Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony na „Wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki – zg


Zarządzenie Nr 443/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 sierpnia 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 190r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik nr 2, w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

(-)mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 443/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 sierpnia 2005r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091/570-12-06

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Beata Wiwała, tel. 091/570-12-06, pokój 149 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można pobierać w pokoju nr 149, I piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub ze strony internetowe www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce „Przetargi „.

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, I piętro pokój nr 133 (sekretariat) do 19.08.2005r. do godz. 1000

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala nr 130 (USC) I piętro, termin: 19.08.2005r. godz. 1100.

Burmistrz Pyrzyc

(-) mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 443/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 sierpnia 2005r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, telefon 091/570-12-06,

fax 091/5700-154

Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce:

 1. Przedszkola w: Żabowie, Brzezinie, Nr 4 w Pyrzycach, Nr 3 w Pyrzycach;

 2. Szkoły Podstawowe w: Mielęcinie (budynek w Mielęcinie i Krzemlinie), Brzesku, Okunicy, Nr 2 w Pyrzycach;

 3. Pyrzycki Dom Kultury w Pyrzycach;

 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach;

 5. Sale i świetlice komunalne w: Obrominie, Okunicy, Stróżewie, Nieborowie, Rzepnowie, Letninie (klub i sala), Pstrowicach, Turzu, Brzesku, Mielęcinie (sala i klub), Mechowie, Nowielinie, Krzemlinie;

 6. Strażnice OSP w miejscowościach: Stróżewo, Nowielin, Mielęcin, Pstrowice, Obromino, Brzesko, Żabów, Ryszewko;

 7. Urząd Miejski w Pyrzycach.

Przetarg przeprowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 190r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Termin realizacji:

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W TYM ZAKRESIE

W LATACH 2005-2007

UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA NA OKRES 3 LAT

PRZEZ DYREKTORÓW POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK

Przedmiotem przetargu jest cena za roboczogodzinę oraz wartość narzutów. Cena za roboczogodzinę oraz wielkość narzutów powinna zawierać podatek VAT.

Rozliczenie będzie następować wg cennika KRN.

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i dokładny adres oferenta,

 2. Cenę za roboczogodzinę oraz wielkość narzutów (koszt dojazdu wliczony w cenę),

 3. Oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 i 2 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ,

 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, określonymi w ogłoszeniu oraz niniejszą specyfikacją i przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń,

 5. Każda strona winna być podpisana przez oferenta,

 6. Kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem, potwierdzająca uprawnienia do wykonywania w/w prac.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych oferenta zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana wg wzoru j.n.

Gmina Pyrzyce

74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

„ Wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce w latach 2005-2007”

Nie otwierać przed dniem 19.08.2005r.

Koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi oferenta (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana „Wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce w latach 2005-2007”.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, pokój nr 133 I piętro (sekretariat) w terminie do 19.08.2005r. do godz. 1000.

Termin związania z ofertą:

Termin związania Oferentów ze złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Inne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

Zapłata za wykonane usługi będzie dokonywana z budżetu danej placówki, w której było wykonane badanie w terminie 1 miesiąca od wystawienia faktury, jednakże w przypadku opóźnienia wpływów do budżetu, zapłata faktury może nastąpić w terminie późniejszym (do 3 m-cy) bez naliczania przez wykonawcę odsetek i kar za zwłokę.

Burmistrz Pyrzyc

(-) mgr Kazimierz Lipiński

w załączniku znajduje się „Oświadczenie Oferenta”

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Za__cznik_Nr_3_-_O_wiadczenie05.08.2005.doc 2005-08-05 14:32:55 pobrano 128 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-08-2005 14:32:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-08-2005 14:32:55