Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 429/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 429/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 196 705zł

z tego:

- zadania zlecone o kwotę 32 806zł

- zadania własne o kwotę 163 899zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność- Urząd Miejski o kwotę 7 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 7 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 000zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 48 414zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 91zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 91zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność - Promocja o kwotę 48 323zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 720zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 169zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 24 344zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 7 686zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 404zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa-

Urząd Miejski o kwotę 9 000zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 000zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 4 000zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34 630zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -szkoły o kwotę 600zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 600zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 2 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- ZUT o kwotę 32 000zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32 000zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli- szkoły o kwotę 30zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - Urząd Miejski o kwotę 34 000zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 34 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 34 306zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego o kwotę 32 806zł

§3110 świadczenia społeczne- zad.zlecone o kwotę 32 806zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 500zł

§3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 500zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5 000zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 598zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 598zł

§4300 zakup usług pozostałych -szalet o kwotę 598zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 560zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 560zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 560zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 23 197zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej- OSIR o kwotę 3 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 3 000zł

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej -Urząd Miejski o kwotę 197zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 197zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność -

Urząd Miejski o kwotę 20 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 196 705zł

z tego:

- zadania zlecone o kwotę 32 806zł

- zadania własne o kwotę 163 899zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- Urząd Miejski o kwotę 7 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 7 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 48 414zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 91zł

§4580 pozostałe odsetki o kwotę 91zł

Rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 48 323zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 720zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 169zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 24 164zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 7 686zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 180zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 404zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa-

Urząd Miejski o kwotę 9 000zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 4 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34 630zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 600zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 600zł

rozdział 80110 Gimnazja -gimnazjum o kwotę 2 000zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 000zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- ZUT o kwotę 32 000zł

§4210zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32 000zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli- szkoły o kwotę 30zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30zł

Dział 851 Ochrona zdrowia- Urząd Miejski o kwotę 34 000zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 34 000zł

§2820 dotacja celowa z budżetu z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 14 000zł

§6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych o kwotę 20 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 34 306zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego-

zad.zlecone o kwotę 32 806zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 927zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 533zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 488zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 858zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 500zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 500zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5 000zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 5 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 598zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - szalet o kwotę 598zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 86zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 12zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 560zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 560zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 560zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 23 197zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej- OSIR o kwotę 3 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej - Urząd Miejski o kwotę 197zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 172zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 25zł

rozdział 92695 Pozostała działalność-

Urząd Miejski o kwotę 20 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmniejszenia

Dz.801 rozdz.80101 szkoły podstawowe

§

SP

Mielęcin

Razem

4300

600

600

Razem

600

600

Rozdział 80110 Gimnazjum- gimnazjum

§4300 2 000zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -szkoły podstawowe

§4210 30 SP Brzesko

Zwiększenia

Dz.801 rozdz.80101 szkoły podstawowe

§

SP

Mielęcin

Razem

4410

600

600

Razem

600

600

Rozdział 80110 Gimnazja- gimnazjum

§4170 1 000

§4430 1 000

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- szkoły podstawowe

§4300 30 SP Brzesko

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-08-2005 09:20:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-08-2005 09:20:51