Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr426/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie: ogłoszenia zamówienia w trybie zapytania o cenę, przyjęcia treści zaproszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


Zarządzenie Nr426/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie: ogłoszenia zamówienia w trybie zapytania o cenę, przyjęcia treści zaproszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na wykonanie zamówienia publicznego

„ obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce”:

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póź. zm.), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1

Ogłosić zamówienie w trybie zapytania o cenę oraz przyjąć treść zaproszenia stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „obsługi bankowej budżetu Gminy Pyrzyce”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ...........

Burmistrz Pyrzyc z dnia .................

Zamawiający :

Gmina Pyrzyce

reprezentowana przez

mgr Kazimierza Lipińskiego - Burmistrza

Adres :

Pl. Ratuszowy 1

74 -200 Pyrzyce

tel.( 091) 570 00 71, fax ( 091) 570 01 54

powiat pyrzycki

województwo zachodniopomorskie

Zaprasza

do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym

w trybie „zapytania o cenę”

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce

2. Zakres zadania zgodny z punktem I Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz

ofert wariantowych.

4. Termin realizacji zadania: od 01.10.2005 r. do 30.09.2008 r.

5. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez

Wykonawców warunków zawartych w SIWZ zgodnie z ustawą Prawo

zamówień publicznych.

6. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

7. Kryteria oceny ofert:

1. Opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe .................. zł

 1. Opłata za prowadzenie rachunków bankowych

- podstawowych 14 x......zł miesięcznie x 36 miesięcy = .................zł

- pomocniczych 9 x ......zł miesięcznie x 36 miesięcy = ...................zł

- dewizowy 1 x ......zł miesięcznie x 36 miesięcy = ....................zł

 1. Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innym banku

610 szt. m-c x ... zł za przelew x 36 miesięcy = .............zł

 1. Prowizja od wpłat gotówkowych 70 wpłat miesięcznie po 5000 zł każda wpłata prowizje miesięczne ...... zł x 36 miesięcy = ............. zł

 1. Opłata za blankiety czekowe 75 szt. m-c x ... zł za blankiet x 36 miesięcy = ................ zł

 1. opłata za potwierdzenie wykonania przelewu 10 szt. x .......... zł = .......... zł

 1. Limit zadłużenia w rachunku bieżącym do kwoty 800.000 zł z oprocentowaniem nie większym niż: WIBOR 1M pomnożony przez 1,01; bez prowizji administracyjnej i prowizji od niewykorzystanego salda

350.000 m-c x .........% x 36 miesięcy = ....................... zł

 1. Opłata za korzystanie z systemu „Home Banking”....zł x 36 miesięcy = ............... zł

4. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym Gminy

 • średnio-miesięczny stan środków 120.000 zł,

 • oprocentowanie nie mniejsze niż: WIBID O/N pomnożony przez 0,95

uwzględniając powyższe założenia daje to miesięcznie kwotę ...... zł

x 36 miesięcy = ..................... zł

Cenę w rozumieniu art.72 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowić będzie łączny koszt obsługi budżetu gminy przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w punktach 1 - 3 pomniejszony o wysokość dochodów z tytułu oprocentowania wskazanych w punkcie 4, przy dopuszczeniu zasady, iż cena może wyrażać się wartością ujemną w przypadku gdy dochody z oprocentowania będą wyższe aniżeli koszt obsługi. W takim przypadku za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której nadwyżka nad kosztami będzie największa.

8. Oferty należy złożyć w pokoju nr 132 Urzędu Miejskiego do dnia 01.09.2005

roku do godz. 1000

9. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi

30 dni, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr........

Burmistrz Pyrzyc z dnia .......................

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE O CENĘ

Adres: 74-200 Pyrzyce Pl. Ratuszowy 1

Telefon: 570 10 20 Telefaks: 570 01 54

REGON: 811685711 NIP: 853-145-69-90

GMINA PYRZYCE zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, kieruje zapytanie o cenę na :

„Obsługę bankową budżetu Gminy Pyrzyce”

I. Określenie przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących obsługi budżetu Gminy Pyrzyce tj. organu, jednostek i zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ .

