Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie 510/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie 510/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 września 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 125 750zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 125 750zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -

Urząd Miejski o kwotę 919zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 919zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 919zł

Dział 710 Działalność usługowa -

Urząd Miejski o kwotę 1 100zł

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 1 100zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 100zł

Dział 750 Administracja publiczna-

Urząd Miejski o kwotę 21 610zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 2 000zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 2 000zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 11 610zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 600zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10zł

rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 8 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa-

Urząd Miejski o kwotę 16 500zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7 500zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 600zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 900zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 9 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 1 350zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i

niepodatkowych należności

budżetowych o kwotę 1 350zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 350zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21 371zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 15 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 15 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 1 100zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 100zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do

szkół - ZUT o kwotę 3 426zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 426zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli- szkoły o kwotę 800zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 700zł

rozdział 80195 Pozostała działalność -UM o kwotę 1 045zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 45zł

Dział 851 Ochrona zdrowia-

Urząd Miejski o kwotę 13 900zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi o kwotę 13 900zł

§4260 zakup energii o kwotę 12 000zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 900zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 30 000zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 30 000zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 30 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

- Urząd Miejski o kwotę 10 000zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 10 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 9 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej - OSiR o kwotę 8 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 8 000zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu - UM o kwotę 1 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000zl

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 125 750zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 125 750zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Urząd Miejski o kwotę 919zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 919zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 170zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 472zł

Dział 710 Działalność usługowa

- Urząd Miejski o kwotę 1 100zł

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 1 100zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 100zł

Dział 750 Administracja Publiczna-

Urząd Miejski o kwotę 21 610zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 2 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 11 610zł

§4140 wpłaty na PFRON o kwotę 6 600zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 5 000zł

§4580 pozostałe odsetki o kwotę 10zł

rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 8 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 000zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1 000zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa-

Urząd Miejski o kwotę 16 500zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7 500zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 312zł

§4260 zakup energii o kwotę 778zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 410zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 9 000zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 960zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 040zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem - Urząd Miejski o kwotę 1 350zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i

niepodatkowych należności

budżetowych o kwotę 1 350zł

§4610 koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego o kwotę 1 350zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21 371zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 15 000zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 540zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 750zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 460zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 250zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 1 100zł

§ 4140wpłaty na PFRON o kwotę 600zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do

szkół - ZUT o kwotę 3 426zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 400zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 626zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli- szkoły o kwotę 800zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 800zł

rozdział 80195 Pozostała działalność - UM o kwotę 1 045zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 45zł

Dział 851 Ochrona zdrowia-

Urząd Miejski o kwotę 13 900zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi o kwotę 13 900zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 600zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 30 000zł

Rozdział 85415Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 30 000zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 30 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

- Urząd Miejski o kwotę 10 000zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 10 000zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 400zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 9 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej - OSiR o kwotę 8 000zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 500zł

Rozdział 92605 Pozostała działalność -UM o kwotę 1 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmniejszenia

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§

SP Okunica

SP-2 Pyrzyce

Razem

4260

5 000

10 000

15 000

Razem

5 000

10 000

15 000

Rozdział 80146

§

SP Żabów

4210

100

4300

700

Razem

800

Zwiększenia

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§

SP Okunica

SP-2 Pyrzyce

Razem

4040

540

0

540

4170

750

0

750

4210

2 460

10 000

12 460

4300

1 250

0

1 250

Razem

5 000

10 000

15 000

Rozdział 80146

§

SP Żabów

4410

800

Razem

800

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-10-2005 09:05:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-10-2005 09:05:10