Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLII/348/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki na lata 2005 – 2010

Nowa strona 1

Uchwała Nr XLII/348/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia, Promocji

i Profilaktyki na lata 2005 – 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759), w związku z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz.2135, z 2005r. Nr 94, poz.788, Nr 132, poz.1110, Nr 138, poz.1154, Nr 157, poz.1314) i art.17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz.2703 z 2005r, Nr 64, poz.365, Nr 94, poz.788, Nr 179, poz.1487) uchwala się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się „Gminny Program Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki na lata 2005 - 2010” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XLII/348/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 października 2005r.

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA,

PROMOCJI I PROFILAKTYKI

na lata 2005 - 2010

„ZDROWIE TO STAN PEŁNEGO FIZYCZNEGO,

PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO

DOBREGO SAMOPOCZUCIA (DOBROSTANU) ,

A NIE TYLKO BRAK CHOROBY LUB KALECTWA

Światowa Organizacja Zdrowia

Pyrzyce, październik 2005

Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 nakłada na gminę obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym spraw z zakresu ochrony zdrowia jako zadania własne.

Zagrożenia zdrowotne w dużej mierze wynikają z wadliwego stylu życia (mała aktywność fizyczna, nieprawidłowe żywienie, palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu), czynników społecznych (zubożenie części ludności) i fizycznych (głównie zanieczyszczenie środowiska), brak wystarczającej bazy obiektów sportowych.

Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę. Celem tego procesu jest wyposażenie jednostek i grup w taki poziom wiedzy i umiejętności oraz w takie możliwości działania, aby mogły nie tylko reagować właściwie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, ale także na co dzień realizować normy wynikające z przyjęcia prozdrowotnego stylu życia.

Edukacja zdrowotna stanowi podstawowy element promocji zdrowia i ma prowadzić do zapoznania się z celami działań na rzecz zdrowia pozytywnego oraz zapobiegania chorobom poprzez wpływ na zachowania osobnicze, postawy i wykazanie korzyści płynących z zachowania zdrowia. Polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, lecz także na uczestniczeniu we współdziałaniu , dwukierunkowym porozumiewaniu się oraz na podkreśleniu znaczenia czynników społecznych, ekonomicznych, fizycznych i politycznych, których podstawą jest dokonywanie wolnego wyboru. Edukacja zdrowotna ma dostarczyć informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacniać działania na rzecz zdrowia, przekonywać oraz zapewniać wpływ na tworzenie zdrowotnej polityki społecznej.

Profilaktyka oznacza odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i/ lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności; profilaktyka może również polegać na promowaniu alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje wyrugować.

I – rzędowa /I stopnia/ - zapobieganie ukierunkowane na całą społeczność i badające ewentualne przyczyny zjawiska, by osłabić ryzyko jego powstania.

II – rzędowa /II stopnia/ - zapobieganie ukierunkowane na określoną społeczność, wysoce zagrożoną, tzn. na grupy wysokiego ryzyka.

III – rzędowa / III stopnia/ - zapobieganie ukierunkowane na jednostki, które zostały już dotknięte uzależnieniem/ chorobą, pokonały ją i nie chcą ponownie cierpieć z jej powodu (często identyfikowane z leczeniem i rehabilitacją).

I. Ogólna charakterystyka gminy.

Powierzchnia gminy wynosi 205 km2, z czego 39 km2 przypada na miasto.

Gmina administracyjnie podzielona jest na 21 sołectw: Brzesko, Brzezin, Czernice, Giżyn, Krzemlin, Letnin, Mechowo, Mielęcin, Młyny, Nowielin, Nieborowo, Obromino, Okunica, Pstrowice, Pyrzyce, Rzepnowo, Ryszewo, Ryszewko, Stróżewo, Turze i Żabów. Głównym ośrodkiem gminy jest miasto Pyrzyce, położone w centralnej części gminy.

Struktura sieci osadniczej gminy Pyrzyce / stan na 30.09.2005r./

L.p.

Obszar

Miejscowość

Liczba mieszkańców

1

Wiejski

(łącznie 7079

mieszkańców)

Krzemlin

836

2

Nowielin

483

3

Mielęcin

482

4

Pstrowice

144

5

Brzesko

770

6

Letnin

326

7

Mechowo

171

8

Obromino

166

9

Nieborowo

268

10

Rzepnowo

139

11

Żabów

1.384

12

Giżyn

207

13

Młyny

117

14

Ryszewko

225

15

Turze

312

16

Brzezin

190

17

Czernice

42

18

Okunica

303

19

Ryszewo

176

20

Stróżewo

328

21

Miejski

Pyrzyce

12.911

Ogółem

19.990

Obszar gminy zamieszkuje 19.990 osób, z czego w mieście mieszka 12.911 osób. Ludność wiejską stanowi 7.079 osób. W grupie wiekowej 21-60 lat przeważają mężczyźni, natomiast w grupie wiekowej 61-75 lat przeważają kobiety.

Liczba mieszkańców z uwzględnieniem wieku i płci. (Dane na 01.01 2005r.)

Wiek

MIASTO

GMINA

RAZEM

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

0-20

1438

1482

963

1019

2.401

2.501

21-60

4005

3993

1914

2159

5.919

6.152

61-75

820

616

347

262

1.167

878

76 i więcej

325

152

244

103

569

255

Razem

6588

6243

3468

3543

10.056

9.786

12.831

7.011

19.842

Kształtowanie się liczby mieszkańców gminy w przeciągu ostatnich ośmiu lat przedstawia poniższa tabela.

ROK

Liczba mieszkańców

Przyrost naturalny

Dla miasta i gminy

1997

20.182

+77

1998

20.270

+65

1999

20.319

+48

2000

20.132

+48

2001

20.171

+43

2002

19.719

+39

2003

2004

20.181

19.990

+21

+1

II. Środowisko przyrodnicze.

Pod względem przyrodniczym Gmina Pyrzyce jest niezwykle ciekawa, o zróżnicowanej budowie geologicznej i rzeźbie powierzchni. Dla krajobrazu pyrzyckiego charakterystyczne są przede wszystkim wzniesienia morenowe, które nadają tym terenom atrakcyjnego pod względem turystycznym wyglądu, a same wzniesienia są naturalnymi punktami widokowymi, z których roztacza się widok m.in. na Jezioro Miedwie. Do najwyższych wzniesień należy Brzeska Góra (88 m n.p.m.), Lipia Góra (83 m n.p.m.), Brodogóry (48 m n.p.m.) oraz Brzezinka (43 m n.p.m.).

