Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 771/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 771/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 sierpnia 2006r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 18,00 m2 z części działki nr 75/4 położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej,

z przeznaczeniem pod postawienie garażu blaszanego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 771/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem 570-00-83 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 771/06 z dnia 25 sierpnia 2006r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o pow. 18,00 m2 z części działki nr 75/4, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem gruntu o pow. 18,00 m2 z części działki nr 75/4 położonej w obrębie 10 m. Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej.

Umowa najmu obejmuje okres do 3 lat .

Grunt przeznaczony pod postawienie garażu blaszanego.

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 7,60 zł + 22% podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 22,80 zł + 22% VAT, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 05 września 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.

 8. W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu z miesięcznym wypowiedzeniem.

 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne dzierżawiące nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce, ale nie posiadające zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego i czynszu najmu.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 11. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa a w szczególności decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na budowę.

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik za_.do.zarz.nr.771.2006.jpg 2006-10-09 10:15:57 pobrano 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:15:57