 2. Termin realizacji zamówienia - od 01.10.2005 r. do 30.09.2008 r.

3. W przypadku zamówień uzupełniających będzie miał zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy

Prawo zamówień publicznych.

4. Wykonawca, który złoży ofertę musi posiadać:

 1. uprawnienia do świadczenia usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

 2. siedzibę Oddziału w mieście Pyrzyce;

II. Opis sposobu przygotowania ofert:.

 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym zał. nr 1 do SIWZ.

 2. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

2.1. Opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe ............................. zł

 1. Opłata za prowadzenie rachunków bankowych

- podstawowych 14 x......zł miesięcznie x 36 miesięcy = .................zł

- pomocniczych 9 x ......zł miesięcznie x 36 miesięcy = ...................zł

- dewizowy 1 x ......zł miesięcznie x 36 miesięcy = ....................zł

 1. Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innym banku

610 szt. m-c x ... zł za przelew x 36 miesięcy = .............zł

c) Prowizja od wpłat gotówkowych 70 wpłat miesięcznie po 5000 zł każda wpłata

prowizje miesięczne ...... zł x 36 miesięcy = .............

d) Opłata za blankiety czekowe 75 szt. m-c x ... zł za blankiet x 36 miesięcy = ................ zł

e) Opłata za potwierdzenie wykonania przelewu 10 szt. x .......... zł = .......... zł

  1. Limit zadłużenia w rachunku bieżącym do kwoty 800.000 zł z oprocentowaniem nie większym niż: WIBOR 1M pomnożony przez 1,01; bez prowizji administracyjnej i prowizji od niewykorzystanego salda

350.000 m-c x .........% x 36 miesięcy = ....................... zł

 1. Opłata za korzystanie z systemu „Home Banking”....zł x 36 miesięcy = ............... zł

4. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym Gminy

 • średnio-miesięczny stan środków 120.000 zł,

 • oprocentowani nie mniejsze niż: WIBID O/N pomnożony przez 0,95

uwzględniając powyższe założenia daje to miesięcznie kwotę ...... zł

x 36 miesięcy = ..................... zł

Cenę w rozumieniu art.72 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowić będzie łączny koszt obsługi budżetu gminy przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w punktach 1 - 3 pomniejszony o wysokość dochodów z tytułu oprocentowania wskazanych w punkcie 4, przy dopuszczeniu zasady, iż cena może wyrażać się wartością ujemną w przypadku gdy dochody z oprocentowania będą wyższe aniżeli koszt obsługi. W takim przypadku za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której nadwyżka nad kosztami będzie największa.

3. Integralną częścią SIWZ jest wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. W sporządzanej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy.

 2. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

 3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 4. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz czego dowód winien znaleźć się w ofercie.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Wszelkie strony oferty mogą być spięte, zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9.Każda strona kserokopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie .

10.Na każdym upoważnieniu, pełnomocnictwie złożonym w ofercie musi być uiszczona opłata skarbowa w postaci znaczka skarbowego o nominale określonym w Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 09 września 2000 r. (DZ. U. z 2000 Nr 86 poz. 960 z późniejszymi zmianami) .

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

12. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez wykonawcę.

13. Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożona przez podmioty podlegające wykluczeniu zgodnie z zapisem art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie odrzucona jako oferta nieważna.

III. Opis warunków, które muszą spełnić wykonawcy i informacja o dokumentach jakie mają obowiązek dostarczyć aby spełnić wymagane warunki:

 1. Warunkiem przyjęcia oferty jest uwzględnienie w ofercie wszystkich zapisów zawartych w niniejszej SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. :

a) Art. 22 ust. 1 "O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia"

b) Art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych " 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

-wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

-wykonawców w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. ".

4. Należy załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;

5. Wykonawca, który przystąpi do przetargu musi posiadać:

a) uprawnienia do świadczenia usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b) siedzibę Oddziału w mieście Pyrzyce;

IV. Inne informacje:

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

 1. Zamawiający będzie stosował tylko formę pisemną w zakresie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ.

 2. Osobą przyjmującą pytania oraz prośby o wyjaśnienia do SIWZ jest Skarbnik Gminy Maria Halina Kozłowska tel.579 32 50

 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

 1. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4. Ofertę należy złożyć w :

Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pok. Nr 133

nie później niż do dnia 01.09.2005 r. do godziny 1000

Oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach :

1) Koperta zewnętrzną należy zaadresować :

a/ ( PRZETARG NA - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA )

b/ ( NIE OTWIERAĆ PRZED ............., GODZ. ...........)