Pyrzyckie gleby należące w przeważającej części do drugiej klasy bonitacji, uznawane są za jedne z najżyźniejszych w Polsce – są to tzw. pyrzyckie czarne ziemie. Jakość gleb oraz stosunki wodne decydują o bogatej roślinności terenu gminy. Flora liczy ok. 420 gat. roślin – są to głównie gatunki leśne i zaroślowe, ale także pochodzenia antropogenicznego, czyli przeniesione na te tereny przez człowieka.

Na terenie gminy znajduje się kilka ciekawych parków podworskich w miejscowościach Mielęcin, Krzemlin, Pstrowice, Mechowo, Letnin (przekształcony w boisko szkolne), Żabów, Ryszewko, Nowielin oraz 3 parki na terenie Pyrzyc – Park Ottona (ujęty w rejestrze zabytków), Park Miejski przy ul. Górnej oraz Park Miejski przy ul. Mickiewicza.

Gmina Pyrzyce posiada na swoim terenie jeden rezerwat przyrody o nazwie „Brodogóry” zlokalizowany w okolicy wsi Czernice. Rezerwat ten ma zadanie chronić roślinność stepową – ciepłolubną. Przed gmachem Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy.

III. Ochrona środowiska.

Władze miasta i gminy Pyrzyce dążą w swoich działaniach do osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie maksymalnej ochrony środowiska naturalnego. W ubiegłych latach poczynione zostały liczne inwestycje w celu ochrony wód, ziemi i powietrza. Została wybudowana oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna typu „BIOOXYBLOK” oraz pierwsza w Polsce ciepłownia geotermalna. Ciepłownia ta przyczyniła się do likwidacji 68 kotłowni opalanych paliwem stałym, co spowodowało całkowitą redukcję emisji siarki oraz częściowo innych związków, w tym także pyłów powodujących choroby dróg układu oddechowego.

IV. Szkolnictwo :

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 4 przedszkola samorządowe

- 6 szkół podstawowych

- 1gimnazjum

- 1 placówka wychowawczo – opiekuńcza wraz ze szkołą specjalną

- 2 szkoły ponadgimnazjalne,

- 1 ośrodek rehiblitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

V. Sytuacja zdrowotna mieszkańców gminy Pyrzyce.

1.Zasoby służby zdrowia.

1.1.Świadczeniodawcą w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Pyrzyce jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP, który zatrudnia:

-10 lekarzy, w tym 5 internistów, 3 pediatrów, 1 lekarza ze specjalizacją z medycyny pracy oraz 1 jednego lekarza z zakresu radiologii,

-8 pielęgniarek środowiskowych,

-6 pielęgniarek praktyki,

-2 pielęgniarki położne,

-2 rejestratorki.

Z dniem 1 stycznia 2003 roku w siedzibie NZOZ utworzony został stacjonarny punkt opieki całodobowej, przez co dostępność do lekarzy POZ jest ciągła, stacjonarna i wyjazdowa.

1.2.W stanach zagrożenia życia, urazach, wypadkach, zatruciach itp. nagłych zachorowaniach pomocy pacjentom udzielają lekarze Pogotowia Ratunkowego. Pogotowie Ratunkowe obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Pyrzyckiego i teren ten stanowi rejon operacyjny zespołów ratunkowych. Zespół Ratunkowy prowadzi wszelkie działania ratownicze i reanimacyjne dzięki wyposażeniu jakim dysponuje w dwóch środkach transportu.

W Filii Pogotowia Ratunkowego w Pyrzycach zatrudnionych jest:

- 1 kierownik filii,

-1 koordynator medyczny,

-10 ratowników medycznych,

-5 pielęgniarek,

-5 kierowców karetek,

-14 lekarzy.

1.3.Pacjenci mogą korzystać z dwóch laboratoriów analitycznych w Pyrzycach.

1.4.Opiekę zdrowotną stacjonarną wykonuje:

1.4.1Szpital Powiatowy w Pyrzycach, w strukturze którego wyodrębnia się lecznictwo zamknięte z następującymi oddziałami:

-Oddział Chorób Wewnętrznych – 55 łóżek, 7 lekarzy,

-Oddział Zabiegowy, w skład którego wchodzi Chirurgia Ogólna i Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna – 40 łóżek, 7 lekarzy,

-Oddział Położniczo-Ginekologiczny – 20 łóżek, 4 lekarzy,

-Pododdział Noworodków – 10 łóżek, 3 lekarzy,

-Oddział Intensywnej Terapii – 3 łóżka, 3 lekarzy,

-Blok Operacyjny,

-Szkoła Rodzenia,

-Izba Przyjęć,

oraz lecznictwo otwarte:

-Poradnia Chirurgiczna Ogólna,

-Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

-Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,

-Poradnia Preluksacyjna,

-Poradnia Urologiczna,

-Poradnia Endoskopowa,

-Poradnia Medycyny Pracy,

-Pracownia RTG i EKG,

-Poradnia Rehabilitacyjna.

1.5.Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania realizuje na bazie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jeden podmiot NZOZ „Medycyna Szkolna” zatrudniający 6 pielęgniarek, które sprawują opiekę nad 2 611 uczniami w tym w placówkach przedszkolnych – 91, w szkołach podstawowych – 1676, w gimnazjum – 844.

1.6. Lecznictwo specjalistyczne:

1.6.1.Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Multimed”, w strukturze którego funkcjonują Poradnie:

a)Chirurgia Ogólna,

b)Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna,

c)Preluksacyjna.

1.6.2.Poradnia Dermatologiczna NZOZ „For-Dent”.

1.6.3.Poradnia Endokrynologicza NZOZ „Smol-Med”.

1.6.4.Dwie Poradnie Ginekologiczno-Położnicze – NZOZ J. Turkiewicz oraz

NZOZ.

1.6.5.Poradnia Neurologiczna NZOZ P.H.Lickendorf.

1.6.6.Dwie Poradnie Okulistyczne – Indywidualna Praktyka Lekarska – M.

Lizak-Nitsch oraz M. Borkowska.

1.6.7.Poradnia Otolaryngologiczna NZOZ A. Hajduła.

1.6.8.Poradnia Reumatologiczna NZOZ G. Ciebień-Głodek.

