PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH

 

I.                   Cel procedury: Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w urzędzie. Wdrożenie regulaminu uczyni proces zatrudnienia pracowników jasnym i czytelnym dla mieszkańców gminy Pyrzyce. Urząd Miejski w Pyrzycach będzie prowadzić politykę naboru pracowników w oparciu o kryterium fachowości.

II.                Zakres procedury: Procedura reguluje zasady naboru pracowników do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na stanowiska kierownicze z wyjątkiem stanowisk z wyboru i powołania.

III.             Właściciel procedury: Organem zatwierdzającym i odpowiedzialnym za aktualizację procedury jest Burmistrz Pyrzyc.

IV.              Definicje i akty prawne:

1.  Stanowiska kierownicze to:

a)  Kierownik Wydziału,

b)  Samodzielne Stanowisko,

+

2.  Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

a)  Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pyrzyc,

b)  Sekretarzu – należy przez to rozumieć  Sekretarza  Gminy Pyrzyce,

c)  Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Pyrzycach.

 

3.  Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz..U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),

4.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

5.  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami),         

6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62,poz. 286 z późniejszymi zmianami ).

V.                 Tryb zgłaszania wakatu:

1.      Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia.

1.1.            Sekretarz informuje Burmistrza o potrzebie zatrudnienia.

1.2.            Informacja następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie potrzeby zatrudnienia. W sytuacji, kiedy potrzeba zatrudnienia wiąże się z koniecznością utworzenia nowego stanowiska pracy, zgłoszenie powinno zawierać opis tego stanowiska. Zgłoszenie następuje nie później niż w terminie 3 m-cy przed planowanym zatrudnieniem. W sytuacjach losowych ww. termin nie obowiązuje.

 

      VI.       Przygotowanie rekrutacji:

1.      Sekretarz przygotowuje opis stanowiska zatwierdzony przez Burmistrza, który zawiera:

1.1.  nazwę stanowiska,

1.2.  miejsce stanowiska w strukturze Urzędu,

1.3.  cel istnienia stanowiska,

1.4.  podstawowy zakres obowiązków,

1.5.  wymagania dotyczące kandydata:

a)  wykształcenie ( poziom i kierunek),

b) kwalifikacje ( zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, wymagane uprawnienia

i egzaminy zawodowe),

c)  cechy osobowe, predyspozycje,

d) uprawnienia wynikające ze stanowiska.

 

2.  Rekrutacja wewnętrzna. 

2.1.        Sekretarz dokonuje analizy zasobów kadrowych w Urzędzie.

2.2.        Konkursu nie przeprowadza się w przypadku znalezienia kandydata spełniającego

wymagania wskazane w opisie stanowiska oraz obsadzenia stanowiska w ramach

ruchu kadrowego.

 

3.  W przypadku braku odpowiedniego kandydata wśród pracowników Urzędu Sekretarz informuje o tym Burmistrza i przedstawia do akceptacji treść ogłoszenia         o konkursie.

3.1.        O wszczęciu postępowania konkursowego decyduje Burmistrz.

3.2.   Za przebieg i organizację postępowania konkursowego odpowiada Sekretarz.

3.3.   Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać :

3.3.1.        nazwę i adres jednostki,

3.3.2.        określenie stanowiska , na które ogłoszono konkurs – główny zakres

czynności,

3.3.3.        określenie wymagań dla kandydatów na dane stanowisko, ze wskazaniem,

które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe. Wymagania dotyczące

stanowiska kierowniczego, na które jest przeprowadzany konkurs,

w zakresie predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności

kierowniczych, mogą obejmować w szczególności:

a)  zdolności analityczne,

b)  kreatywność,

c)  elastyczność,

d)  pewność siebie,

e)  komunikatywność,

f)   odporność na stres,

g)  umiejętność pracy w zespole,

i)   umiejętność kierowania zespołem,

j) umiejętność myślenia strategicznego.

3.3.4.        wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

3.3.5.        wykaz wszystkich dokumentów, które powinna zawierać oferta, w tym:

a)  dyplom ( uwierzytelniona kopia ) ukończenia studiów wyższych,

b)  życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej

i przedstawieniem dodatkowych umiejętności ( języki obce, techniki

informatyczne,

c)  dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji

( studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy ),

d)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania

            stanowiska,

e)  zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

3.3.6.        miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów -

- termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 14 dni od daty

publikacji ogłoszenia,

3.3.7.        sposób składania ofert:

a)  dokumenty w zamkniętej i zaadresowanej kopercie,

b)  dopisek na kopercie ( „ Konkurs na stanowisko .... w Urzędzie

Miejskim w Pyrzycach” ),

c)  oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową, 

3.3.8.        przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

 

4.  Podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie.

4.1.        Ogłoszenie o konkursie podaje do publicznej wiadomości Sekretarz:

4.1.1.            na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),

4.1.2.        na Tablicy Informacyjnej Urzędu,

4.1.3.            na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach,

4.1.4.            w Gazecie Ziemi Pyrzyckiej,

4.1.5.            w przynajmniej jednym ponadlokalnym tytule prasowym.

4.2.        W przypadku nie złożenia żadnej oferty na konkurs, Sekretarz informuje o tym

fakcie Burmistrza i podaje informację o nie złożeniu żadnej oferty do wiadomości

publicznej zgodnie  z ust. 4.1.1. i 4.1.2. w terminie 7 dni od upłynięcia terminu

składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

          VII.      Przebieg konkursu:

1.  Komisja Konkursowa

1.1.        W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1.1.1.            Burmistrz – przewodniczący komisji,

1.1.2.            Zastępca Burmistrza,

1.1.3.            Sekretarz,

1.1.4.            Skarbnik Gminy Pyrzyce – w przypadku przeprowadzania konkursu na

stanowisko kierownicze w Wydziale przez niego kierowanym,

1.1.5.            Inspektor ds. Kadr – Sekretarz Komisji Konkursowej,

1.1.6.            Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na wniosek  

przewodniczącego Komisji.

