Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/287/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXXV/287/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

  1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m? powierzchni - 0,70,- zł,

2) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni - 3,71,-zł,

3) pozostałych od 1m? powierzchni - 0,35,-zł.

2 .od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych od 1m? - 0,59,-zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków     mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności     gospodarczej od 1m? powierzchni użytkowej - 18,82,-zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu     kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m? powierzchni użytkowej

- 8,78,-zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania      świadczeń zdrowotnych od 1m?powierzchni użytkowej -3,81,-zł,

5) pozostałych od 1m? powierzchni użytkowej - 6,31,-zł,

z tym, że od budynków gospodarczych lub ich części będących w posiadaniu osób fizycznych stawka podatku wynosi od 1m? powierzchni użytkowej-

- 1,62,-zł.

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust1 pkt. 3 i ust. 3-7 z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 0,75 % ich wartości oraz budowli służących do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków oraz budowli związanych z wytwarzaniem energii cieplnej i siłowni wiatrowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/125/2007 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski


Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz .WE L 368 z 17.12.1992/,

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999/.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:16:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:16:57