1.7. Gabinety Stomatologiczne – 9.

2. Stan zdrowia mieszkańców.

2.1. W roku 2004 lekarze POZ u 4 940 osób stwierdzili schorzenia:

- gruźlica – 17,

- nowotwory – 168,

- choroby tarczycy – 357,

- cukrzyca – 596,

- niedokrwistość – 178,

- choroby obwodowego układu nerwowego – 138,

- choroby układu krążenia łącznie – 2774,

- przewlekła choroba reumatyczna – 69,

- choroba nadciśnieniowa – 1 672,

- niedokrwienna choroba serca – 969,

- przebyte zawały serca – 102.

2.2. W 2004 roku Gmina Pyrzyce uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Prewencji Choroby Wieńcowej POLSCREEN. Wyniki badań przedstawia załącznik nr 5.

Badania wskazują, że znaczny odsetek naszych mieszkańców cierpi na nadciśnienie tętnicze, które skutkuje rozwojem takich powikłań jak:

- przerost mięśnia lewej komory serca,

- przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach,

- upośledzenie funkcji nerek,

- udar mózgu.

2.3. Pielęgniarki „Medycyny Szkolnej” podczas bieżącej pracy dokonały diagnozy sytuacji uczniów i zidentyfikowały następujące problemy:

A/Szkolne.

Liczba uczniów z problemami szkolnymi ogółem – 370,

w tym:

- z trudnościami w nauce – 213,

- drugorocznych – 46,

- wskazujących reakcje nerwicowe – 97,

- mających trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych – 19.

B/ Zdrowotne.

Liczba uczniów z problemami zdrowotnymi – 1220,

w tym:

- nadwaga i otyłość – 101,

- niedobór masy ciała – 62,

- niedobór wzrostu – 35,

- upośledzenie umysłowe – 6,

- wady wzroku – 290,

- wady słuchu – 14,

- wady wymowy – 82,

- alergie – 211,

- astma – 25,

- wady serca, choroby układu krążenia – 19,

- choroby tarczycy – 8,

- cukrzyca – 1,

- choroby układu moczowo-płciowego – 28

- trwałe uszkodzenie narządu ruchu – 783,

- w tym zaburzenia statyki ciała 781,

- inne choroby wymagające opieki czynnej – 28,

- liczba wypadków – 13,

- urazy i nagłe zachorowania – 1014.

2.5. Wskaźniki zapadalności i zachorowalności na choroby zakaźne

L.p.

Choroba zakaźna

Gmina Pyrzyce

1.

HIV

0

2.

Chlamydia trachomatis

0

3.

WZW typu A

0

4.

WZW typu B

0

HBS+ 27

5.

WZW typu C

1

6.

Odra

0

7.

Świnka

43

8.

Różyczka

103

9.

Krztusiec

0

10.

Ospa wietrzna

65

VI. Główne cele zdrowotne Programu:

1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa.

2.Zwiększenie aktywności fizycznej ludności od urodzenia do późnej starości. Stwarzanie warunków umożliwiających osobom „Trzeciego Wieku” aktywność edukacyjną i fizyczną.

3.Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.

4.Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol i narkotyki ) i ograniczenie związanych z tym szkód zdrowotnych.

5.Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych od urodzenia do późnej starości.

6.Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.

7.Zapobieganie, usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów.

8.Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym.

9.Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych.

10.Zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych – dotyczy chorób nie wymienionych powyżej.

11.Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub całkowity powrót do czynnego życia.

12.Zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych oraz poprawa stanu sanitarnego.

13. Zmniejszenie liczby i skutków wypadków szczególnie drogowych.

14.Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

15.Zwiększenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej i usprawnienie tej opieki.

VII. Uzasadnienie wyboru celów:

1.Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju, oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym wieku. Zapobiega występowaniu zaburzeń i chorób układu ruchu, otyłości, zmniejsza ryzyko rozwoju chorób na tle miażdżycy.

2.Nieprawidłowe żywienie oraz nieprawidłowa pod względem jakości żywność wpływają na szybszy rozwój wielu chorób. Spośród nich należy wymienić między innymi miażdżycę, cukrzycę, osteoporozę a także niektóre postacie nowotworów.

3.Dokładna liczba osób uzależnionych od środków psychoaktywnych jest trudna do oszacowania. Głęboko niepokojącym zjawiskiem jest wzrost spożycia substancji psychoaktywnych przez coraz młodsze osoby. Ponieważ na całym świecie efektywność leczenia osób uzależnionych jest mała, a ryzyko występowania poważnych szkód zdrowotnych wzrasta należy prowadzić programy profilaktyczne.

4.Zanieczyszczenie otaczającego nas środowiska powoduje wzrost występowania poważnych problemów zdrowotnych, wśród których najważniejszymi są: zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych, niedobory immunologiczne i przewlekłe choroby układu oddechowego, pokarmowego oraz niektóre postacie nowotworów.

5.Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, późna wykrywalność nowotworów złośliwych oraz choroby zakaźne lokują nasz kraj na odległych pozycjach w Europie. Nie omijają te problemy naszej Gminy, co powoduje konieczność wdrożenia w tym zakresie programów promocji zdrowia.

6.Próchnica jest chorobą obejmującą w naszym kraju całą populację. Zaliczana jest do grupy chorób społecznych, których przyczyną są wadliwe zachowania zdrowotne. W ostatnich latach oprócz próchnicy, stwierdzono znaczne pogorszenie się stanu przyzębia dzieci i młodzieży. Te niekorzystne zmiany są wynikiem planowej opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Próchnicy zębów jak i chorobom przyzębia można w znacznym stopniu zapobiegać.

VIII. Zadania do realizacji.

Cel 1 - Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa.

Zadanie 1.

Ciągła edukacja pacjentów leczonych w oddziałach poradniach POZ, specjalistycznych i innych, polegająca na szerzeniu profilaktyki i promowaniu zachowań prozdrowotnych – praca ciągła.

Zadanie 2.

a)Kontynuacja programów wszechstronnej edukacji zdrowotnej w przedszkolach, szkołach – praca ciągła.

b)Nasilenie w środkach masowego przekazu edukacji w zakresie zdrowego stylu życia – na bieżąco:

-z naciskiem na kontrolę własnego zdrowia,

-wskazywanie sposobów zmiany stylu życia,

-radzenie sobie z głównymi przyczynami zagrożenia zdrowia.

Zadanie 3.

a)Organizacja konkursów dla uczniów pn. „Jak dobrze być zdrowym”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Od wczesnej młodości przygotowuję się do jesieni swego życia” – edycja konkursów raz w roku.

b)Zajęcia dla uczniów w ramach Treningu Zastępowania Agresji w Szkole – w ramach lekcji wychowawczych

c)Akcja „Bezpieczne Wakacje” – realizacja w szkołach, corocznie.

d)Edukacja w zakresie życia w rodzinie – w ramach lekcji biologii.

