Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budżet na 2006r.


Uchwała Nr XLVIII/392/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i, pkt 10 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 29 736 257 zł,

(załącznik Nr 1)

z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych

(załącznik Nr 2) 25 424 108 zł,

w tym:

 • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych (załącznik Nr 3) 230 000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 4 291 240 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w

drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

(załącznik Nr 5) 20 909 zł,

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34 362 330 zł,

(załącznik Nr 6)

z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych

(załącznik Nr 7) 30 071 090 zł,

w tym:

 • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 8) 230 000 zł,

- wydatki budżetu Gminy Pyrzyce związane z realizacją zadań

wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z

jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 10 ) 1 600 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) 4 291 240 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 5 699 000 zł,

z tego:

1.Emisja obligacji j.s.t. 4 805 000 zł,

2.Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 894 000 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 1 072 927zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW Szczecin w wysokości 254 200zł,

2) spłatę rat kredytu z BP PKO O/ Stargard w wysokości 179 320zł,

3) spłatę rat kredytu z PEKAO S.A O/Pyrzyce w wysokości 375 000zł,

4) spłatę rat kredytu z Nordea BP S.A O/Szczecin w wysokości 264 407zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 626 073 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. emisji obligacji j.s.t 4 626 073 zł.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 201 162zł.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotową i przedmiotową dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

1) dotacja podmiotowa- przedszkola publiczne w łącznej kwocie 1797 342 zł,

2) dotacja przedmiotowa do wydania gazety- Wydawnictwo

Gazeta Ziemi Pyrzyckiej w łącznej kwocie 15 000 zł.

§ 12. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu w łącznej kwocie 258 200 zł,

2) Stowarzyszenia Abstynenckie w łącznej kwocie 15 000 zł.

§ 13. Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone na:

1) Pyrzycki Dom Kultury w łącznej kwocie 520 000 zł,

2) Pyrzycka Biblioteka Publiczna w łącznej kwocie 420 709 zł.

§ 14.Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na

podstawie porozumień do realizacji z zakresu:

1) Przedszkola w wysokości 1 600 zł.

§ 15.Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17.Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000 zł.

§ 18.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 500 000 zł.

§ 19.Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 800 000 zł.

§ 20. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego do łącznej kwoty 4 626 073zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty

178 927 zł.

§ 21. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich), ujętych w załączniku Nr 11 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym- do kwoty 500.000 zł .

§ 22. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,

 2. dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych

także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik w pliku poniżej

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Za__czniki_Rio1-16_-2.392.21.03.2006r.xls (XLS, 194.50Kb) 2006-03-22 10:48:04 353 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-03-2006 10:48:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-03-2006 10:48:04