2) Koperta wewnętrzna może być zaadresowana według poniższego wzoru :

a/ ( DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO )

b/ (PRZETARG NA - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA)

c/ (NIE OTWIERAĆ PRZED - TERMIN OTWARCIA OFERT)

d/ (NAZWA I ADRES WYKONAWCY)

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj.: np. rozerwanie koperty w czasie drogi do zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

5. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA".

6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Oferty, których dotyczy "WYCOFANIE" nie będą odczytywane na otwarciu ofert. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

8. Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu zgodnie z zapisem art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie odrzucona jako oferta nieważna.

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.09.2005 r. o godzinie 1100 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 282.

V. Opis Kryterium i sposób dokonywania oceny oferty.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- całkowity koszt obsługi budżetu gminy - 100 %

Całkowity koszt obsługi budżetu gminy ( cena) - oferta z najniższą ceną ( koszt obsługi budżetu

gminy) otrzyma maksymalną ilość 100

punktów, oferty następne będą oceniane na

zasadzie proporcji w stosunku do oferty

najtańszej:

Cb = (Wn : Wb ) x 100

gdzie:

Cb - ocena oferty badanej

Wn - najniższa cena oferty w złotych

Wb - cena oferty badanej w złotych

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 2 ust. 5 i art. 72 ustawy prawo zamówień publicznych.

10. Termin , z którym dostawca lub wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni, zgodnie Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Protesty i odwołania :

 • środki odwoławcze przysługujące wykonawcy i zamawiającemu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych .oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w wyjątkowych sytuacjach

zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

............................................ ...............................................

podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej zatwierdzam

podpis kierownika jednostki zamawiającej

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy w trybie zapytania o cenę

Dane oferenta:

Nazwa ..........................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................

Nr tel./ fax ..................................................................................................................

Nr NIP ............................................................................................................................

Nr REGON ...................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:

GMINA PYRZYCE

Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału o zamówienie publiczne na obsługę bankową budżetu Gminy Pyrzyce, w trybie zapytania o cenę:

Oferujemy

wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę: ................................... złotych,

słownie: ..........................................................................................................................

........................................................................................................................................

za niżej wymienione stawki:

1. Opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe ............................. zł

 1. Opłata za prowadzenie rachunków bankowych

- podstawowych 14 x......zł miesięcznie x 36 miesięcy = .................zł

- pomocniczych 9 x ......zł miesięcznie x 36 miesięcy = ...................zł

- dewizowy 1 x ......zł miesięcznie x 36 miesięcy = ....................zł

 1. Opłata za przelewy na rachunki prowadzone w innym banku

610 szt. m-c x ... zł za przelew x 36 miesięcy = .............zł

 1. Prowizja od wpłat gotówkowych 70 wpłat miesięcznie po 5000 zł każda wpłata prowizje miesięczne ...... zł x 36 miesięcy = ............. zł

 1. Opłata za blankiety czekowe 75 szt. m-c x ... zł za blankiet x 36 miesięcy = ................ zł

 1. opłata za potwierdzenie wykonania przelewu 10 szt. x .......... zł = .......... zł

 1. Limit zadłużenia w rachunku bieżącym do kwoty 800.000 zł z oprocentowaniem nie większym niż: WIBOR 1M pomnożony przez 1,01; bez prowizji administracyjnej i prowizji od niewykorzystanego salda

350.000 m-c x .........% x 36 miesięcy = ....................... zł

 1. Opłata za korzystanie z systemu „Home Banking”....zł x 36 miesięcy = ............... zł

4. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym Gminy

 • średnio-miesięczny stan środków 120.000 zł,

 • oprocentowani nie mniejsze niż: WIBID O/N pomnożony przez 0,95

uwzględniając powyższe założenia daje to miesięcznie kwotę ...... zł

x 36 miesięcy = ..................... zł

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Zastrzeżenia oferenta:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępniane:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Inne informacje oferenta:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik Nr 2