Zadanie 4.

a)Organizacja akcji informacyjnych w ramach Dni Walki z Rakiem – edycja wiosenna i jesienna.

b)Prowadzenie prelekcji i pogadanek dla młodzieży w szkołach na temat profilaktyki nowotworów w uzgodnieniu z pedagogami – w ramach lekcji biologii, z udziałem pielęgniarki.

Cel 2 – Zwiększenie aktywności fizycznej ludności od urodzenie do późnej starości. Stwarzanie warunków umożliwiających osobom „Trzeciego Wieku” aktywności edukacyjnej i fizycznej.

Zadanie 1.

Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, pogłębianie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i poprawie zdrowia – praca ciągła.

Zadanie 2.

a)Zapewnienie zaplecza i rozwój bazy sportowej – budowa ogólnodostępnego parku wodnego o charakterze rekreacyjno – sportowo - leczniczym z wykorzystaniem wód geotermalnych – realizacja w latach 2006 – 2007.

b)Budowa lodowiska – realizacja w latach 2006 – 2007.

c)Udostępnianie mieszkańcom obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, umożliwiając korzystanie z hali sportowej – przez cały rok.

d)Budowa ścieżek rowerowych.

Zadanie 3.

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i wypoczynku młodzieży – na bieżąco.

Zadanie 4.

Organizacja masowych imprez sportowych dla mieszkańców – na bieżąco.

Zadanie 5.

a)Wdrażanie nowych programów wychowania fizycznego poprzez zwiększenie atrakcyjności, stwarzający możliwości indywidualizacji zajęć, zajęć koeukacyjnych, przygotowujących do aktywności ruchowej w dalszych latach życia, eksponujących cele zdrowotne i kulturowe, a nie tylko sportowe oraz przygotowanie nauczycieli do jego realizacji.

b)Zadanie w zakresie kultury fizycznej:

-Przedszkola – prowadzenie zajęć gimnastycznych i relaksacyjnych, organizowanie wycieczek pieszych oraz zawodów sportowych – na bieżąco,

-Szkoły – organizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej, zwiększanie ilości godzin wychowania fizycznego,

-Świetlice Środowiskowe – organizacja pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych, rajdów pieszych i rowerowych – na bieżąco.

Cel 3 – Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności.

Zadanie 1.

Edukacja pacjentów o zasadach zdrowego żywienia (normalizacja ciężaru ciała, odpowiednie proporcje składników odżywczych w zależności od stanu zdrowia, płci, wieku, wykonywanej pracy), informacja o sposobach przygotowania posiłków – praca ciągła.

Zadanie 2.

a)Organizacja w szkołach pogadanek z pielęgniarkami oraz innymi specjalistami na temat:

-zdrowe i racjonalne żywienie,

-pielęgnacja ciała i urody,

-dbałość o utrzymanie odpowiedniej masy ciała, sylwetki, dobrej sprawności i wydolności fizycznej,

b)organizacja spotkań młodzieży ze specjalistami – pogadanki na temat bulimii i anoreksji,

c)dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – realizacja programu „Jabłko dla każdego dziecka” .

Zadanie 3.

Żywienie bezdomnych – utworzenie całodobowej opieki dla osób bezdomnych.

Zadania 4.

Organizacja imprezy pn. „Dziedzictwo Kulinarne” – impreza coroczna.

Cel 4 – Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki) i ograniczenie związanych z tym szkód zdrowotnych.

Zadanie 1.

Opracowanie statystyczne problemów używania i dostępności środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży – raz w roku.

Zadanie 2.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania istotnych problemów w grupach klasowych – w miarę potrzeb.

Zadanie 3.

Organizacja koncertów i spektakli edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie 4.

Informowanie pacjentów o szkodliwości stosowania używek, o powikłaniach wynikających z nadużywania alkoholu, palenia tytoniu, nadmiernego stosowania leków – praca ciągła.

Zadanie 5.

Organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu klasyfikacji narkotyków, sposobów rozpoznawania osób odurzonych – w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie 6.

Organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym – festynów rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl życia – na bieżąco.

Zadanie 7.

Prowadzenie systematycznych kontroli lokali, dyskotek i innych miejsc grupowania się młodzieży pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości (podawanie alkoholu nieletnim) – na bieżąco oraz w miarę potrzeb.

Zadanie 8.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – uchwalanego corocznie.

Cel 5 – Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych od urodzenia do późnej starości.

Zadanie 1.

a)Edukacja pacjentów o konieczności zachowania stosownych proporcji dotyczących zaangażowania zawodowego i relaksu, przestrzegania higieny psychicznej – praca ciągła.

b)Edukacja pacjentów w zakresie przełamywania negatywnych barier, udzielanie porad – praca ciągła.

Zadanie 2.

a)Organizacja podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum szkoleń nt. „Zapobieganie przemocy i agresji” – w miarę potrzeb.

b)Wprowadzenie zajęć w szkołach nt. „Pomoc uczniom w sytuacjach kryzysowych” – w miarę potrzeb.

Zadanie 3.

a)Organizacja zajęć na temat „Zaburzeń Łaknienia” dla młodzieży gimnazjalnej – corocznie.

b)Realizacja w szkołach programu edukacyjno-profilaktycznego „Stres pod kontrolą” – corocznie.

Zadanie 4.

Utworzenie samopomocowego Klubu Środowiskowego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – realizacja w latach 2006 –2007.

Cel 6. – Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.

Zadanie 1.

Wdrożenie i realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób serca, najistotniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia – cukrzycy i miażdżycy w różnych grupach wiekowych o podwyższonym ryzyku oraz u dzieci w wieku 13 i 16 lat (w ramach badań okresowych) – praca ciągła.

Zadanie 2.

a)masowe badania przesiewowe – poprzez organizację „Forum Zdrowia” oraz „Białych Niedziel” – corocznie.

b)Utworzenie Punktu Pomiaru Ciśnienia – realizacja w latach 2006 – 2007.

Zadanie 3.

Wdrożenie i realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia obejmujący badania poziomu cholesterolu, glukozy – osób w wieku 35 – 55 lat – raz w roku w ramach „Forum Zdrowia”.

Cel 7 –Zapobieganie, usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów.

Zadanie 1.

Realizacja programu profilaktycznego „Różowa wstążeczka” – corocznie.

