Sesja XXX 2012r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXX/329/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Szewczyka 2012-12-07 10:27:19
Uchwała Nr XXX/328/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Straż Międzygminna i utworzenia Straży Miejskiej 2012-12-07 10:26:53
Uchwała Nr XXX/327/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/200/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji przez Gminę Pyrzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 2012-12-07 10:25:50
Uchwała Nr XXX/326/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/17 obręb 6 miasta Pyrzyce 2012-12-07 10:25:29
Uchwała Nr XXX/325/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/7 o pow. 0,0272 ha położona w obrębie geodezyjnym 10 miasta Pyrzyce 2012-12-07 10:24:55
Uchwała Nr XXX/324/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2012-12-07 10:24:28
Uchwała Nr XXX/323/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 2012-12-07 10:24:01
Uchwała Nr XXX/322/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. o uchyleniu uchwały Nr XXV/274/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pyrzyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2012-12-07 10:23:35
Uchwała Nr XXX/321/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Pyrzyce 2012-12-07 10:23:06
Uchwała Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020. 2012-12-07 10:22:40
Uchwała Nr XXX/319/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012. 2012-12-07 10:21:45
Uchwała Nr XXX/318/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach 2012-12-07 10:20:49
Uchwała Nr XXX/317/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Sołtys" 2012-12-07 10:20:27