Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 801/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce.


ZARZĄDZENIE Nr 801/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146 poz. 1055) oraz art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 nr 144 poz. 1042), oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5 poz. 33 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce, zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 801/2006

BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie: ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ), dała delegację prawną Burmistrzowi Pyrzyc do określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca w zakresie jak powyżej.

Szczegółowy zakres wymagań powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2005 r. Nr 5, Poz. 33).

Niniejszy projekt zarządzenia stanowi realizację wymagań wynikających z wyżej wymienionych aktów prawnych, określając m. in.:

 • opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy technicznej,

 • zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,

 • miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Przyjęcie wymogów określonych w projekcie zarządzenia będzie miało wpływ na realizację wskaźników wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pyrzyce i będzie zgodne z przepisami aktu prawa miejscowego dotyczących zasad utrzymania czystości porządku.

Zrealizowanie proponowanych wymogów będzie miało istotny wpływ na spełnienie celów
i wskaźników wynikających z planu i strategii gospodarki odpadami dla Gminy Pyrzyce,
a w szczególności w zakresie poprawy jakości świadczonych usług, zmniejszenie deponowanych odpadów na składowiskach oraz zwiększenie poziomu odzysku surowców wtórnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa uważa za celowe podjęcie przedmiotowego zarządzenia Burmistrza Pyrzyc.

Załącznik do Zarządzenia Nr 801/2006 Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 września 2006r.

Warunki jakie powinien spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

na terenie Gminy Pyrzyce.

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1.

Warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zwane dalej „warunkami” określają:

1. Przedmiot i zakres działalności.

2.Obowiązki przedsiębiorcy świadczącego usługi.

3.Środki techniczne, jakimi powinien dysponować ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności.

4.Procedurę ubiegania się przyznawanie zezwoleń.

§ 2.

Ilekroć w warunkach jest mowa o:

Nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

Odzysku - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w zał. Nr 5 do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 78 z późn. zm.);

Posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Posiadacza odpadów obowiązują przepisy określone w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 78 z późn. zm.);

Unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych - fizycznych lub chemicznych określonym w zał. Nr 6 do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 78 z późn. zm. ), w celu doprowadzenia ich do stanu; który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

§ 3.

Warunki określają jakie wymagania powinien spełnić oraz jakimi środkami technicznymi musi dysponować, przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce.

Rozdział III

Obowiązki Przedsiębiorcy

§ 4.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce musi posiadać stosowne zezwolenie.

§ 5.

Zezwolenia, o których mowa w § 4 udziela w drodze decyzji Burmistrz Pyrzyc na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, określone w dalszej części załącznika.

§ 6.

 1. Z posiadania zezwolenia jest zwolniona gminna jednostka organizacyjna tj. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., prowadzące na obszarze Gminy Pyrzyce działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na zasadach określonych w ustawie.

 2. Gminna jednostka organizacyjna musi spełnić warunki wymagane przy udzieleniu zezwolenia.

§ 7

Przedsiębiorca jest zobowiązany do :

 1. wykonywania usług w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsca załadunku, trasy wywozu odpadów i miejsca rozładunku,

 2. wykonania usług opróżniania pojemników z należytą starannością, uprzątnięcia odpadów powstałych podczas wysypywania odpadów z pojemników do pojazdu transportującego odpady,

 3. transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do tego rodzaju usług,

 4. utrzymania środków transportowych do zbierania i przewozu odpadów i innego sprzętu w należytym stanie technicznym i sanitarnym; samochody służące do wywozu muszą być szczelne, czyste oraz oznakowane w sposób umożliwiający identyfikacje świadczenia usługi,

 5. wystawiania dowodów korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości, ilości i daty wywiezienia odpadów,

 6. zawierania umów z właścicielami i zarządcami nieruchomości na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych - w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Burmistrzowi Pyrzyc wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy, oraz wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

 7. prowadzenie rejestrów zleceniodawców,

 8. uiszczania opłaty za składowanie odpadów i przyjęcie ścieków u zarządzającego składowiskiem i oczyszczalnią ścieków,