Zadanie 2

Organizacja i finansowanie badań przesiewowych w grupach wiekowych najbardziej narażonych na nowotwory piersi, płuc, szyjki macicy, prostaty - w ramach „Forum Zdrowia”.

Zadanie 3.

Profilaktyka chorób nowotworowych w szkołach poprzez:

-rozbudzenie w uczniach potrzeby korzystania z pomocy profesjonalnej – praca ciągła,

-kształtowanie potrzeby dokonywania badań diagnostycznych oraz samokontroli – na bieżąco,

-przygotowywanie gazetek i audycji na temat zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów – na bieżąco.

Cel 8 – Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym.

Zadanie 1.

Kontrola i przestrzeganie szczepień obowiązkowych u niemowląt – praca ciągła.

Zadanie 2.

Organizowanie i finansowanie szczepień przeciwko grypie u osób z grup ryzyka – raz w roku.

Zadanie 3.

a)Profilaktyka WZW „A” – program szczepień dla siedmiolatków – raz w roku.

b)Propagowanie wśród mieszkańców programu WZW ‘A’ „Żółty Tydzień” - poprzez lokalne media.

Zadanie 4.

a)Kampanie dla młodzieży – profilaktyka HIV/AIDS. Upowszechnianie materiałów, publikacji, ulotek, filmów i opracowań – na bieżąco.

b)Pogadanki dla dzieci i młodzieży – prelekcje, lekcje wychowawcze, rozprowadzanie ulotek, plakatów o treściach profilaktycznych – na bieżąco.

c)organizowanie spotkań na ten temat w ramach pedagogizacji rodziców – w miarę potrzeb.

Cel 9 – Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych.

Zadanie 1.

a)Zakładanie i aktywizacja w przedszkolach Klubów „Wiewiórka” .

b)Fluoryzacja zębów uczniów klas I, II, III,IV, V, VI lakowanie zębów stałych – na bieżąco.

c)Realizacja programów profilaktycznych edukacyjno – wychowawczych w zakresie higieny osobistej i pielęgnacji zębów – na bieżąco.

Zadanie 2.

Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do Gabinetów Stomatologicznych.

Cel 10. – Zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnym (dotyczy chorób nie wymienionych powyżej)

Zadanie 1.

Badania przesiewowe wykrywające u dzieci z niedosłuchem i niedowidzeniem program „Słyszę i Widzę” – corocznie.

Zadnie 2.

Badania przesiewowe badania mowy – corocznie.

Zadanie 3.

Organizacja dla młodzieży prelekcji na temat – profilaktyka raka piersi, wpływ odżywiania na zdrowie – realizacja podczas lekcji biologii, z udziałem pielęgniarki.

Zadanie 4.

Profilaktyka uzależnień od mediów i internetu przez organizowanie lekcji wychowawczych uświadamiających młodzieży zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów i internetu.

Zadanie 5.

Przystosowanie ławek szkolnych w celu zapobiegania występowaniu zniekształceniom kręgosłupa – na bieżąco.

Cel 11 – Stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub całkowity powrót do czynnego życia.

Zadanie 1.

Wspieranie i rekomendacja inicjatyw w tym zakresie – na bieżąco.

Zadanie 2.

Usuwanie barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych i w obiektach publicznych oraz rozwój bazy lokalowej – na bieżąco.

Zadanie 3.

a)Realizacja w szkołach programu „Czy naprawdę jesteśmy inni ?” – corocznie.

b)Integracja uczniów niepełnosprawnych w środowisku szkolnym – na bieżąco.

Zadanie 4.

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie sportu dla osób niepełnosprawnych z ułatwieniem zatrudnienia takich osób – na bieżąco.

Zadanie 5.

Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – w miarę potrzeb.

Cel 12 - Zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz skutków zdrowotnych, a także poprawa stanu sanitarnego.

Zadanie 1.

Organizacja w szkołach akcji:

-zbieranie baterii – corocznie,

-segregacja śmieci w szkole – na bieżąco,

-ścieżki przyrodnicze w Gminie Pyrzyce – realizacja podczas lekcji biologii.

Zadanie 2.

Edukacja społeczeństwa w zakresie szkodliwych czynników środowiska, poprawa stanu sanitarnego, ergonomia stanowisk pracy – na bieżąco, poprzez lokalne media.

Zadanie 3.

Realizacja działań ujętych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska:

-poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

-racjonalna gospodarka wodna,

-zmniejszenie uciążliwości hałasu,

-poprawa jakości gleb,

-racjonalna gospodarka odpadami,

-likwidacja dzikich wysypisk,

-rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

-edukacja ekologiczna.

Zadanie 4.

Prowadzenie inwestycji proekologicznych zmniejszających emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Cel 13 – Zmniejszenie liczby i skutków wypadków, szczególnie drogowych.

Zadanie 1.

Wspieranie i rekomendacja inicjatyw lokalnych w tym zakresie – na bieżąco.

Zadanie 2.

a)Organizacja dla młodzieży zajęć pn. „Płytka wyobraźnia to kalectwo” – udostępnianie materiałów edukacyjno – wychowawczych na ten temat – praca ciągła.

b)Organizacja na terenie szkół spotkań z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KPP.

c)Dostarczanie uczniom wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie drugiego człowieka – „Przepisy drogowe – zachowanie na drodze”, „Ryzykowne zachowanie na drodze” – w ramach lekcji wychowawczych.

d)Realizacja programu „Bezpieczna droga” – corocznie

Zadanie 3.

Poprawa jakości dróg i chodników – w ramach programu budowy i remontów dróg w lata 2006 – 2010.

Zadanie 4.

Wprowadzenie w szkołach lekcji wychowania komunikacyjnego.

Zadanie 5.

Bezwzględna walka z kierowcami prowadzącymi pojazdy pod wpływem środków psychoaktywnych – alkohol, narkotyki – na bieżąco.

Cel 14 – Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Zadanie 1.

a)Program dotyczący pierwszej pomocy przedmedycznej – kampania dla uczniów pt. „4 minuty, które decydują o życiu” – corocznie.

b)Nauka udzielania pierwszej pomocy na lekcjach biologii.

c)Kolportaż w szkołach ulotek pt. „Co zrobić, gdy pojawi się zagrożenie życia” .

Zadanie 2.

Organizowanie szkolenia społeczeństwa, w tym wybranych grup zawodowych w udzielaniu pierwszej pomocy – w ramach „Forum Zdrowia”.

Cel 15 – Zwiększenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej i usprawnienie tej opieki.

Zadanie 1.