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PYRZYCE

 1. Urząd Miejski w Pyrzycach

 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach

 3. Szkoła Podstawowa w Żabowie

 4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie

 5. Szkoła Podstawowa w Okunicy

 6. Szkoła Podstawowa w Brzesku

 7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach

 8. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach

 9. Przedszkole Publiczne w Żabowie

 10. Przedszkole Publiczne w Brzeźnie

 11. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach

 12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

 13. Zakład Usług Transportowych w Pyrzycach

 14. Wydawnictwo Gazeta Ziemi Pyrzyckiej w Pyrzycach

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

UMOWA Nr /2005

z dnia .....................................................

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach............... z dania................ w sprawie: wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Pyrzyce w latach 2005 - 2008, zostaje zawarta umowa pomiędzy Gminą Pyrzyce zwaną w dalszej części umowy „zleceniodawcą”,

reprezentowaną przez:

 1. Burmistrza Pyrzyc - Kazimierza Lipińskiego

 2. Skarbnika Gminy - Marię, Halinę Kozłowską

a .................................................................................................................

...................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy „zleceniobiorcą”.

§ 1

Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę bankową budżetu Gminy Pyrzyce w okresie 01.10.2005 r.- 30.09.2008 r.

§ 2

Z dniem zawarcia umowy Bank otwiera w swych księgach w Oddziale Banku w Pyrzycach rachunki dla jednostek wymienionych w zał. Nr 2 SIWZ w walucie polskiej oraz w walucie wymienialnej na czas określony od dnia 01.10.2005 r. do dnia 30.09.2008 r.

§ 3

 1. Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą rachunków Bank pobiera w ciężar rachunków w wysokości przedstawionej w ofercie przetargowej:

  1. opłata za prowadzenie rachunków bankowych:

   • rachunek podstawowy ........ zł m-c

   • rachunek pomocniczy ........ zł m-c

   • rachunek dewizowy ........ zł m-c

 2. prowizja za realizację polecenia przelewu na rachunki prowadzone w innym banku ...... zł za 1 przelew

 3. prowizja od wpłat gotówkowych na rzecz posiadacz rachunku

  ..................

   1. opłata za 1 blankiet czekowy ......... zł

   2. opłata za potwierdzenie wykonania przelewu ......... zł

  1. Oprocentowanie kredytu - limitu w rachunku bieżącym do wysokości 800.000 zł ......... %

  2. Opłata za korzystanie z systemu „Home Banking” ........ zł m-c

  § 4

  Wynagrodzenie ustalone w § 3 niniejszej umowy nie może ulec zmianie do 30.09.2008 roku.

  § 5

  Środki gromadzone na rachunku podstawowym Gminy oprocentowane będą w wysokości zaproponowanej w ofercie przetargowej ........... . Na rachunkach pozostałych oprocentowanie wynosić będzie według stawek zmiennych obowiązujących w Banku.

  § 6

  Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków bankowych podpisane przez osoby wymienione w kartach wzorów podpisów. Karty wzorów podpisów złożone zostaną przez Posiadaczy rachunków bankowych.

  § 7

  W przypadku wpływu przelewu lub przekazu w innej walucie niż PLN, oddział Banku kwotą przekazu uzna rachunek Posiadacza prowadzony w walucie PLN.

  § 8

  Strony umowy uzgadniają, że wyciągi z rachunków bankowych będą odbierane w Oddziale Banku.

  § 9

  Podpisując umowę rachunku bankowego Posiadacz potwierdza fakt otrzymania umowy oraz przyjęcie do wiadomości jej postanowień.

  § 10

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy w Szczecinie.

  § 11

  Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej z potwierdzeniem przyjęcia przez obie strony.

  § 12

  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zleceniobiorca, a dwa zleceniodawca.

  § 13

  Umowę po odczytaniu podpisano.

  Pyrzyce, dnia ...........................................

  Zleceniodawca                                                                  Zleceniobiorca

  ................................................                                              ......................................

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 04-07-2005 13:45:16
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 04-07-2005
  Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 04-07-2005 13:45:16