BURMISTRZ PYRZYC ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: strażnik miejski Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE Nr 687/ 2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 17 maja 2006r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko strażnika miejskiego w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko strażnika miejskiego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 3. Waldemar Gredka - Kierownik Wydz. SAiSO- członek

 4. Grażyna Łukasiewicz - Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 687/2006

Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2006r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne

stanowisko strażnika miejskiego

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

ogłasza nabór na

 1. Wolne stanowisko urzędnicze:
  strażnik miejski Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

2. Wymagania niezbędne (formalne) - Strażnikiem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. ukończyła 21 lat,

 3. korzysta z pełni praw publicznych,

 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 5. posiada co najmniej 2 letni staż pracy

 6. nie była karana sądownie,

 7. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

3. Wymagania dodatkowe:

1)      obligatoryjne uprawnienia - prawo jazdy kat. B,

2)      predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, szybkość podejmowania decyzji.

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)         Zadania główne - wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach

gminnych.

2)         Zadania okresowe - wynikające z aktualnie istniejących potrzeb.

3)         Zakłócenia działalności- interwencje w terenie.

4)         Zakres ogólnych obowiązków:

a)      Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b)      Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

c)      Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także

             inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie

             popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

d)      Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości

            pieniężnych dla potrzeb gminy.

6)         Szczególne prawa i obowiązki:

a)      Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń,

 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 • ujęcia osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia i doprowadzenia bez zbędnej zwłoki do najbliższej jednostki Policji,

 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

 • wydawania poleceń,

 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

 • zwracania się w nagłych przypadkach do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

 • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,

b) strażnik wykonując powierzone zadania ma obowiązek:

 • przestrzegania prawa,

 • rzetelnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych,

 • poszanowania powagi, honoru, godności własnej i innych ludzi,

 • zachowania tajemnicy służbowej,

 • podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

 • zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

 • stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • zachowania się z godnością w czasie pracy i poza nią.

7)         Stopień samodzielności na stanowisku - zgodnie z Ustawą o strażach gminnych, Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia oraz decyzją przełożonego

5.     Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w naborze na stanowisko strażnika miejskiego,

 2. życiorys (CV),

 3. list motywacyjny,

 4. kwestionariusz osobowy,

 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. oświadczenie o niekaralności,

 8. kserokopia dokumentu  poświadczającego wykształcenie (dyplomu),

 9. kserokopie świadectw pracy,

 10. kserokopie innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 11. zaświadczenie o stanie zdrowia.

Każde z wymaganych oświadczeń powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 31 maja 2006r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na stanowisko Strażnika miejskiego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach” pod adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 09 czerwca 2006r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

Informacje uzupełniające:

1. Wyłoniony kandydat na stanowisko strażnika miejskiego skierowany zostanie na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika.

2. Kandydat wybrany na stanowisko strażnika miejskiego w procedurze naboru zostanie zatrudniony na okres do 12 m-cy, w którym to terminie przejdzie przeszkolenie podstawowe dla pracowników Straży Miejskiej i dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu tego szkolenia zaistnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

3. Osoba rezygnująca z pracy w Urzędzie jako strażnik Straży Miejskiej w okresie do lat trzech od daty zawarcia umowy, zostanie obciążona kosztami szkolenia, wydanych sortów odzieżowych oraz kosztami przeprowadzonych badań lekarskich.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-05-2006 11:35:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-05-2006 11:35:25