DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE na dzień 30 września 2005 roku.

Nowa strona 1

Strona 1

DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE na dzień 30 września 2005 roku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA PYRZYCE

Pl. RATUSZOWY 1

74-200 PYRZYCE

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2005

Adresat:

REGIONALNA

IZBA OBRACHUNKOWA

w Szczecinie

Numer identyfikacyjny REGON

811685711

Nazwa województwa – zachodniopomorskie

Nazwa powiatu – pyrzycki

Nazwa gminy - Pyrzyce

SYMBOLE

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

32

12

05

3

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie

Kwota zadłużenia

Ogółem

(kol.3+11)

z tego wobec wierzycieli:

krajowych

zagranicznych

ogółem

w tym wobec

ogółem

w tym wobec:

sektora finansów publicznych

(kol.5+7+8)

z tego wobec jednostek należących do

banku centralnego

banków komercyjnych

rządów i agend rządowych

Międzynarodowych

Instytucji

finansowych

grupy I 2)

w tym obec:

grupy II

grupy III

Skarbu

Państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:

4 610 537

4 610 537

54 775

0

0

54 775

0

0

4 538 907

0

0

0

E1. papiery wartościowe

w tym:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E11 długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E2. kredyty i pożyczki w tym:

4 538 907

4 538 907

0

0

0

0

0

0

4 538 907

0

0

0

E21. długoterminowe

4 538 907

4 538 907

0

0

0

0

0

0

4 538 907

0

0

0

E3. przyjęte depozyty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E4. wymagalne zobowiązania

w tym z tytułu:

71 630

71 630

54 775

0

0

54 775

0

0

0

0

0

0

E41. dostaw

towarów i usług

71 630

71 630

54 775

0

0

54 775

0

0

0

0

0

0

Strona: 2

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie

Ogółem

w tym wobec:

sektora finansów publicznych
(kol. 4+6+7)

grupy I 2)

w tym wobec:

grupy II 3)

grupy III 4)

Skarbu Państwa

1

2

3

4

5

6

7

F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

2 996 600

2 996 600

.

.

2 996 600

.

F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

460 000

460 000

.

.

460 000

.

F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiazań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

.

.

.

.

.

.

F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na oniec okresu sprawozdawczego

.

.

.

.

.

.

F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za łużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)

.

.

.

.

.

.

F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)

.

.

.

.

.

.

F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym

.

.

.

.

.

.

Tabele sporządzone na podstawie druku przygotowanego dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – Rb-Z sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-05-2006 12:44:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-05-2006 12:44:19