 9. składania do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach raportów o swej działalności na terenie Gminy lub na żądanie Rady Miejskiej w Pyrzycach:

 • masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru Gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

 • sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

 • masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

 • masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

 1. informacje określone w pkt. 6 i pkt. 9 winny być przekazane w drodze elektronicznej, w formacie określonym przez Burmistrza Pyrzyc - odpowiednie oprogramowanie powinno pozwalać na prowadzenie ewidencji przekazanych odpadów zebranych selektywnie i obliczenie średniego poziomu selekcji,

 2. przedkładania do wglądu dokumentów sprzedaży usług organom kontrolującym,

 3. świadczenia usług zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. )i zgodnie z przepisami Prawa Wodnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm).

Rozdział IV

Środki techniczne, jakimi musi dysponować przedsiębiorca świadczący usługi

§ 8.

1) Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:

 1. miejsce postojowe z punktem napraw,

 2. miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników, z zastrzeżeniem pkt. 3,

 3. własną linię sortowniczą lub sortownię służącą do segregowania zmieszanych odpadów komunalnych, przesortowania surowców wtórnych, o wydajności uwzględniającej dzienną ilość pozyskiwanych odpadów, z zastrzeżeniem pkt. 3,

d) stanowisko do belowania wyposażone w belownice, z zastrzeżeniem pkt. 3,

 1. stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzętu RTV, AGD itp.),

 2. stanowisko (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, baterie, leki przeterminowane, opakowania po farbach, lakierach itp.),

2) Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie technicznym
gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego, następującego rodzaju:

 1. pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

 2. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ujednoliconym kolorze dla poszczególnych rodzajów odpadów - zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Pyrzyce”.

 1. W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w pkt. 1, nie spełnia wymagań określonych w lit. b - d, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów.

 2. Dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów, następującego rodzaju:

 1. pojazdy bezpylne,

 2. pojazdy bramowe,

 3. pojazdy hakowe,

 4. pojazdy wyposażone w urządzenie typu HDS,

 5. pojazdy ciężarowe;

§ 9.

W zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

- samochód specjalny do odbioru i przewozu nieczystości ciekłych przystosowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział V

Warunki udzielania zezwoleń na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce

§ 10.

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyrzyce zwanej dalej „zezwoleniem” jest wydawane na podstawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorcę.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,

 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca

 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług,

 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności

 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

 7. kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, krajowego rejestru sądowego lub rejestru spółdzielni z właściwym zakresem działania,

 8. dokumentację z dotychczasowej działalności w zakresie świadczenia usług.

§ 11.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie składowania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

§ 12.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

§ 13.

Zezwolenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby Przedsiębiorcy.

 2. przedmiot i obszar działania objętej zezwoleniem, oraz jego NIP,

 3. termin podjęcia działalności,

 4. wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem,

 5. niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem,

 6. inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

§ 14.

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać dodatkowo miejsce odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 15.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

§ 16.

Burmistrz Pyrzyc może odmówić wydania zezwolenia jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi:

1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,

2) mógłby powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,

3) jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami.

§ 17.

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, Burmistrz Pyrzyc wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. Jeżeli Przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, Burmistrz może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

§ 18.

Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia Przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

Rozdział VI.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W GMINIE PYRZYCE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali, powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami oraz w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Pyrzyce.

 2. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie lokalnych/mobilnych punktów odbioru selektywnego odpadów.

 3. Dostarczyć właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali określone Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pyrzyce urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.

 4. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji i naliczanie zniżek w opłatach.

 5. Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

 6. Mycie i dezynfekowanie raz w miesiącu pojemników i kontenerów, mycie i dezynfekowanie codzienne pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów.

 7. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

 8. Posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

 9. Przekazać Burmistrzowi Pyrzyc wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarł umowy - wg. bieżącego stanu.

 10. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:44:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:45:42