Uspołecznienie młodzieży przez kształtowanie potrzeby odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy zdrowia – praca ciągła.

Zadania 2.

Informacja społeczeństwa o dostępnych usługach medycznych – na bieżąco.

Zadanie 3.

a)Badania słuchu, program korekcji i profilaktyki wad postawy ciała dzieci i młodzieży – corocznie.

b)Prowadzenie badań przesiewowych – corocznie.

IX. Oczekiwane korzyści zdrowotne z realizacji Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki:

-zwiększenie sprawności i wydolności fizycznej oraz poprawa kondycji psychofizycznej,

-zmniejszenie liczby zaburzeń psychosomatycznych, otyłości, chorób układu ruchu, krążenia oraz patologii społecznej,

-zmniejszenie ryzyka rozwoju zaburzeń i chorób, których główną przyczyną jest nieprawidłowe żywienie,

-zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych,

-zmniejszenie liczby zgonów i inwalidztwa będących skutkiem wypadków,

-zmniejszenie zapadalności na ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego,

-zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu krążenia,

-zmniejszenie ilości zgonów z powodu zbyt późno wykrywanych nowotworów,

-zmniejszenie zachorowań na WZW typu B,

-zmniejszenie zachorowalności na próchnicę zębów oraz na choroby przyzębia,

-zmniejszenie występowania trwałych uszkodzeń narządów ruchu.

X. Uczestnicy Programu:

1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” sp. z o. o. w Pyrzycach.

2.Szkoły Podstawowe Gminy Pyrzyce.

4.Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach.

5.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach.

6. NZOZ „Medycyna Szkolna” w Pyrzycach.

7.Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach.

8.Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

9.Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.

10. Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

12. Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Pyrzycach.

13. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

14. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.

15.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach.

16. Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach.

17. Polski Czerwony Krzyż w Pyrzycach.

18. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie.

19. Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

20. Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

Załączniki:

1. Tekst Karty Ottawskiej

2. Narodowy Program Zdrowia

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

4. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS.

5. Wyniki badań mieszkańców w programie Polscreen.

Załącznik Nr 1

„Karta Ottawska” – uchwalona podczas I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia WHO, 17 –21 listopada 1986

PROMOCJA ZDROWIA

Promocja zdrowia jest procesem umożliwienia ludziom zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem i polepszenia go. Aby osiągnąć stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, jednostka lub grupa musi być w stanie rozpoznać i realizować swoje aspiracje, zaspokajać potrzeby oraz zmieniać środowisko lub stawiać mu czoła. Zdrowie jest zatem pojmowane jako środek służący życiu codziennemu a nie jako cel życia. Zdrowie jest pojęciem pozytywnym obejmującym szczególnie potencjał społeczny i osobisty oraz możliwości fizyczne. Promocja zdrowia jest zatem zadaniem nie tylko sektoru zdrowia lecz wykracza poza zdrowy styl życia w kierunku samopomocy.

WARUNKI NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA

Podstawowymi warunkami i źródłami zdrowia są pokój, schronienie, wykształcenie, żywność, dochód, stabilizacja ekosystem, trwałe zasoby, sprawiedliwość społeczna i równość. Poprawa zdrowia wymaga wypełnienia tych podstawowych warunków.

BĄDŹ RZECZNIKIEM

Dobre zdrowie jest podstawowym źródłem społecznego, ekonomicznego i osobistego rozwoju oraz ważnym aspektem jakości życia. Czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturalne, środowiskowe, behawioralne i biologiczne mogą sprzyjać zdrowiu lub być dla niego szkodliwe. Promocja zdrowia zmierza do poprawy tych warunków poprzez przemawianie na rzecz zdrowia.

UMOŻLIWIAJ

Promocja zdrowia skupia się na osiągnięciu równości w zdrowiu. Działalność promująca zdrowie ma na celu zredukowanie różnic w obecnym stanie zdrowia i zapewnienie równych szans i środków, by umożliwić wszystkim ludziom osiągnięcie pełnego potencjału zdrowotnego. Obejmuje to zapewnienie bezpiecznych podstaw w postaci sprzyjającego otoczenia, dostępu do informacji, nabywania umiejętności życiowych i możliwości dokonywania wyborów dotyczących zdrowia. Ludzie nie mogą osiągnąć pełnego potencjału zdrowotnego, jeśli nie są w stanie kontrolować rzeczy, które decydują o ich zdrowiu. Musi się to odnosić w jednakowym stopniu do kobiet i do mężczyzn.

POŚREDNICZ

Zapewnienie warunków i perspektyw dla zdrowia należy nie tylko do sektora zdrowia. Co ważniejsze, promocja zdrowia wymaga skoordynowania działania wszystkich zainteresowanych rządów, sektorów zdrowia i innych sektorów zdrowia i innych sektorów społecznych i ekonomicznych, organizacji nie rządowych, władz lokalnych, przemysłu oraz środków masowego przekazu. Ludzie różnych zawodów są zaangażowani jako jednostki, przedstawiciele rodzin lub środowisk. Grupy zawodowe i społeczne oraz personel medyczny ponoszą główną odpowiedzialność za pośredniczenie między różniącymi się grupami interesów w społeczeństwie w dążeniu do zdrowia.

Strategie i programy promocji zdrowia powinny być dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości poszczególnych krajów i regionów oraz uwzględniać różne systemy społeczne, kulturalne i ekonomiczne.

DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE

OZNACZAJĄ:

BUDOWANIE POLITYKI ZDROWEGO SPOŁECZEŃSTWA

Promocja zdrowia wykracza poza opiekę zdrowotną. Czyni zdrowie częścią programu polityków we wszystkich sektorach i na wszystkich szczeblach, kierując nimi tak by byli świadomi zdrowotnych konsekwencji swoich decyzji oraz przyjęli odpowiedzialność za zdrowie.

Polityka promocji zdrowia łączy odmienne lecz uzupełniające się wzajemnie sposoby podejścia do zagadnienia, w tym prawodawstwo, środki fiskalne, opodatkowanie i zmiany organizacyjne.

Jest to skoordynowane działanie prowadzące do większej równości. Wspólne działanie przyczynia się do zapewnienia bezpieczniejszych i zdrowszych towarów i usług, zdrowszych świadczeń dla ludności oraz czystszego i przyjemniejszego środowiska życia.

Polityka promocji zdrowia wymaga rozpoznania przeszkód na drodze do przyjęcia polityki zdrowego społeczeństwa w sektorach niezdrowych i sposobów ich usuwania. Celem musi być doprowadzenie do tego , by zdrowsze wybory były wyborami łatwiejszymi również dla twórców polityki.

