ZAPYTANIE OFERTOWE nr GP/OWES/1-1/12.2012 dotyczące wyboru osoby na stanowisko KOORDYNATOR zadań partnera Gminy Pyrzyce ? Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w projekcie "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej