Uchwała Nr IX/61/03Uchwała Nr IX/61/03
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.


w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art.33 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz.70 z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.2058) Rada Miejska uchwala, co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania ustanowionego na nieruchomości, położnej w obrębie 10 miasta Pyrzyce , oznaczonej numerami 11/5 o pow. 0,0623 ha i 11/7 o pow. 0,0017 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pyrzycach przed upływem okresu na jaki użytkowanie wieczyste zostało zawarte.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:06:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-06-2003 13:06:29