TWORZENIE WSPIERAJĄCYCH ŚRODOWISK

Nasze społeczeństwa są złożone i wzajemnie powiązane. Zdrowia nie można oddzielić od innych celów. Nierozerwalne więzi między ludźmi i ich środowiskiem stanowią podstawę socjo-ekologicznego podejścia do zdrowia. Ogólną wiodącą zasadą zarówno krajów świata, jak i jego regionów i społeczności jest potrzeba popierania wzajemnej pomocy, dbania o siebie, nasze społeczeństwo i nasze środowisko naturalne. Należy podkreślać, że ponosimy wspólną odpowiedzialność za ochronę zasobów naturalnych na całym świecie.

Zmieniające się style życia, pracy i wypoczynku mają istotny wpływ na zdrowie. Praca i wypoczynek powinny być źródłem zdrowia dla ludzi.

Systematyczna ocena wpływu na zdrowie szybko zmieniającego się środowiska, szczególnie w dziedzinach technologii, pracy, wytwarzania energii i urbanizacji, jest bardzo istotna i powinny iść za nią działania dla dobra zdrowia społeczeństwa. Ochrona środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka oraz naturalnych zasobów musi być brana pod uwagę w każdej strategii promocji zdrowia.

WZMACNIANIE DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI

Promocja zdrowia opiera się na konkretnych i efektywnych działaniach społecznych polegających na wyznaczaniu priorytetów w podejmowaniu decyzji, planowaniu strategii oraz wdrażaniu ich w celu osiągnięcia poprawy zdrowia.

Istotą tego procesu jest wzmocnienie społeczności oraz ich wpływu na własne dążenia i los.

Rozwój społeczny korzysta z zasobów ludzkich i materialnych istniejących w społeczeństwie by wzmocnić samopomoc i pomoc społeczną oraz stworzyć elastyczny system zwiększenia społecznego udziału i kierowania sprawami zdrowia.

Wymaga to pełnego dostępu do informacji, możliwości uczenia się zdrowia oraz wsparcia finansowego.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI INDYWIDUALNYCH

Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój poprzez dostarczanie informacji, edukacji zdrowotnej i poprawę umiejętności życiowych. Czyniąc to, zwiększa możliwość kierowania przez ludzi własnym zdrowiem, uzyskania większego wpływu na nie i na własne środowisko oraz dokonywania wyborów korzystnych dla zdrowia.

Istotne jest stworzenie ludziom możliwości uczenia się przez całe życie, przygotowania się do wszystkich jego etapów i radzenia sobie z przewlekłą chorobą i urazami. Należy to ułatwiać w szkole, domu, pracy i w środowisku. Potrzebne jest działanie poprzez instytucje kształcące, profesjonalne, handlowe i organizacje niezawodowe oraz wewnątrz samych instytucji.

REORIENTACJA USŁUG MEDYCZNYCH

Osoby, grupy społeczne, ludzie profesjonalnie zajmujący się zdrowiem, instytucje służby zdrowia i rządy ponoszą odpowiedzialność za promocję zdrowia.

Rola sektora zdrowotnego musi przesuwać się w kierunku promocji zdrowia wykraczając poza odpowiedzialność za zapewnienie usług leczniczych i szpitalnych. Służby zdrowotne powinny korzystać z szerokich uprawnień, lecz być otwarte na potrzeby kulturowe i respektować je. Uprawnienia te powinny ułatwiać zaspokojenia potrzeb jednostek i społeczności w zakresie zdrowszego życia oraz otwierać drogi pomiędzy sektorem zdrowotnym a społecznymi, politycznymi i fizycznymi składnikami szerszego środowiska. Reorientacja służby zdrowia wymaga też zwrócenia większej uwagi na badania naukowe oraz zmiany w systemie kształcenia. Musi to prowadzić do zmiany postaw i organizacji służby zdrowia, która ma koncentrować się na wszystkich potrzebach jednostki jako całości.

WKRACZANIE W PRZYSZŁOŚĆ

Zdrowie jest dziełem i doświadczeniem ludzi osadzonych w ich codziennym życiu, miejscach gdzie się uczą, pracują, bawią się i kochają.

Zdrowie tworzy się dbając o siebie i innych, będąc zdolnym do podejmowania decyzji i wpływania na swoje sytuacje życiowe i zapewniania przez społeczeństwo, w którym żyje jednostka warunków pozwalających na osiągnięcie zdrowia przez wszystkich jego członków.

Podstawowymi sprawami w tworzeniu strategii promocji zdrowia jest zaangażowanie, podejście całościowe i ekologia. Osoby związane z tą działalnością powinny przyjąć jako wiodącą zasadę, że w każdej fazie planowania, wdrażania i oceny działalności promującej zdrowie, kobiety i mężczyźni powinni stać się równorzędnymi partnerami.

ZAANGAŻOWANIE W PROMOCJĘ ZDROWIA

Uczestnicy niniejszej konferencji zobowiązują się:

- wkroczyć na arenę polityki zdrowego społeczeństwa i popierać wyraźne zaangażowanie polityczne w sprawy zdrowia i równość we wszystkich sektorach życia,

- przeciwdziałać dążeniu do wytwarzania szkodliwych produktów, wyczerpywania zasobów, niezdrowym warunkom życia i środowiska oraz złemu odżywianiu się; a także koncentrować uwagę na sprawach zdrowia publicznego, takich jak: zanieczyszczenie, zagrożenia zawodowe, problemy mieszkaniowe i siedliska ludzkie,

- reagować na różnice w dziedzinie zdrowia istniejące w obrębie społeczeństw i między nimi, oraz zwalczać nierówności w sferze zdrowia powstałe na skutek przepisów i praktyk stosowanych w tych społeczeństwach,

- uznać ludzi za główne źródło zdrowia, wspomagać ich i umożliwiać im utrzymanie zdrowia własnego, rodzin, przyjaciół, środkami finansowymi i innymi oraz przyjąć głos społeczności, jako zasadniczy, w sprawach jej zdrowia, warunków życia i dobrego samopoczucia,

- zreorientować służbę zdrowia i jej zasoby w kierunku promocji zdrowia oraz dzielić władzę z innymi sektorami, innymi dyscyplinami a nade wszystko samymi ludźmi,

- uznać zdrowie i jego utrzymanie za najważniejszą inwestycję społeczną i największe wyzwanie oraz podjąć temat ekologicznego wymiaru naszego sposobu życia.

