Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 477/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 września 2005 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


Z A R Z A D Z E N I E Nr 477/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 08 września 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.38 ust.1 i 2 art.40 ust.1 pkt.1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz .U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603z póź. zmianami) zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce Nr 333 o pow. 69 m2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 333 o pow. 69 m2 . Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr z dnia 2005

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego na działce nr 333 o pow. 69 m2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce ul. Stargardzka. Okres najmu - do 3 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2005 r. o godz. 12 - tej w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1

Cena miesięcznego czynszu 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 5,20 zł/m2 + 22 % VAT

Cena miesięcznego czynszu 1 m2 gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z lokalu wynosi 0,55 zł/m2 + 22 % VAT

Przedmiotem ustnego przetargu nieograniczonego jest stawka miesięcznego czynszu wraz z gruntem wynosi 329,15 zł + 22 % VAT

 • przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2005 r. o godz. 12-tej w sali nr 282 II piętro w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 987,45 zł + 22 % VAT co stanowi łączną kwotę 1.205,00 zł do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce Nr 46124038971111000044799980, najpóźniej do dnia 23 września 2005 r. przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się ustalonego w drodze przetargu Najemcy do zawarcia umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia przez Burmistrza Pyrzyc protokołu z przeprowadzonego przetargu

 • lokal będzie można obejrzeć w dniu 23 września 2005 r. od godz. 1000

do 1100.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 i 261, albo telefonicznie pod numerem 5700-083
w godz. od 700 - 1500 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc z dnia 2005 r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 333 o pow. 69 m2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce ul. Stargardzka

z przeznaczeniem do prowadzenia działalności handlowej lub usługowej.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne

2.Przedmiotem ustnego przetargu nieograniczonego jest najem lokalu o pow. 56 m2

usytuowanego na działce nr 333 o pow.69 m2 w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy

Stargardzkiej na okres do 3 lat z przeznaczeniem do prowadzenia działalności

handlowej lub usługowej.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub

na konto Bank P e k a o S. A. I O/ Pyrzyce wadium w wysokości trzymiesięcznego

czynszu najmu tj. 1.205,00 zł najpóźniej do dnia 23 września 2005 r. przy czym

za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto

Urzędu

4 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości

z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 3. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 4. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 5. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu na okres trzech lat.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa najmu, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

11.Wszelkie prace remontowe wymagają wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z

Wydziałem merytorycznym tut. Urzędu.

12 .Na osobie, która wygra przetarg ciąży obowiązek zawarcia wszelkich umów

dotyczących dostawy wody, wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz uzyskania

niezbędnych pozwoleń w przypadku wykonywanej adaptacji pomieszczeń na

działalność.

13.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie dla osób wchodzących w skład

komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 13:32:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 13:32:32