Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 10 m2 z części działki nr 234, usytuowanej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Kilińskiego...


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 749/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 lipca 2006r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 10 m2 z części działki nr 234 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce, przy ul. Kilińskiego,

z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego, zgodnie z załącznikiem

nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 749/06 z dnia 14 lipca 2006 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow.
10 m
2 z części działki nr 234, usytuowanej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Kilińskiego, z przeznaczeniem pod postawienie stoiska handlowego typu „szczęka”.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2006 r. o godz. 14.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi 55,00 zł

+ 22% podatek VAT co łącznie stanowi 67,10 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  165,00 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 201,30 zł;
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 28 lipca 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 749/06 z dnia 14 lipca 2006r

R E G U L A M I N

II ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o pow. 10 m2 z części działki nr 234, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, przy ul. Kilińskiego.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem gruntu o pow. 10 m2, z części działki nr 234 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce, przy ul. Kilińskiego, na okres do 3 lat .

Grunt przeznaczony pod postawienie stoiska handlowego typu „szczęka”

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 55,00 zł + 22% podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  165,00 zł + 22% VAT,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 28 lipca 2006r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.

 8. W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu w ciągu trzech miesięcy, z wcześniejszym wypowiedzeniem.

 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne dzierżawiące nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce, ale nie posiadające zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego i czynszu najmu.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 11. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-07-2006 07:49:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-07-2006 07:49:56