Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 216/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 216/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 lipca 2007r.

w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego

Nr 4 w Pyrzycach

Działając na podstawie art.36a ust 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu wyłonienia kandydata do powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - przedstawiciel organu prowadzącego.

 2. Aleksander Butkowski - przedstawiciel organu prowadzącego.

 3. Danuta Bartków - przedstawiciel organu prowadzącego.

 4. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 5. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 6. Helena Szuszkiewicz - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 7. Teresa Łągiewczyk - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 8. Łucja Gola - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 9. Monika Borecka - przedstawiciel Rady Rodziców.

 10. Beata Szopiak - przedstawiciel Rady Rodziców.

 11. Radosław Mierzwiak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 12. Bożena Tołoczko - przedstawiciel MOZ NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i Wychowania.

§ 2.

Na przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Teresę Jasińską.

§ 3.

Posiedzenie komisji konkursowej wyznaczam na dzień 18 lipca 2007r. godzina 12,30.

§ 4.

Tryb pracy Komisji określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) załącznik nr 1 - oraz wzory protokołów (zał. nr 2).

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

1. Szkoły Podstawowej w Okunicy. 2. Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach.

3. Przedszkola Publicznego w Brzezinie. 4. Przedszkola Publicznego w Żabowie.

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora winni spełniać wymagania:

wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko

kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z póź. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej,

 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty

potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego

stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej

nauczycielem,

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 2. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 6.05.2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz.826 z póź. zm.),

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 4. oświadczenie o nie karalności karami, o których mowa w art. 76 Karty Nauczyciela oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.),

 7. oświadczenie osoby kandydującej, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 8. W przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972r. oświadczenie, o którym mowa

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 218,

poz. 1592 i nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. nr 137, poz. 162) albo informację, o której mowa w

art.. 7 ust. 3a tej ustawy (oświadczenie powinno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Imię i Nazwisko - kandydat na dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy”,

„Imię i Nazwisko - kandydat na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach”,

„Imię i Nazwisko - kandydat na dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie”

„Imię i Nazwisko - kandydat na dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie” )

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

1. „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy”.

2. „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach”.

3. „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie”.

4. „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie”.

w terminie do dnia 12 lipca 2007r. na adres: Urząd Miejski w Pyrzycach; Plac

Ratuszowy 1; 74-200 Pyrzyce lub osobiście w sekretariacie Urzędu - pokój nr 133; I - piętro

w godz. od 7,00 do 15,00.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pyrzyc.

V. Regulamin konkursu jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pokój 139, I piętro.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 16-07-2007 09:51:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksander Butkowski 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 16-07-2007 09:51:48