Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/311/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych

Uchylono Uchwałą Nr XXXIX/395/09 z dnia 26 luty 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXVI/311/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2008r.

 

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych

 

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz § 3 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz.710) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Ustala się miesięczną dietę dla radnych w odniesieniu do maksymalnej, miesięcznej wysokości diety przysługującej radnemu w następujący sposób:

  1. 95 % otrzymuje Przewodniczący Rady Miejskiej,

  2. 55 % otrzymuje zastępca Przewodniczącego Rady,

  3. 55 % otrzymuje Przewodniczący stałej komisji rady,

  4. 45 % otrzymuje radny nie pełniący funkcji w radzie.

 

2.Kwotę przypadającej diety zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę „ 0,49 zł.” pomija się a kwotę „ 0,50 zł.” zaokrągla się do pełnych złotych.

3.Kwoty diet zgodnie z ust.1 i ust.2 wypłaca się pierwszego, roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu za który przysługuje, w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek osobisty wskazany przez radnego.

 

§ 2. Dieta przysługująca radnemu za dany miesiąc ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność na obradach sesji bądź posiedzeniu komisji rady, której jest członkiem.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Pyrzyce.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 09-01-2009 14:54:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:55:30