Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 6 m2 z części działki nr 335, usytuowanej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej...


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 748/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 lipca 2006r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 6 m2 z części działki nr 335 położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Stargardzkiej,

z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 748/06 z dnia 14 lipca 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow.
6 m
2 z części działki nr 335, usytuowanej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2006 r. o godz. 13.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi 33,00 zł

+ 22% podatek VAT co łącznie stanowi 40,26 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  99,00 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 120,78 zł
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta
  07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 28 lipca 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 800 - 1500 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 748/06 z dnia 14 lipca 2006r

R E G U L A M I N

II ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o pow. 6 m2 z części działki nr 335, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce, przy ul. Stargardzkiej.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem gruntu o pow. 6 m2, z części działki nr 335 położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Stargardzkiej, do 31.12.2006 r.
  z możliwością przedłużenia na okres do 3 lat .

Grunt przeznaczony pod postawienie pawilonu handlowego.

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 33,00 zł + 22% podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  99,00 zł + 22% VAT,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 28 lipca 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy do 31 grudnia 2006 r.

 8. W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu w ciągu trzech miesięcy, z wcześniejszym wypowiedzeniem.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 10. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne dzierżawiące nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce, ale nie posiadające zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego i czynszu najmu.

 11. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-07-2006 07:46:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-07-2006 07:47:29