Konferencja wzywa wszystkich zainteresowanych do zaangażowania się wraz z nimi w silny sojusz na rzecz zdrowia publicznego.

WEZWANIE DO AKCJI MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja wzywa WHO i inne organizacje międzynarodowe do popierania promocji zdrowia oraz popierania krajów w uruchamianiu strategii i programów promocji zdrowia.

Jesteśmy w pełni przekonani , że ludzie pracujący we wszystkich dziedzinach życia, nie rządowych organizacjach opartych na zasadach wolontariatu, rządach, WHO i wszystkich innych związanych ciałach, połączą siły by wdrożyć strategie promocji zdrowia zgodnie z wartościami moralnymi i społecznymi, które są podstawą tej karty, a wówczas „Zdrowie dla Wszystkich” do roku 2010 stanie się rzeczywistością.

Załącznik Nr 2

Narodowy Program Zdrowia na lata 1996 – 2005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996r.

Cele operacyjne:

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności.
 2. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej ludności.
 3. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.
 4. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu.
 5. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.
 6. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia.
 7. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychogennych.
 8. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy.
 9. Poprawa sanitarna kraju.
 10. Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych.
 11. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.
 12. Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej .
 13. Zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała.
 14. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.
 15. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów szyjki macicy i sutka.
 16. Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.
 17. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym.
 18. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży.

Załącznik Nr 3

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

na lata 2002 – 2005

I. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI W ZAKRESIE

PROBLEMATYKI NARKOTYKÓW

Zad. 1.1. Edukacja w zakresie polityki narkotykowej i strategii rozwiązywania

problemów na poziomie wojewódzkim.

Zad. 1.2. Rówieśnicza edukacja zdrowotna.

Zad. 1.3. Poradnia Internetowa.

II. PUBLIKACJE O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-

EDUKACYJNYM

III. PROGRAMY INTERWENCYJNE

Zad. 3.1. Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin.

IV. OGRANICZANIE RYZYKA SZKÓD ZDROWOTNYCH

Zad. 4.1. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych

użytkowników narkotyków.

Zad. 4.2. Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych

z zażywaniem środków odurzających przez osoby uzależnione.

V. POSTREHABILITACJA

Zad. 5.1. Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w systemie

Ambulatoryjny i stacjonarnym.

VI. SZKOLENIA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH

Zad. 6.1. „Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii”.

Zad. 6.2. „Tworzenie strategii przeciwdziałania narkomanii na poziomie

lokalnym”.

Zad. 6.3. „Rola personelu podstawowej opieki zdrowotnej w rozwiązywaniu

problemów narkotykowych”.

Zad. 6.4. Doskonalenie metod i technik pracy w obszarze ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych.

Zad. 6.5. Ewaluacja programów przeciwdziałania narkomanii.

VII. PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW

Zad. 7.1. Ewaluacja programów szkoleniowych certyfikowanych i

zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Załącznik Nr 4

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS.

Cel Pierwszy: Ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń HIV w Polsce.

A. Edukacja społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

1. Działania edukacyjne z rozróżnieniem grup i środowisk.

2. Systemowa edukacja seksualna społeczeństwa.

B. Działania profilaktyczne prowadzone w grupach osób o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV.

1. Osoby o wysokim poziomie zachowań ryzykownych.

2. Pracownicy służby zdrowia.

C. Badania w kierunku zakażenia HIV.

1. Utworzenie w każdym województwie przynajmniej jednego punktu anonimowych badań w kierunku zakażenia HIV.

2. Rutynowe proponowanie wykonywania badań.

3. Powszechne wdrażanie wzorcowych zasad postępowania przy badaniu w kierunku HIV.

4. Stały monitoring istniejącego systemu poradnictwa przed i po teście i wykonywania testów.

D. Bieżąca kontrola standardów bezpieczeństwa krwi oraz środków krwiopochodnych.

1. Krwiodawstwo i transfuzjologia.

2. Prowadzenie rejestru osób zgłaszających się do punktów krwiodawstwa w celu pobrania krwi, które samoistnie bądź w wyniku rozmowy zostały zdyskwalifikowane.

3. Transplantologia.

E. Zapobieganie chorobom sprzyjającym przenoszeniu wirusa HIV.

1. Podjęcie działań zmierzających do utrzymania istniejącej sieci poradni skórno – wenerologicznych, wraz z nadzorem epidemiologicznym.

2. Upowszechnianie w społeczeństwie informacji o wzajemnych związkach szerzenia się zakażeń HIV i STD.

3. Doprowadzenie do ścisłej współpracy poradni skórno – wenerologicznych ze stacjami sanitarno – epidemiologicznymi przy opracowywaniu i wdrażaniu programów profilaktyki HIV i STD.

4. Doprowadzenie do ścisłej współpracy poradni skórno – wenerologicznych z poradniami uzależnień przy opracowywaniu i wdrażaniu programów profilaktyki HIV i STD w środowisku osób uzależnionych.

5. Opracowanie i wdrożenie programów szkolenia dla lekarzy
- przede wszystkim lekarzy POZ

- w dziedzinie chorób przenoszonych droga płciową, tak by zwracali szczególną uwagę na wzajemny związek szerzenia się zakażeń HIV i STD.

6. Propagowanie stosowania prezerwatyw oraz ułatwianie do nich dostępu osobom podejmującym ryzykowne zachowania.

Cel drugi – poprawa jakości i dostępności opieki nad ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.

A. Stałe uaktualnianie i wprowadzanie jednolitych standardów opieki nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.

1. Doskonalenie istniejącego systemu opieki medycznej nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.

2. Usprawnienie systemu opieki nad kobietami żyjącymi z HIV.

3. Zapewnienie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS wsparcia psychicznego i socjalnego.

4. Poprawa w sposobie traktowania osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

5. Respektowanie praw człowieka w odniesieniu do osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

B. Kształcenie pracowników medycznych, pracowników służb socjalnych i terapeutów w zakresie HIV/AIDS.

1. Opracowanie lub uaktualnienie zaleceń programowych o wdrożenie lub kontynuowanie szkoleń z zakresu HIV/AIDS dla studentów wyższych szkół medycznych oraz słuchaczy medycznych studiów zawodowych i szkół pracowników socjalnych, dla studentów psychologii i socjologii.

2. Opracowanie lub uaktualnienie programów szkoleń w zakresie kształcenia podyplomowego dla pracowników medycznych, pracowników socjalnych i psychologów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 07:37:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 07:37:01