-11-21 11:59:52
Uchwała Nr XXIX/303/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do projektu partnerskiego pod nazwą "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 2012-11-21 10:51:14
Uchwała Nr XXIX/302/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2012-11-21 10:49:14
Uchwała Nr XXIX/301/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2012-11-21 10:48:49
Uchwała Nr XXIX/300/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-21 10:48:11
Uchwała Nr XXIX/299/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-21 10:47:31