BURMISTRZ PYRZYC ogłasza nabór na Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE Nr 677/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Maria Kozłowska - Skarbnik Gminy - członek

 3. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 4. Grażyna Łukasiewicz - Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 677/2006 Burmistrza

Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia

drugiego naboru na wolne stanowisko inspektora

kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

ogłasza nabór na

Wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

I. Opis stanowiska:


Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. organizacja pracy na stanowisku inspektora kontroli wewnętrznej.

 2. opracowywanie planu kontroli wewnętrznej w wydziałach i jednostkach organizacyjnych gminy.

 3. przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych w wydziałach i biurach Urzędu Miejskiego, jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach wykorzystujących majątek, środki budżetowe lub realizujących zadania powierzone przez Gminę Pyrzyce,

 4. sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli w szczególności: protokołów kontroli i projektów wystąpień pokontrolnych,

 5. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej: Wojewodą Zachodniopomorskim, Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli,

 6. współdziałanie z organami ścigania oraz prokuraturą,

 7. przygotowywanie analiz i wniosków pokontrolnych,

 8. dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

II. Niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie.

 2. co najmniej 3 letni staż pracy; pożądane doświadczenie w pracy związanej ze znajomością i stażem w księgowości oraz znajomością pracy na stanowiskach ds. kontroli jak również ze znajomością finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

 3. znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.

 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

 6. obsługa komputera (programy WORD i EXCEL).

  1. Wymagania dodatkowe:

 1. studia podyplomowe lub kursy związane z kontrolą wewnętrzną,

 2. udokumentowany staż pracy w kontroli w jednostce sektora finansów publicznych lub doświadczenie w pracy w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych,

 3. znajomość specyfiki pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

 4. znajomość Prawa zamówień publicznych,

 5. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność i obiektywizm w ustalaniu i dokumentowaniu stanu faktycznego, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 6. ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 9. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do dnia 17 maja 2006 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Inspektora Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2006 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-04-2006 13:30:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-04-2006 13:30:08