Informacja nr 5 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 marca do 15 kwietnia 2007 roku.


Informacja nr 5 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 marca do 15 kwietnia 2007 roku.

  1. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

- upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań na rzecz budowy lodowiska - wrotkowiska, otwartego basenu kąpielowego oraz parkingów przy ulicy Basenowej w Pyrzycach,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2006,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2006,

- sprzedaży działki numer 126/11, położonej w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce,

- najmu lokalu garażowego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce,

- wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, przy ul. Żwirki i Wigury,

- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce, obręb 11 miasta Pyrzyce,

- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce - obręb Giżyn,

- zmiany do głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc na lata 2007 - 2010 określonych Uchwałą Nr       VI/27/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007 roku,       

  1. Wydałem Zarządzenia w następujących sprawach:

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w modernizowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce,

- zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Mielęcinie,

- zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

- powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i przeciwdziałania alkoholizmowi,

- powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i przeciwdziałania alkoholizmowi,

- układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007,

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- zmian w budżecie gminy na rok 2007,

- zmiany budżetu gminy na rok 2007,

- Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej oraz ustalenie jej regulaminu pracy,

- zmiany składu Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

- ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność handlową na Kiermaszu Handlowym w Pyrzycach poza ogródkiem gastronomicznym,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont ulicy Willowej w Pyrzycach”,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Podgrodzie w Pyrzycach”,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont chodnika przy pawilonach handlowych pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach”,

- przedłużenia terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy budynku mieszkalnego,

- ogłoszenia drugich otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w latach 2007 - 2009 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Giżyn”,

  1. Zatwierdziłem:

- protokół nr RG 3410-1/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 28 marca postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w modernizowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin,

- protokół nr RG 3410-2/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2007 roku postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie Gminy Pyrzyce,

- protokół nr RG 72241-6/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2007 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 24-27 maja 2007r. gruntu pod ogródek gastronomiczny przy ul. Kilińskiego w Pyrzycach (w czasie folkloru).

  1. Wydałem decyzje w następujących sprawach:

1.W zakresie umorzeń:

- pięć pozytywnych w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

- dwadzieścia pozytywnych oraz trzy negatywne w sprawie umorzenia podatku rolnego,

- trzy pozytywne w sprawie odroczenia podatku rolnego.

2. W sprawie gospodarki komunalnej:

- trzy w sprawie podziału nieruchomości,

3. W zakresie spraw administracyjnych:

4. W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- dziewiętnaście zezwoleń na sprzedaż,

5. W sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej:

- szesnaście decyzji.

  1. Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

- wniosek Komisji Budżetu, o urealnienie przez Burmistrza Pyrzyc stawek czynszu za lokale komunalne tak, aby gospodarka lokalowa nie wymagała dopłaty z budżetu Gminy - ustalenie właściwego poziomu czynszu możliwe będzie po zakończeniu rocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych, na których to miedzy innymi przyjmowane są roczne sprawozdania z działalności Zarządcy jak również ustalana jest na 2007 rok wysokość opłaty eksploatacyjnej oraz stawka funduszu remontowego, które składają się na wysokość opłat wnoszonych przez właścicieli. Dotychczas od 26 lutego br. odbyło się 80% zebrań Wspólnot działających na terenie miasta. Natomiast nie odbyły się jeszcze zebrania na terenie wiejskim gdzie gmina posiada 100 lokali. Po zakończeniu wszystkich zebrań, zostanie na podstawie podjętych uchwał przeprowadzona szczegółowa analiza uchwalonych stawek i wówczas możliwe będzie zaproponowanie właściwej stawki czynszu regulowanego. Pismo dotyczące powyższego wniosku wpłynęło 11 kwietnia br. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach,

- wniosek Komisji Budżetu, która wnioskuje, aby przy następnym opracowywaniu informacji w zakresie „możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych, w tym prac związanych z przygotowaniem wniosków i dokumentacji” wskazać zadania, na które Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie wraz z określeniem kwot na poszczególne zadania - Pan Burmistrz uwzględni wniosek Komisji Budżetu,

- wniosek Komisji Edukacji, która wnioskuje o rozważenie możliwości włączenia się do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” ogłoszonego przez Ministra Sportu, wniosek powinien dotyczyć budowy takiego boiska przy SP Nr 2 - taka możliwość zostanie rozważona,

- wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje, aby przy określaniu formy konsultacji z mieszkańcami w danej sprawie Rada Miejska każdorazowo odnosiła się, co do wymaganej liczby osób, jaka powinna wziąć udział w konsultacji - konsultacje zatwierdza rada, która każdorazowo zatwierdzi wymaganą liczbę osób,

- wniosek Komisji Budżetu, która wnioskuje, aby przetarg na wyłonienie dzierżawcy gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 24 - 27. 05.2007 r. ograniczyć do prowadzących działalność na terenie miasta i Gminy Pyrzyce - wniosek nie będzie zrealizowany ze względu na jego niezgodność z obowiązującym prawem z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z dnia 6 sierpnia 2004r. ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. Nr244, poz., 2080, ze zm.). 5 kwietnia 2007roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo wyjaśniające wraz z opinią prawną.

Pyrzyce, dnia 23 kwietnia 2007 roku

Sporządziła: Król Justyna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:01:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:01:27