1.2.        Burmistrz może powołać w skład Komisji dodatkowo inną osobę posiadającą

odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny

kandydata.

1.3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

1.4. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest     

     małżonkiem

lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której

            dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku

            prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do

jej bezstronności.

1.5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1.4, zostaną ujawnione w trakcie

postępowania konkursowego, burmistrz dokonuje w jej składzie odpowiedniej

zmiany. Czynności dokonane przez komisję konkursową działającą w poprzednim

składzie są ważne.

 

2.  Przebieg postępowania konkursowego. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

2.1. I Etap – bez udziału kandydata

2.1.1. Zapoznanie się członków Komisji z dotychczasowym przebiegiem konkursu

          określonym procedurą.

2.1.2. Otwarcie kopert z ofertami i sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami 

          określonymi ust. VI/3.2.3. i VI/3.2.5.

2.1.3.            Ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu.

2.1.4.            Listę o której mowa w punkcie 2.1.3. upowszechnia się w Biuletynie

Informacji Publicznej.

2.1.5.            Na podstawie dokumentów, które były zawartością ofert, członkowie Komisji

dokonują oceny poziomu wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności

i przyznają każdemu kandydatowi punkty w skali od 1 do 10.

2.1.6.            Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu konkursu, zostaną

poinformowani o odrzuceniu złożonych ofert oraz o przyczynach

ich odrzucenia przed II etapem konkursu. Pismo przygotowuje Sekretarz

a podpisuje Burmistrz.

 

2.2.        II Etap konkursu. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

2.2.1.            Rozmowa kwalifikacyjna powinna pozwolić zbadać:

a) zakres predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujący prawidłowe

                     wykonywanie powierzonych obowiązków - obowiązki i zakres

odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez

kandydata, osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

przebieg drogi zawodowej, cele zawodowe kandydata,

b) zakres wiedzy fachowej z zakresu specyfiki stanowiska,

c) zakres wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu           

                     terytorialnego oraz zakres wiedzy ogólnej.

2.2.2. Rozmowy z kandydatami są przeprowadzane w porządku alfabetycznym.

2.2.3. Każdy z członków Komisji ma prawo zadawać pytania w zakresie tematyki

          określonej w ust. VII/2.2.1 a,b,c oraz oceniać je indywidualnie.

2.2.4. Po przeprowadzeniu dyskusji nad wynikami rozmowy kwalifikacyjnej,

          przyznając punkty w skali 1-5 odrębnie dla każdego zakresu określonego

          w ust. VII/2.2.1 a,b,c.

2.2.5. Sekretarz Komisji podsumowuje ilość punktów zdobytych przez kandydatów.

2.2.6. Wyboru kandydata na stanowisko objęte konkursem dokonuje 

 Burmistrz spośród dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą ilość

punktów. Jeżeli więcej niż dwóch kandydatów zdobyło równą, największą

ilość punktów, Burmistrz dokonuje wyboru spośród wszystkich kandydatów, 

którzy zdobyli równą, największą ilość punktów ( przynajmniej 13 z możliwych

do zdobycia 25 punktów ).

2.2.7. Jeżeli w II etapie konkursu uczestniczył tylko jeden kandydat i zdobył

przynajmniej 13 punktów, to zostaje on przedstawiony Burmistrzowi do

akceptacji.

Burmistrz dokonuje wyboru po otrzymaniu protokołu z posiedzenia Komisji.

2.2.8. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

2.2.9.          Do osób, których kandydatury były rozpatrywane, przewodniczący komisji

wysyła podziękowania i informacje o wynikach konkursu w terminie nie

dłuższym niż 7 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

 

        VIII.                    Postanowienia końcowe

1.  Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej obecni na posiedzeniu. Protokół zawiera w szczególności:

1.1.        datę i miejsce konkursu,

1.2.        określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,

1.3.        skład Komisji Konkursowej,

1.4.        imiona, nazwiska oraz adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

1.5.        informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

1.6.        ilość punktów zdobytych przez poszczególnych kandydatów,

1.7.decyzję komisji o wyłonieniu / nie wyłonieniu zwycięzcy konkursu.

1.8.        uzasadnienie dokonanego wyboru,

2.  Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w

terminie 14 dniu od dnia  zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia

procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego

kandydata.

3.  Burmistrz nawiązuje stosunek pracy z wybranym przez siebie kandydatem.

3.1.        Jeżeli kandydat, któremu Burmistrz zaproponuje nawiązanie stosunku pracy, nie

przyjmie jej, wówczas:

3.1.1.            w przypadku kandydata wyłonionego w trybie ust. VII/2.2.7., Burmistrz

proponuje nawiązanie stosunku pracy drugiemu / kolejnemu kandydatowi,

3.1.2.            w przypadku kandydata wyłonionego w trybie ust. VII/2.2.8., Burmistrz

ogłasza nowy konkurs zgodnie z niniejszą procedurą.

4.  Ogłoszenie o wyniku konkursu Sekretarz podaje do publicznej wiadomości:

4.1.        na Tablicy Informacyjnej Urzędu,

4.2.        w Biuletynie Informacji Publicznej.

5.  Komisja Konkursowa zostaje rozwiązana z chwilą nawiązania stosunku pracy na

stanowisko objęte konkursem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-02-2006 10:18:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-02-2006 10:18:28