Uchwała Nr XV/100/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2007


Uchwała Nr XV/100/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806,

z 2003r, Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568,z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r.Nr 172,poz.1441,Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W paragrafie 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 21 759,00zł, tj. do kwoty 34 973 485,35zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W paragrafie 2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 21 759,00zł tj. do kwoty 39 904 559,35zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 ust.2 Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              Przewodniczący Rady

     Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik za__3(inwestycje)uchw.XV100_27-09-07.xls 2007-11-28 10:31:20 pobrano 108 razy
2 zalacznik za_1_i_2-uchw._XV100_27-09-07.doc 2007-11-28 10:31:20 pobrano 135 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:31:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:31:20