Uchwała Nr LV/451/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Pyrzycach


Uchwała Nr LV/451/06
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 października 2006r.


w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Pyrzycach

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708 ) uchwala się Statut Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Urząd Miejski, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001r. Nr 142 poz. 1591  ze zmianami);

  2. Statutu Gminy Pyrzyce,

  3. niniejszego Statutu.

§ 2. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy Pyrzyce.

§ 3. Główną siedzibą Urzędu jest budynek położony przy ul. Plac Ratuszowy 1 w Pyrzycach.

§ 4. Terenem działania Urzędu jest Gmina Pyrzyce.

 

Rozdział II
Cele i zadania

§ 5. Urząd realizuje zadania i kompetencje Burmistrza określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz uchwałami Rady Miejskiej.

§ 6. Urząd może podejmować inne działania, nie naruszające prawa, wynikające w szczególności  z potrzeb mieszkańców Gminy.

 

Rozdział III
Organizacja

§ 7. Urzędem kieruje Burmistrz, który reprezentuje go na zewnątrz.

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Urzędu ustala Burmistrz w Regulaminie Organizacyjnym.

 

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 9. 1.Urząd jest jednostką budżetową Gminy Pyrzyce i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie   z przepisami ustawy o finansach publicznych.

  1. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, zgodny z układem wykonawczym.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmian w Statucie Urzędu dokonuje Rada Miejska w trybie określonym dla jego nadania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

 

1

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:04:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-10-2010 12:49:23