Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/289/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych

Uchylono Uchwałą Nr XIII/167/11 z dnia 8 listopada 2011 roku

 

Uchwała Nr XXXV/289/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2008r.

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111), art.7 ust.3 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.1 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek i zakładów budżetowych;

3) budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej

 

 

2. Zwolnienia o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

 

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy nie prowadzących działalności gospodarczej objętych budżetem Gminy Pyrzyce, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt.2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz .WE L 368 z 17.12.1992/,

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999/.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-12-2008 14:19:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:51:57