Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 178/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2007r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie.


Zarządzenie Nr 178/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 maja 2007r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie.

Działając na podstawie art.36a ust 3, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043; z 2007r. Nr 80, poz.542) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

(-)Kazimierz Lipiński

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

w Mielęcinie.

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora winni spełniać wymagania:

wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z póź. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej,

 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty

potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego

stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej

nauczycielem,

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 2. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 6.05.2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz.826 z póź. zm.),

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 4. oświadczenie o nie karalności karami, o których mowa w art. 76 Karty Nauczyciela oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.),

 7. oświadczenie osoby kandydującej, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 8. W przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972r. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 218, poz. 1592 i nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. nr 137, poz. 162) albo informację o której mowa w art.. 7 ust. 3a tej ustawy (oświadczenie powinno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Imię i nazwisko - kandydat na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”)

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym

i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielęcinie”

w terminie do dnia 22 czerwca 2007r. na adres: Urząd Miejski w Pyrzycach; Plac

Ratuszowy 1; 74-200 Pyrzyce lub osobiście w sekretariacie Urzędu - pokój nr 133; I - piętro

w godz. od 7,00 do 15,00.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pyrzyc.

V. Regulamin konkursu jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pokój 139, I piętro.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-05-2007 09:48:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-05-2007 09:49:35